Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalistyczne - Astronomia s2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-01SSA1-Z-DY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne - Astronomia s2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kgo.astri.umk.pl/doku.php?id=seminarium_specjalistyczne_magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Udział w seminarium wymaga znajomości języka angielskiego w stopniu przynajmniej biernym (czytanie tekstów o charakterze astronomicznym ze zrozumieniem) oraz zaliczenie pierwszego stopnia studiów na kierunkach związanych z astronomią, fizyką lub matematyką. Konieczna jest umiejętność przygotowania prezentacji z pomocą pakietów OpenOffice, Microsoft Office, LaTeX lub podobnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin: czynny udział w zajęciach i konsultacjach z nauczycielem, w tym wygłoszenie referatu (referatów),

30 godzin: przygotowanie prezentacji w ramach przyjętego, nadrzędnego tematu całego seminarium.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: Student posiada pogłębioną wiedzę z obszarów fizyki ściśle powiązanych z astronomią.


K_W06: Student zapoznał się z bieżącym rozwojem i aktualnymi kierunkami badań astrofizycznych, a w szczególności w obrębie obranej specjalności.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05: student posiada umiejętność przeprowadzenia krytycznej dyskusji, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.


K_U06: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej, przede wszystkim w języku angielskim.


K_U07: potrafi popularyzować zagadnienia astronomiczne i fizyczne.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02: potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy, potrafi dotrzymywać terminów.


K_K04: potrafi formułować opinie na temat współczesnych zagadnień astronomicznych, rozumie potrzebę popularnego przedstawiania wybranych osiągnięć astronomii.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

W trakcie seminarium wygłaszane są referaty opisujące zagadnienia współczesnej astronomii. Referaty są przygotowywane przez studentów pod kierunkiem nauczyciela oraz prezentowane w trakcie seminarium.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przegląd wybranych zagadnień współczesnej astronomii oraz opanowanie techniki przygotowywania i wygłaszania prezentacji, doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji.

Na początku zajęć studenci ustalają z prowadzącym ogólny, wiodący temat seminarium i zakres materiału. Jest to zależne od liczby uczestników. Prowadzący przedstawia kilka propozycji tematyki seminarium, omawia je, podaje literaturę i wskazuje źródła materiałów. Po wyborze tematyki seminarium, prowadzący rozdziela zagadnienia do opracowania. Kolejność wygłaszania referatów jest losowana przez uczestników.

Studenci przygotowują referaty samodzielnie, na podstawie literatury i materiałów wskazanych przez nauczyciela. Po każdym referacie przewidziana jest dyskusja obejmująca zarówno aspekty merytoryczne (zagadnienia referatu i zakres materiału) jak i techniczne (sposób wygłoszenia referatu, prezentacja graficzna).

Literatura:

Literatura jest zależna od wybranego tematu seminarium. Aktualne materiały przedstawia witryna internetowa, do której dostęp uczestnicy otrzymują na początku zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania zaliczenia jest wygłoszenie co najmniej jednego pełnego referatu (ok. 45 minut) lub dwóch krótszych (30 minut każdy). Oceniana jest zawartość merytoryczna (z wagą ok. 75%) oraz jakość formy prezentacji (z wagą ok. 25%). Na ocenę wpływa również aktywność w dyskusji po każdym referacie. Dodatkowo premiowane będą wystąpienia w języku angielskim.

Oceniane efekty kształcenia: K_W01, K_W06, KU_05, KU_06, KU_07, KK_02, KK_04, na podstawie wygłoszonych referatów oraz udziału w dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.