Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Administracja wyborcza w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-AD-WYB-PL-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracja wyborcza w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- 20 godzin kontaktowych,

- 10 godzin pracy własnej z literaturą przedmiotu

Łącznie 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

- student definiuje pojęcia: administracji wyborczej, organu wyborczego, wyborczego aparatu pomocniczego, wolnych i uczciwych wyborów,

- student wymienia modele administracji wyborczej (niezależny, rządowy i mieszany) i wskazuje ich podstawowe cechy,

- zna przepisy kodeksu wyborczego dotyczące organów wyborczych, zwłaszcza ich kreacji i kompetencji,

- potrafi wymienić postulaty płynące z Kodeksu dobrych praktyk w sprawach wyborczych dotyczące kwestii podmiotów przeprowadzających wybory,


Efekty uczenia się - umiejętności:

- rozpoznaje stałe i niestałe organy wyborcze,

- podaje przykłady państw, w których administracja wyborcza oparta jest na modelu niezależnym, rządowym i mieszanym, wyjaśniając jakie cechy o tym przesądzają,

- ocenia czy polski model administracji wyborczej realizuje wytyczne płynące z Kodeksu dobrych praktyk w sprawach wyborczych,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

docenia rolę uczciwych wyborów w demokracji,

- uczciwość i rzetelność traktuje jako podstawowe cechy członka organów administracji wyborczej


Metody dydaktyczne:

wykład z elementami pokazu multimedialnego

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest administracji wyborczej w Rzeczypospolitej. Porusza kwestie jej struktury organizacyjnej, charakteru prawnego i kompetencji. By uczestniczyć w wykładzie przydatna jest wiedza z zakresu pojęcia i klasyfikacji organów administracji publicznej. Wcześniejsza realizacja kursu prawoznawstwa przez studenta jest wskazana.

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych (od II roku w sem. zimowym) kierunek prawo, europeistyka i administracja I i II stop.

Wykład ma za zadanie przedstawić zasadnicze kwestie związane z regulacja prawną i funkcjonowaniem administracji wyborczej w Polsce. W tym celu w jego trakcie słuchaczom przybliżone zostaną zasadnicze pojęcia, w tym podstawowe zasad prawa wyborczego ze szczególnym uwzględnieniem zasady wolnych wyborów, której gwarancja jest odpowiednie ukształtowanie administracji wyborczej. Przedstawione zostaną klasyczne modele organizacji administracji wyborczej i ich klasyfikacja. Szczegółowo opisane zostaną stałe organy wyborczy, czyli Państwowa Komisja Wyborcza i komisarze wyborczy oraz organy wyborcze o niestałym charakterze – okręgowe, rejonowe, terytorialne i obwodowe komisje wyborcze, z uwzględnieniem ich pozycji ustrojowej, sposobu kreacji i zadań. Słuchacze zapoznają się także z strukturą i zadaniami Krajowego Biura Wyborczego, jako wyborczego aparatu pomocniczego.

Literatura:

Literatura wymagana:

Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje, Toruń 2010

Sokala A., Święcki M.; Administracja wyborcza w III Rzeczypospolitej Polskiej (struktura organizacyjna i charakter prawny), [w:] Iudices electionis custodes (sędziowie kustoszami wyborów) księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej; Warszawa 2007 s. 167 – 180

Sokala A.; Administracja wyborcza III RP stan obecny i perspektywy, [w:] Administracja polska i co dalej, pod red. Hanny Malinowskiej; Bydgoszcz 2007, s. 45-55

Majerowska – Dudek G.; Pozycja i rola pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczpospolitej Polskiej teoria i praktyka; Warszawa 2005, s. 211 - 235

Rymarz F.; Udział sędziów w organach wyborczych, [w:] Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczpospolitej Polskiej; Warszawa 2000, s. 33 – 54

Literatura uzupełniająca:

K. W. Czaplicki, Pozycja ustrojowa Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, pod red. D. Dudka, M. Gapskiego i W. Łączkowskiego, Lublin 2010

Chmaj M., Skrzydło W.; System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej; Kraków 2005

Czajkowski P.; Delegatura Krajowego Biura Wyborczego a gwarancja realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczpospolitej Polskiej teoria i praktyka; Warszawa 2005, s. 9 – 33

Czaplicki K. W.; Pozycja, funkcje i zadania Krajowego Biura Wyborczego, [w:] Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczpospolitej Polskiej; Warszawa 2000, s. 85 – 98

Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej, K. Składowskiego; Kraków 2005

Szcześniak B.; Kompetencje komisarzy wyborczych, historia rozwoju i pożądane kierunki zmian, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczpospolitej Polskiej teoria i praktyka; Warszawa 2005, s. 337 – 359

Efekty uczenia się:

Student:

- definiuje pojęcia: administracji wyborczej, organu wyborczego, wyborczego aparatu pomocniczego,

- wyjaśnia różnice między modelami organizacji administracji wyborczej i wskazuje, jakiemu modelowi odpowiadają rozwiązania przyjęte w tym zakresie w Rzeczypospolitej,

- rozpoznaje stałe i niestałe organy wyborcze, opisuje sposób ich kreacji i wylicza kompetencje.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie obecności i aktywność na zajęciach – ocena ciągła

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)