Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) Materiały jubilerskie

General data

Course ID: 0600-S1-CTZ-W-MJ
Erasmus code / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemistry The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Materiały jubilerskie
Organizational unit: Faculty of Chemistry
Course groups: (in Polish) Przedmioty do wyboru - Chemia i technologia żywności, studia stacjonarne I stopnia (S1)
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Znajomość podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej

Type of course:

(in Polish) przedmiot fakultatywny

Total student workload:

(in Polish) a. 30 h - wykład, tj. 30h kontaktowych;

b. 5 h - praca indywidualna,

c. 15 h - czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania.

całkowity czas nakładu pracy studenta to 50 h

50 h/25 h/ECTS= 2 ECTS


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: Student zna najważniejsze pierwiastki i ich związki stosowane w jubilerstwie i zdobnictwie; właściwości fizyczne i chemiczne metali; właściwości chemiczne i fizyczne związków metali będących kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi - K_W02.

Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1: Student potrafi opisać właściwości pierwiastków i ich związków chemicznych – materiałów jubilerskich; potrafi klasyfikować metale i kamienie jubilerskie, wyjaśnić przyczynę barwy kamieni i różnorodności innych ich właściwości - K_U02.

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: Student samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K01;

K2: Student jest uwrażliwiony na piękno przyrody nieożywionej, zauważa piękne oblicze chemii;

K3: Student sSkutecznie przekazuje innym osiągnięcia wiedzy chemicznej w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy - K_K04.


Teaching methods:

(in Polish) Wykład połączony z dyskusją.

Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- discussion
- informative (conventional) lecture

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest pokazanie pięknego oblicza chemii. Studenci zapoznają się z zastosowaniem metali oraz ich związków stosowanych w jubilerstwie i zdobnictwie. Na zajęciach dyskutowane są podstawowe właściwości oraz budowa omawianych materiałów, a także prezentowane wyroby jubilerskie/zdobnicze z różnych epok. Chętni studenci wygłaszają krótkie, 15 minutowe komunikaty na uzgodniony wcześniej temat.

Full description: (in Polish)

Metale w układzie okresowym. Pozyskiwanie metali. Właściwości fizyczne metali, ich budowa, stopy. Termodynamiczna i praktyczna klasyfikacja metali. Charakterystyka chemiczna metali: szereg napięciowy, diagramy Frosta i Pourboix’ego, działanie kwasów i ich mieszanin, pasywacja metali. Metale szlachetne i półszlachetne jako materiały jubilerskie. Inne metale stosowane w wyrobach jubilerskich. Powłoki metaliczne otrzymywane metodami chemicznymi i elektrolitycznymi.

Skale twardości.

Substancje chemiczne stosowane jako kamienie jubilerskie i zdobnicze. Klasyfikacja kamieni jubilerskich. Cechy fizyczne i właściwości kamienie jubilerskich: pokrój, skupienie, izomorfizm-polimorfizm, barwa, połysk, rysa, współczynnik załamania światła, odbicie światła, pleochroizm, twardość, łupliwość i przełam, wytrzymałość. Rodzaje szlifów. Czynniki decydujące o cenie kamieni szlachetnych (4c).

Diament, budowa, właściwości, klasyfikacja jubilerska, diagram fazowy węgla i metody otrzymywania syntetycznych diamentów.

Korundy, chryzoberyle i spinele. Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne. Kamienie szlachetne należące do rodziny korundu, chryzoberyli i spineli.

Sole kwasów krzemowych. Różnorodność struktur i właściwości. Rodzina beryli, turmaliny, cyrkony, topazy, granaty, oliwiny.

Kwarce, chalcedony, opale – budowa, odmiany, właściwości, zastosowanie.

Prezentacja słynnych kamieni i wyrobów. Pokaz wyrobów jubilerskich.

Bibliography: (in Polish)

1. Adam Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012/2013

2.Cally Oldershaw, Ilustrowany atlas klejnotów i kamieni szlachetnych, wyd. 2., Buchmann, Warszawa 2007;

3.Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Gemmologia, wyd. 2, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2011;

4.Artykuły publikowane na łamach: Wiadomości Chemicznych, Chemii w Szkole, Journal of Chemical Education, Coordination Chemistry Reviews.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywność lub egzamin pisemny, lub praca pisemna/prezentacja lub 15-minutowe wystąpienie z przygotowanego samodzielnie, wcześniej uzgodnionego tematu, inna forma ustalona na pierwszym wykładzie

Kolokwium – W02, U02.

Prezentacje – W02, U02, K_K04.

Aktywność – K01.

ndst – 0-49%

dst- 50-60%

dst plus- 61-65%

db- 66-75%

db plus- 76-80%

bdb- 81-100%

Practical placement: (in Polish)

Nie są wymagane.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Anna Katafias
Group instructors: Anna Katafias
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)