Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne systemy wyborcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSW-S2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy wyborcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wcześniejsza realizacja kurs prawoznawstwa oraz konstytucyjnego systemu organów państwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Na nakład pracy studenta składają się:

- 20 godzin kontaktowych

- 5 godzin pracy samodzielnej poświęconej na bieżące przygotowanie się do zajęć i zaliczenie.

Łącznie 25 godziny pracy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o pojęciach prawa wyborczego tj. wyborach, funkcjach wyborów, prawie wyborczym, administracji wyborczej K_W02

W2 - pogłębiona wiedza o człowieku jako wyborcy, kandydacie i przedstawicielu administracji wyborczej K_W05

W3 - pogłębiona wiedza o zasadach obowiązujących w poszczególnych wyborach w RP K_W07

W4 - pogłębiona wiedza o specyfice systemów wyborczych w poszczególnych wyborach w RP K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność analizy konsekwencji stosowania wskazanych systemów wyborczych K_U01

U2 - umiejętność oceny proporcjonalnych i większościowych systemów wyborczych K_U02

U3 - umiejętność analizy przepisów kodeksu wyborczego pod kątem gwarantowania podstawowych zasad prawa wyborczego wyrażonych w Konstytucji K_U03

U4 - umiejętność obliczania przykładowych wyników wyborów metodą d'Hondta i Saint Lague K_U05

U5 - umiejętność porównania rozwiązań przyjętych w ramach systemu wyborczego w znaczeniu wąskim w poszczególnych wyborach w RP K_U08

U6 - umiejętność pełnienia funkcji w społecznych organach wyborczych lub pracy w aparacie pomocniczym organów wyższego szczebla K_U12Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość dylematów etycznych związanych z udziałem w wyborach K_K03

K2 - umiejętność przygotowania projektów społecznych związanych z udziałem w wyborach z poszanowaniem demokratycznego porządku prawnego opartego na podstawowych zasadach prawa wyborczego K_K04


Metody dydaktyczne:

konwersatorium połączone z problemowymi debatami studenckimi

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- oxfordzka

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom systemu wyborczego w znaczeniu szerokim oraz wąskim. Prezentowane one będą w oparciu o analizę obowiązujących regulacji krajowych oraz wskazanie wybranych przykładów regulacji państw europejskich, zwłaszcza w odniesieniu do systemy wyborczego sensu stricto. Przed rozpoczęciem nauki student powinien potrafić wymienić zasady prawa konstytucyjnego oraz opisać je ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości, demokratycznego państwa prawa, reprezentacji politycznej i pluralizmu politycznego, a także wymienić i definiować podstawowe zasady prawa wyborczego. Naukę przedmiotu ułatwi wcześniejsza realizacja kurs prawoznawstwa oraz konstytucyjnego systemu organów państwa.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest funkcjonującym w Rzeczypospolitej systemom wyborczym, czyli systemowi wyborczemu do Sejmu RP, Senatu RP, na urząd Prezydenta RP, do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Ukazuje poszczególne systemy w znaczeniu wąskim, czyli sposób przeliczania głosów na mandaty z uwzględnieniem elementu prawno-porównawczego oraz przedstawić rozwiązania funkcjonujące w ramach systemu rozumianego szeroko, z ukazaniem praktyki procedury wyborczej. Przedmiot ma za zadanie zaprezentować wybory jako proces, składający się z wielu etapów tj. zarządzenie wyborów, rejestracja komitetów wyborczych, zgłaszanie list kandydatów, prowadzenie kampanii wyborczej, głosowanie, ustalenie wyników wyborów, weryfikacja ich ważności oraz rozliczenie sposobu finansowania kampanii wyborczej. W etapach tych biorą udział nie tylko wyborcy, ale przede wszystkim podmioty rywalizacji i organy wyborcze.

Literatura:

Wymagana:

Chmaj M.,Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2015,

Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013

Wokół wyborów i prawa wyborczego, pod red. Z. Witkowskiego, A. Frydrych-Depki, P. Raźnego, Toruń 2017

Zalecana:

A. Żukowski, Systemy wyborcze - wprowadzenie, Olsztyn 1997,

Nohlen D.; Prawo wyborcze i system partyjny; Warszawa 2004,

K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie przez studenta założonych efektów uczenia będzie weryfikowane poprzez bieżącą ocenę przygotowania do zajęć i aktywnego w nich udziału (ocena ciągła) oraz wejściówki sprawdzające wiedzę i umiejętności, zwłaszcza z zakresu podstawowych pojęć prawa wyborczego i regulacji poszczególnych etapów wyborów.

Wejściówki składają się z pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych, z których co najmniej jedno sprawdza umiejętności nabyte przez studenta.

Cześć sprawdzająca wiedzę - test i pytania otwarte stanowią 60% oceny, pytania sprawdzające umiejętności 40% ogólnej punktacji wejściówki.

Aktywność na zajęciach polega na braniu udziału w dyskusji i debatach, przygotowanie krótkiego wystąpienia na ustalony wcześniej temat, napisanie recenzji wybranego tekstu o tematyce wyborczej. Odnotowywana jest ona poprzez stawianie plusów: - max 1 za udział w dyskusji i debacie na danych zajęciach, od 0 do 3 za prezentację w zależności od: zawartości merytorycznej (0 - 2), sposobu prezentacji - wystąpienie ustne, jakość języka, zaangażowanie odbiorców poprzez zachęcenie do zadawania pytań czy wywołanie dyskusji (0-1), od 0 do 3 za recenzję.

Do zaliczenia zajęć konieczne jest:

- uzyskanie zaliczeń (min. 50% ogółu punktów) wszystkich wejściówek.

- wykazanie aktywności w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Raźny
Prowadzący grup: Paweł Raźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Raźny
Prowadzący grup: Paweł Raźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)