Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka-wyrównanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FIZ-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka-wyrównanie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem kursu wyrównawczego z fizyki jest pomoc w opanowaniu materiału omawianego na zajęciach z Fizyki dla studentów I roku różnych specjalności w oparciu o wybrane zagadnienia i metody omawiane w szkole średniej na poziomie rozszerzonym z fizyki

Pełny opis:

Ramowy plan zagadnień poruszanych na zajęciach:

• Zapis wielkości fizycznych i ich jednostek (4h)

1. Układ SI: jednostki podstawowe i złożone

2. Przedrostki SI

3. Przeliczanie wielkości między jednostkami

1. Notacja wykładnicza

4. Jednostki pozaukładowe, przeliczanie między układami jednostek

• Wielkości fizyczne (2h)

1. Definicje wybranych wielkości fizycznych

2. Wielkości addytywne i nieaddytywne

• Przekształcanie równań (6h)

1. Zależności liniowe

2. Zależności kwadratowe

3. Zależności potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne

4. Zależności trygonometryczne i cyklometryczne

• Metody graficzne w fizyce (4h)

1. Sporządzanie rysunków

2. Elementy geometrii analitycznej

1. Dwuwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich

2. Trójwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich

1. Skrętność układu

3. Układy biegunowy, walcowy i sferyczny

3. Rysowanie stereometryczne

4. Graficzne operacje na wektorach

• Stosowanie przybliżeń (4h)

1. Intuicja w pomijaniu słabych efektów

2. Przybliżanie wyrażeń matematycznych

3. Elementy rachunku błędów

1. Niepewności prostych wielkości złożonych

• Podobieństwo w fizyce (2h)

1. Znajdowanie rozwiązań zagadnienia dzięki znajomości rozwiązań zagadnień opisanych podobnymi równaniami

• Symetria w fizyce (2h)

1. Wnioskowanie o własnościach symetrycznych układów fizycznych

• Przykłady zastosowań rachunku różniczkowego i całkowego w fizyce (4h)

1. Definiowanie prędkości przez pochodną

2. Równowaga

3. Obliczanie wybranych parametrów bryły sztywnej

• Eksperymenty myślowe (2h)

Literatura:

1. D. Haliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki

2. M. Sands, R. Feynman, Feynmana wykłady z fizyki

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

Student

W01 - zna i poprawnie stosuje elementarne pojęcia z zakresu fizyki,

W02 - potrafi przeprowadzić poprawne rozumowanie niezbędne do opisu elementarnych zjawisk fizycznych.

Efekty kształcenia – umiejętności

Student

U01 - potrafi poprawnie zapisywać wielkości fizyczne wraz z ich jednostkami,

U02 - przekształcać równania opisujące zjawiska fizyczne,

U03 - zauważyć szczególne własności wybranych układów fizycznych i poprawnie stosować je w rozumowaniu.

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K01 – jest świadomy ograniczeń swej wiedzy z zakresu fizyki

Efekt przedmiotowy K01 realizują efekty kierunkowe:

K_K01 dla AS,

K_K01 dla F,

K_K01 dla FT,

K_K01 dla AiR,

K_K06 dla IS.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie testu/sprawdzianu końcowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jurkowski, Łukasz Kłosowski
Prowadzący grup: Artur Czerwiński, Łukasz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)