Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Grafika 3D: OpenGL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-3D-OGL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grafika 3D: OpenGL
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawy programowania w C++, w tym programowania obiektowego

- podstawy programowania dla systemu Windows w środowisku Visual Studio

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30h):

- udział w laboratorium – 30h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25h):

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu – 15h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania – 10h


Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę dotyczącą tworzenia grafiki 3D w OpenGL, oraz zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z tego zakresu – KW09

W2: Ma wiedzę pozwalającą na wykorzystanie dodatkowych bibliotek ułatwiających pracę w OpenGL – K_W09

W3: Ma wiedzę z matematyki pozwalającą na zrozumienie operacji macierzowych realizowanych przez OpenGL – K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do zrozumienia całego aparatu matematycznego sterowania obiektami i perspektywą w OpenGL – K_U01, K_U02

U2: Potrafi programować aplikacje wykorzystujące grafikę 3D w OpenGL w języku obiektowym – K_U08, KU_10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi przekazywać informację na temat aktualnych możliwości tworzenia grafiki trójwymiarowej w OpenGL – K_K04

Metody dydaktyczne:

- laboratoryjna – wspólne rozwijanie projektów

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest OpenGL, czyli popularny interfejs programistyczny służący do tworzenia aplikacji z grafiką 3D.

W ostatnich latach został on całkowicie zreformowany w efekcie czego większość książek i materiałów na jego temat stała się nieaktualna. Kurs adresowany jest zarówno dla początkujących programistów grafiki 3D jak i dla tych którzy chcieliby "przesiąść się" na nową wersję OpenGL'a.

Pełny opis:

1. Inicjowanie okna w tradycyjnym OpenGL

2. Macierze w OpenGL i współrzędne jednorodne

3. Tworzenie kontekstu renderowania. Profil Zgodności. Rozszerzenia

4. Profil rdzenny. Bufory

5. Shadery

6. Macierze używane w grafice 3D

7. Sterowanie kamerą

8. Aktorzy. Rysowanie brył. Animacja

9. Oświetlenie. Model Phonga

10. Cienie rzucane

11. Odwzorowywanie tekstur

Literatura:

1. J. Matulewski Grafika 3D czasu rzeczywistego. Nowoczesny OpenGL, PWN 2014

2. http://www.opengl-tutorial.org/

3. http://www.swiftless.com/opengl4tuts.html

4. http://www.rastertek.com/tutgl40.html

5. http://antongerdelan.net/opengl/

6. http://www.songho.ca/opengl/

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium- W1, W2, W3, U1, U2, K1

Kryteria oceniania:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie krótkich kolokwiów wstępnych na każdych zajęciach

ndst – <50%

dst- 50% - 59%

dst plus- 60% - 69%

db- 70% - 79%

db plus- 80% - 89%

bdb- >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sylwestrzak
Prowadzący grup: Marcin Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sylwestrzak
Prowadzący grup: Marcin Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sylwestrzak
Prowadzący grup: Marcin Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sylwestrzak
Prowadzący grup: Marcin Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)