Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CKR-Ch
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemometria
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: studia stacjonarne II stopnia, chemia kryminalistyczna semestr 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego, znajomość rachunku macierzowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 15 h

- udział w ćwiczeniach – 30 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 50 h

- przygotowanie do kolokwiów – 20 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 10 h

Łącznie: 125 godz.:25= 5 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna metodologię, cele i obszary stosowania metod chemometrycznych K_W01, K_W04

W2: Zna metody analizy i kontroli danych surowych oraz ich transformacji (normalizacji, standaryzacji) K_W01

W3: Zna różne metody planowania i optymalizacji eksperymentów K_W01

W4: Zna podstawowe metody filtrowania danych K_W01

W5: Zna sposób tworzenia chemometrycznego modelu regresyjnego, jedno i wielowymiarowego K_W01

W6: Potrafi opisać algorytmy działania najważniejszych metod chemometrycznych: analizy czynników głównych, regresji czynników głównych, częściowych najmniejszych kwadratów oraz metod klasyfikacji obiektów K_W01

W7: Zna przykłady praktycznego zastosowania chemometrii w kryminalistyce K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przeprowadzić analizę i transformację danych surowych K_U06

U2: Stosuje w praktyce wybrane metody planowania pomiarów i optymalizacji eksperymentów K_U01, K_U05

U3: Korzysta z różnorodnych statystycznych programów obliczeniowych K_U01

U4: Potrafi wyszukiwać oprogramowanie typu open source stosowane w obliczeniach chemometrycznych K_U01

U5: Potrafi konstruować chemometryczne modele regresyjne jedno- i wieloparametrowe oraz sprawdzać istotność zmiennych, adekwatność modelu i zdolności prognostyczne K_U06

U6: Potrafi zastosować wybrane metody filtrowania danych K_U06

U7: Potrafi przeprowadzić analizę wielowymiarowych danych eksperymentalnych wybranymi metodami chemometrycznymi oraz poprawnie interpretować wyniki K_U01, K_U06, K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu własnej wiedzy dotyczącej chemometrii i potrzeby jej ciągłego pogłębiania K_K01

K2: Posiada świadomość roli chemometrii w kryminalistyce K_K01


Metody dydaktyczne:

Wykład:

metody podające - wykład informacyjny

metody problemowe - wykład problemowy

Laboratorium:

metody programowane z użyciem komputera


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 30 godz. – przewidziano 6 ćwiczeń od indywidualnego wykonania.

Celem przedmiotu jest nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne korzystanie z komputerów w zakresie chemometrycznej analizy, interpretacji wyników oraz planowania doświadczeń.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

Chemometria jest nauką zajmującą się wykorzystaniem metod numerycznych, statystycznych oraz symbolicznych do analizy wielowymiarowych zbiorów danych chemicznych, metod modelowania empirycznego, analizy podobieństwa i klasyfikacji.

Wykład ma za zadanie przedstawienie teoretycznych wiadomości dotyczących planowania doświadczeń, modelowania zależności, zaawansowanych metod statystycznych, oraz interpretacji uzyskanych wyników doświadczalnych.

Treści programowe laboratorium:

Ćwiczenia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne korzystanie z programów komputerowych w zakresie wstępnego opracowania danych, modelowania zależności, planowania doświadczeń oraz zaawansowanych metod statystycznych.

W przypadku ćwiczeń, niezbędne jest posiadanie umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz znajomości rachunku macierzowego

Literatura:

1. Jan Mazerski, Chemometria praktyczna, Wyd. Malamut, 2009.

2. Jan Mazerski, Podstawy chemometrii, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2000.

3. Richard G. Brereton, Chemometrics: data analysis for the laboratory and chemical plant, Wiley, 2003.

4. Practical guide to chemometrics, ed. Paul Gemperline, Taylor&Francis, 2006.

5. Chemometria w analityce – wybrane zagadnienia, praca pod red.

D. Zuby i A. Parczewskiego, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład - K_W01, K_U01, K_U06, K_U07

ćwiczenia - K_W01, K_U01, K_U06, K_U07

Kryteria oceniania:

Wykład: np. egzamin pisemny w formie testu; wymagany próg na ocenę dostateczną - 50%, 61% - dostateczny plus, 66% - dobry, 76% - dobry plus, 81% - bardzo dobry.

Ćwiczenia: np. zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i dwóch kolokwiów śródsemestralnych; wymagany próg na ocenę dostateczną - 50%, 61% - dostateczny plus, 66% - dobry, 76% - dobry plus, 81% - bardzo dobry.

Wykład: egzamin pisemny – K_W01, K_U01, K_U06, K_U07

Laboratorium: - K_W01, K_U01, K_U06, K_U07

Zagadnienia egzaminacyjne:

wybrane metody planowania eksperymentów, modelowanie chemometryczne (identyfikacja modelu, istotność modelu, adekwatność modelu, istotność zmiennych), analiza i kontrola danych (rozkład, współzmienność, transformacja danych, skalowanie, linearyzacja), analiza podobieństwa (podobieństwo wielowymiarowe, analiza podobieństwa cech, analiza podobieństwa obiektów, redukcja wymiaru przestrzeni cech), analiza skupień (metody graficzne, dendrogram, metoda k-najbliższych sąsiadów) metody filtrowania danych, metoda analizy czynników głównych (obliczanie głównych składowych, określenie liczby głównych składowych i ich interpretacja), metoda regresji czynników głównych (PCR), metoda częściowych najmniejszych kwadratów (PLS), metody klasyfikacji obiektów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Piotr Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Piotr Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Piotr Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)