Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-O-B
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy/brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.), w tym:

- czas przewidziany na konsultacje i pracę z nauczycielem akademickim – 20 godzin

- czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć – 25 godzin

- czas potrzebny na powtórzenie materiału i przygotowania się do zaliczenia końcowego – 25 godzin


Łącznie: 100 godz. (4 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W1: student zna podstawowe teorie etyczno-filozoficzne i potrafi je wykorzystywać w procesie wnioskowania, wyjaśnienia i ocenie wybranych zagadnień, z którymi mierzy się bioetyka.

K_W2: posiada znajomość przedmiotu bioetyki w sensie szerszym i węższym, jak też znajomość genezy bioetyki, w aspekcie etyczno-filozoficznym, prawnym oraz społecznym.

K_W3: posiada wiedzę na temat kluczowych problemów natury bioetycznej, ich ewolucji oraz możliwości ich rozstrzygnięcia.

K_W4: ma świadomość znaczenia wartościowania w bioetyce [w nawiązaniu do koncepcji Bauchampa, Childressa i Engelhardta].

K_W5: posiada zdolność argumentowania na rzecz czołowych stanowisk w bioetyce, tj. utylitarystycznego i personalistycznego.

K_W6: posiada wiedzę dotyczącą takich zagadnień, jak wartość życia, godność ludzka, natura człowieka, status osobowy człowieka, jako kwestii leżących u podstaw szeregu sporów bioetycznych.


Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia: X1A_W01, X1A_W02, X1A_W03, X1A_W04, X1A_W05, P1A_W10, P1A_W11.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi umiejętnie stosować wiedzę zdobytą na zajęciach z bioetyki [którą określono w punkcie ZAKRES WIEDZY], w tym, m. in.:

K_U1: posiada umiejętność poprawnego rozpoznania teorii etyczno-filozoficznej i użycia argumentacji w jej ramach obowiązującej do rozstrzygania dylematów natury bioetycznej, w tym rozumie i ocenia zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz etyczne uwarunkowania chemii medycznej;

K_U2: potrafi rozpoznać i poprawnie zastosować argumentację charakterystyczną dla danego typu bioetyki w otwartej dyskusji bioetycznej.

K_U3: potrafi samodzielnie wnioskować, wyjaśniać i oceniać dylematy bioetyczne, z uwagi m. in. na ich rangę, stopień złożoności i odniesienie kulturowe [światopoglądowe i religijne].

K_U4: potrafi wskazać korelacje występujące między naukami współtworzących bioetykę, tj. na linii BIOLOGIA – PRAWO – FILOZOFIA [ETYKA].

K_U5: potrafi umiejętnie argumentować na rzecz, m. in. WARTOŚCI ŻYCIA, GODNOŚCI LUDZKEJ, NATURY CZŁOWIEKA, STATUSU OSOBOWEGO CZŁOWIEKA, w oparciu o daną koncepcję bioetyczną [np. utylitarystyczną, personalistyczną, czy też np. kulturową].

K_U6: potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu bioetyki


Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia: X1A_U01, X1A_U07: P1A_U02, P1A_U03; P1A_U05; P1A_U07; P1A_U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K1: student ma świadomość społecznej, kulturowej (w tym również światopoglądowej i religijnej), jak również prawnej roli i znaczenia dylematów natury bioetycznej nie tylko w sferze teoretycznych ich rozpoznań, ale przede wszystkim w wymiarze praktycznym.

K_K2: potrafi w sposób refleksyjny i przemyślany opowiedzieć się ZA/PRZECIW danej technice, bądź technologii biomedycznej.

K_K3: rozumie analizowane/wybrane zagadnienie bioetyczne i wyjaśnia je w oparciu o wybrany model teorii etycznej.

K_K4: potrafi (w oparciu, o wiedzę wyniesioną z zajęć z zakresu bioetyki) właściwie rozdzielać argumentację stosowaną w bioetyce od argumentów nierzeczowych, często kreowanych przez środki masowego przekazu.

K_K5: zna oraz przestrzega zasady i normy (etyczno-filozoficzne) stosowane do wyjaśniania, m. in. licznych dylematów społecznych, dba o zdrowie i środowisko naturalne.

K_K6: rozumie etyczne i społeczne aspekty praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności.


Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia: X1A_K04; X1A_K06, P1A_K04, X1A_K07, P1A_K01; P1A_K01; P1A_K07.

Metody dydaktyczne:

Wykład podawczy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej. Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych. Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie do filozofii moralnej:

a. Etyka - etos - moralność [sens i zakres stosowania].

b. Wstępna typologia i przegląd kluczowych teorii etycznych.

2) Wprowadzenie do bioetyki:

a. Narodziny, geneza, ewolucja i charakterystyka bioetyk/i (obszar historyczny i problemowy).

b. Kierunki rozpoznań i analiz bioetycznych [w tym: biogeneza, bioterapia i tanatologia].

c. Prezentacja wiodących „zasad bioetycznych”, m. in. autorstwa Bauchampa, Childressa i Engelhardta.

d. Bioetyka a eugenika.

3) Value of Life vs Santcity of Life – namysł nad wartością życia ludzkiego.

4) Human Liberation vs Animal Liberation – spór o naturę ludzką.

5) Spór o badania eksperymentalne na zwierzętach.

6) Bioetyka a biogeneza życia – próba implementacji kategorii bioetycznych do wyjaśnienia problemów, które implikuje dynamiczny rozwój nauk biomedycznych, w tym m. in. genetyki, biotechnologii oraz medycyny reprodukcyjnej.

7) Bioetyka a bioterapia – próba użycia kategorii bioetycznych do wyjaśnienia problemów, które rodzi dynamiczny rozwój technologii medycznych.

8) Bioetyka a tanatologia – próba zastosowania kategorii bioetycznych do eksplikacji, takich zagadnień, jak np.: eutanazja (czynna i bierna), samobójstwo (wspomagane, nie-wspomagane), tj. problemów natury suicydologicznej.

9) Kodeksy etyczne a zagadnienie biojurysprudencji – rzecz o prawach i obowiązkach lekarza i pacjenta w kontekście dyskusji nad problemem paternalizmu medycznego i autonomii pacjenta.

10) Podsumowanie kursu.

Literatura:

Adamkiewicz M., Zagadnienie śmierci w bioetyce, Warszawa 2002;

Beauchamp L., Childress J.F., Zasady etyki medycznej, Warszawa 1995;

Bioetyka personalistyczna, red. Tadeusz Biesaga, Kraków 2006;

Bioetyka polska, red. T. Biesaga, Kraków 2004;

Bołoz W., Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007;

Bołoz W., Życie w ludzkich rękach: podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997;

Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko: argument "równi pochyłej" w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin 2002;

Filipowicz A., Bioetyka: dialog w obronie życia, Warszawa 2002;

Gillon R., Etyka lekarska: problemy filozoficzne, Warszawa 1997;

Kurkowski J. L., Medycyna: bioetyka i polityka, Bielsko-Biała 2002;

Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego, red. M. Gałuszko i K. Szewczyk, Warszawa-Łódź 2002;

Singer P., Etyka praktyczna, Warszawa 2003;

Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1994;

Seroczyńska M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, Kraków 2004;

Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994;

Tokarczyk, R. A., Prawa narodzin, życia i śmierci: etyczne problemy współczesności, Lublin 1988;

Tulibacki W., Etyka i nauki biologiczne, Olsztyn 1994;

Ziemiński I., Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej, Lublin 1999;

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: praca zaliczeniowa/esej na ocenę (w skali 5-2).

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie końcowej pracy zaliczeniowej/eseju.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy/brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)