Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia astrofizyki teoretycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-01PAT-2-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia astrofizyki teoretycznej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazane jest wcześniejsze zaliczenie Komputerowej Pracowni Astronomicznej oraz Kursu Programowania C/F


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 120g


60g praca z udziałem nauczycieli - ćwiczenia

30g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

30g praca indywidualna - sporządzanie opracowań na zaliczenie


Efekty uczenia się - wiedza:

po zaliczeniu przedmiotu student


W1: zna podstawowe procesy zachodzące w atmosferach gwiazd

W2: zna podstawowe metody numeryczne stosowane w astrofizyce

W3: zna wybrane ogólnodostępne programy stosowane w astrofizyce


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia


K_W02: posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanej matematyki i metod matematycznych, konieczną do rozwiązywania problemów w wybranym obszarze astrofizyki

K_W04: posiada wiedzę o najczęściej stosowanych w obserwacjach astronomicznych technikach cyfrowych, sposobach otrzymywania obrazów cyfrowych i ich obróbce


Efekty uczenia się - umiejętności:

po zaliczeniu przedmiotu student


U1: potrafi wykorzystać poznane oprogramowanie do analizy gwiazd

U2: potrafi napisać samodzielnie proste programy w wybranym języku programowania


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia


K_U01: potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do numerycznego modelowania obiektów astrofizycznych rozpoznaje i analizuje (jakościowo i ilościowo) struktury widmowe promieniowania elektromagnetycznego obiektów astronomicznych

K_U03: ma umiejętność krytycznego porównania danych z modelu z danymi obserwacyjnymi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

po zaliczeniu przedmiotu student


K1: potrafi opracować wyniki obliczeń i przedstawić je w formie opracowania


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia


K_K02: potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy, potrafi dotrzymywać terminów


Metody dydaktyczne:

opis oraz pokaz metod i programów komputerowych


samodzielne przeprowadzenie obliczeń


sporządzenie raportów


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Są to zajęcia pracowni komputerowej poświęcone metodom numerycznym i specjalistycznemu oprogramowaniu mającym zastosowanie we współczesnej astrofizyce teoretycznej. Szczegółowy zakres tematów zależny jest od osoby prowadzącej zajęcia i jej tematyki badań, co gwarantuje zapoznanie studenta z aktualnym stanem tej dziedziny. Najogólniej tematyka pracowni obejmuje zjawiska powiązane z budową i ewolucją gwiazd.

Pełny opis:

student w pracowni komputerowej realizuje trzy przedstawione tematy w formie zadań polegających na obliczeniach numerycznych i opracowaniu raportów. Przewidziane są tematy:

prezentacja statystyczna danych losowych i tendencyjnych

samodzielne napisanie modelu gwiazdy w oparciu o politropowe równanie stanu

wykorzystanie jednego z publicznie dostępnych kodów modelujących ewolucję gwiazd

Literatura:

P. Bodenheimer et al., "Numerical methods in astrophysics" Taylor&Francis 2007

Efekty uczenia się:

wiedza: student zna podstawowe procesy zachodzące w atmosferach gwiazd

umiejętności: student potrafi wykorzystać poznane oprogramowanie do analizy gwiazd oraz napisać samodzielnie proste programy w wybranym języku programowania

inne kompetencje: student potrafi opracować wyniki obliczeń i przedstawić je w formie opracowania

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocena z ocenionych trzech raportów z zadań polegających na obliczeniach numerycznych

raporty z ćwiczeń sprawdzają osiągnięcie efektów W1, W2, W3, U1, U2, K1

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.