Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy wyborcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSW-S2 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy wyborcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wcześniejsza realizacja kurs prawoznawstwa oraz konstytucyjnego systemu organów państwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Na nakład pracy studenta składają się:

- 20 godzin kontaktowych

- 18 godzin pracy samodzielnej poświęconej na bieżące przygotowanie się do zajęć – po 2 godziny przed zajęciami począwszy od drugich

- 2 godziny na konsultacje z prowadzącym zajęcia

Łącznie 40 godziny pracy.


Efekty kształcenia - wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia prawa wyborczego tj. wybory, funkcje wyborów, prawo wyborcze, czynne i bierne prawo wyborcze, system wyborczy sensu largo i sensu stricto, organ wyborczy, administracja wyborcza (K_W04);

- ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako wyborcy, kandydacie i przedstawicielu administracji wyborcze (K_W02);

- rozpoznaje i wyjaśnia specyfikę systemów wyborczych w poszczególnych wyborach w RP (K_W04);

- opisuje zasady obowiązujące w poszczególnych wyborach w RP i podaje przykłady ich gwarantowania (K_W07)


Efekty kształcenia - umiejętności:

- ocenia proporcjonalne i większościowe systemy wyborcze (K_U02),

- analizuje konsekwencje stosowania wskazanych systemów wyborczych (K_U01);

- porównuje rozwiązania przyjęte w ramach systemu wyborczego w znaczeniu wąskim w poszczególnych wyborach w RP (K_U08);

- analizuje przepisy kodeksu wyborczego pod kątem gwarantowania podstawowych zasad prawa wyborczego wyrażonych w Konstytucji (K_U03),

- oblicza przykładowe wyniki wyborów metodą d'Hondta i Saint Lague (K_U05),


Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

- Jest przygotowany do pełnienia funkcji w społecznych organach wyborczy lub pracy w aparacie pomocniczym organów wyższego szczebla (K_K02)

- świadomie decyduje o udziale wyborach,

- szanuje demokratyczny porządek prawny oparty na podstawowych zasadach prawa wyborczego.


Metody dydaktyczne:

konwersatorium połączone z problemowymi debatami studenckimi

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- oxfordzka

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom systemu wyborczego w znaczeniu szerokim oraz wąskim. Prezentowane one będą w oparciu o analizę obowiązujących regulacji krajowych oraz wskazanie wybranych przykładów regulacji państw europejskich, zwłaszcza w odniesieniu do systemy wyborczego sensu stricto. Przed rozpoczęciem nauki student powinien potrafić wymienić zasady prawa konstytucyjnego oraz opisać je ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości, demokratycznego państwa prawa, reprezentacji politycznej i pluralizmu politycznego, a także wymienić i definiować podstawowe zasady prawa wyborczego. Naukę przedmiotu ułatwi wcześniejsza realizacja kurs prawoznawstwa oraz konstytucyjnego systemu organów państwa.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest funkcjonującym w Rzeczypospolitej systemom wyborczym, czyli systemowi wyborczemu do Sejmu RP, Senatu RP, na urząd Prezydenta RP, do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Ukazuje poszczególne systemy w znaczeniu wąskim, czyli sposób przeliczania głosów na mandaty z uwzględnieniem elementu prawno-porównawczego oraz przedstawić rozwiązania funkcjonujące w ramach systemu rozumianego szeroko, z ukazaniem praktyki procedury wyborczej. Przedmiot ma za zadanie zaprezentować wybory jako proces, składający się z wielu etapów tj. zarządzenie wyborów, rejestracja komitetów wyborczych, zgłaszanie list kandydatów, prowadzenie kampanii wyborczej, głosowanie, ustalenie wyników wyborów, weryfikacja ich ważności oraz rozliczenie sposobu finansowania kampanii wyborczej. W etapach tych biorą udział nie tylko wyborcy, ale przede wszystkim podmioty rywalizacji i organy wyborcze.

Literatura:

Wymagana:

Chmaj M.,Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2015,

Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013

Banaszak B., Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego, Toruń 2009,

Skotnicki K., Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych, Toruń 2010.

Zalecana:

A. Żukowski, Systemy wyborcze - wprowadzenie, Olsztyn 1997,

Nohlen D.; Prawo wyborcze i system partyjny; Warszawa 2004,

K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie przez studenta założonych efektów uczenia będzie weryfikowane poprzez bieżącą ocenę przygotowania do zajęć i aktywnego w nich udziału (ocena ciągła) oraz wejściówki sprawdzające wiedzę i umiejętności, zwłaszcza z zakresu podstawowych pojęć prawa wyborczego i regulacji poszczególnych etapów wyborów.

Wejściówki składają się z pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych, z których co najmniej jedno sprawdza umiejętności nabyte przez studenta.

Cześć sprawdzająca wiedzę - test i pytania otwarte stanowią 60% oceny, pytania sprawdzające umiejętności 40% ogólnej punktacji wejściówki.

Aktywność na zajęciach polega na braniu udziału w dyskusji i debatach, przygotowanie krótkiego wystąpienia na ustalony wcześniej temat, napisanie recenzji wybranego tekstu o tematyce wyborczej. Odnotowywana jest ona poprzez stawianie plusów: - max 1 za udział w dyskusji i debacie na danych zajęciach, od 0 do 3 za prezentację w zależności od: zawartości merytorycznej (0 - 2), sposobu prezentacji - wystąpienie ustne, jakość języka, zaangażowanie odbiorców poprzez zachęcenie do zadawania pytań czy wywołanie dyskusji (0-1), od 0 do 3 za recenzję.

Do zaliczenia zajęć konieczne jest:

- uzyskanie zaliczeń (min. 50% ogółu punktów) wszystkich wejściówek.

- wykazanie aktywności w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frydrych-Depka
Prowadzący grup: Anna Frydrych-Depka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frydrych-Depka
Prowadzący grup: Anna Frydrych-Depka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frydrych-Depka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.