Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FWSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka współczesna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przystępujący do tego przedmiotu powinien znać i posługiwać się

1) podstawowymi pojęciami algebry liniowej i analizy matematycznej, (liczby zespolone, przestrzenie liniowe, macierze, pochodne funkcji, całki)

2) pojęciami związanymi z mechaniką punktu materialnego i bryły sztywnej (pęd, moment pędu, energia kinetyczna, energia potencjalna, moment bezwładności)

3) pojęciami związanymi z fizyką elektromagnetyzmu (pole elektryczne i magnetyczne, potencjał elektrostatyczny)


Zalecane zaliczenie przedmiotów: Algebra/Analiza lub

Matematyka wyższa/Metody matematyczne fizyki oraz Fizyka ogólna

Całkowity nakład pracy studenta:

130 godzin lekcyjnych

w tym:

1) 70 godzin kontaktowych (wykład, ćwiczenia - razem 60 h i konsultacje 10h),

2) 60 godzin pracy własnej

– 40 godzin na bieżące przygotowanie do ćwiczeń

– 10 godzin na przygotowanie do egzaminu

– 10 godzin na przygotowanie miniseminarium

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu przedmiotu student

W1: Poszerzy swoją wiedzę o najnowsze trendy we współczesnej fizyce,

zaznajomi się z podstawowymi pojęciami współczesnej optyki, mechaniki kwantowej, kosmologii, fizyki fazy skondensowanej. Zaznajomi się z najważniejszymi czasopismami naukowymi w fizyce i sposobem ich funkcjonowania oraz sposobami przedstawiania wyników naukowych we współczesnym świecie.

W2: Zrozumie centralną rolę eksperymentu w decydowaniu o przyszłych kierunkach badań w fizyce. Pozna zasady projektowania najnowszych eksperymentów w fizyce atomowej molekularnej, optyce i nanotechnologii

W3. Pozna zasady działania nowoczesnych układów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów do badania spektroskopii i wykorzystywania jej w badaniachEfekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia kierunku

Fizyka Techniczna K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu przedmiotu student


U1: potrafi posługiwać się formalizmem matematycznym do modelowania prostych zjawisk fizycznych, kluczowych we współczesnych tendach fizyki (diagonalizacja macierzy, własności całek, rozumienie przebiegu funkcji analitycznych)


U2: potrafi osługiwać się różnymi systemami jednostek fizycznych (jednostki SI, atomowe, spektroskopowe etc) używanymi współcześnie.


U3: potrafi przewidzieć jakościowo własności skalowania się wyrażen fizycznych w zależności od różnych parametrów, potrafi posługiwać się analizą wymiarową,


U4: potrafi dostrzec analogie pomiędzy modelami różnych dziedzin fizyki i sprowadzić je do bardziej fundamentalnych modeli.


U5: potrafi samodzielnie wyszukać informacje z literatury naukowej, posługiwać się naukowymi bazami danych, wyselekcjonować istotny materiał, przetłumaczyć teksty naukowe z języka angielskiego

U6: potrafi przygotować prezentację multimedialną, współpracować w grupie nad przygotowaniem prezentacji,


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia kierunku Fizyka Techniczna:

K_U01 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

K2: potrafi pracować w zespole nad danym zagadnieniem

K3: rozumie odpowiedzialność za wykonanie zadania w grupie

K4: potrafi w zwięzły sposób zaprezentować wybrane zagadnienie fizyczne szerszej grupie odbiorców

K5: rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy i mówienia przystępnym językiem o współczesnej fizyce, dostrzega korzyści społeczne płynące z rozwoju fizyki

K6: student dostrzeże globalny charakter dzisiejszej nauki

Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia

K_K01 K_K02 K_K03 K_K04

Metody dydaktyczne:

D1: wykłady, prezentacje multimedialne

D2: ćwiczenia rachunkowe przy tablicy

D3: przygotowanie seminarium w grupie studentów, przedstawianie na bieżąco najnowszych informacji z fizyki, dyskusje panelowe

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi problemami fizyki współczesnej. Szczególny nacisk będzie położony na osiągnięcia ostatnich 30 lat w dziedzinach takich jak fizyka atomowa i molekularna, optyka kwantowa, informatyka kwantowa, nanotechnologia, kosmologia. Przedmiot ten będzie szczególnie zwracał uwagę na punkty styku różnych dziedzin fizyki, jak np sposoby wykorzystania ultrazimnych atomów w teorii ciała stałego czy nowoczesnych interferometrów w kosmologii czy testowaniu Modelu Standardowego.

Pełny opis:

• Fizyka współczesna - "mosty pomiędzy wyspami" - jak patrzeć szerzej na pozornie różne dziedziny fizyki

• Warsztat współczesnego fizyka: istotne bazy danych literatury, czasopisma, serwery preprintowe (arxiv), tworzenie publikacji naukowych

• Wstęp - Historia fizyki - tu omówione zostaną pierwsze dokładne eksperymenty w fizyce które zostały specjalnie projektowane by jak najdokładniej wyznaczyć pewne wielkości fizyczne. Pierwszymi tego typu eksperymentami było wyznaczenie stałej grawitacyjnej przez Cavendisha oraz eksperymenty Fizeau i Michelsona-Morley'a dot. wyznaczenia prędkości światła. Te eksperymenty bardzo dokładnie zostaną omówione na wykładzie i ćwiczeniach

• Historia Fizyki - wczesna mechanika kwantowa rozkład Plancka, zastosowania, nawiązanie do statystyki kwantowej Bosego i Einsteina.

• Mechanika kwantowa dokładnie rozwiązywalnych układów:

na ćwiczeniach omówione zostną pewne aspekty znanych układów: takich jak oscylator harmoniczny, studnie potencjału, atom wodoru, które nie pojawiły się dotychczasowym toku nauczania. Omówione zostaną mniej znane ale ostatnio szeroko wykorzystywane ściśle rozwiązywalne układy kwantowe, jak cząstka w potencjale 1/r^6, dwie cząstki w potencjale harmonicznym itp.

• Fizyka atomów wieloelektronowych i fizyka

molekularna, fizyka zimnej materii, spektroskopia wysokiej rozdzielczości: nowoczesne jej zastosowania

• Informatyka kwantowa, paradoks EPR, twierdzenie Bella, splątanie kwantowe.

• Promieniowanie, lasery, zegary atomowe

• Fizyka ciała stałego

- izolatory, metale, półprzewodniki

- nowe materiały

• Cząstki elementarne i Model Standardowy

• Kosmologia, Ciemna materia, ciemna energia

Literatura:

1. R.L. Liboff, Wstęp do Mechaniki Kwantowej, PWN, Warszawa 1987.

2. E. Rybka, Astronomia Ogólna, PWN, Warszawa, 1983.

3. B.G. Wybourne, Physics as a Journey, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998.

4. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa 2005

5. Andrzej K. Wróblewski, Historia Fizyki, PWN, Warszawa 2011

6. Najnowsze publikacje w renomowanych czasopismach

Metody i kryteria oceniania:

• kolokwium kontrolne w formie testu zamkniętego

• egzamin ustny dotyczący wybranego przez siebie zagadnienia z dowolnej dziedziny fizyki (na podstawie wybranego artykułu naukowego)

• miniseminarium (20-30 minut) na temat wybranego artykułu anglojęzycznego (lub kilku artykułów) z prestiżowego magazynu naukowego (Science, Nature, Physics Today, Physical Review). Praca w grupach 2 osób. Po 2-3 miniseminaria będą odbywały się na ćwiczeniach w drugiej części semestru.

• krótkie miniseminarium na temat dowolnie wybranego artykułu z czasopism naukowych z ostatnich 10 lat

• aktywność na wykładzie i ćwiczeniach

końcowa ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie wyników kolokwium (50% oceny) miniseminariów (10 i 30% odp. za krótkie i długie) i aktywności (10%)

końcowa ocena z wykładu to ocena z ćwiczeń (75% wagi) i ocena z egzaminu ustnego (25%)

kolokwium sprawdza efekty kształcenia W1 W2 U1 U2 U3 K1

końcowy egzamin sprawdza efekty kształcenia W1 W2 W3 U1 U2 U3 U4 K1

miniseminarium spprawdza efekty U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 U5 U6

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żuchowski
Prowadzący grup: Piotr Żuchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żuchowski
Prowadzący grup: Piotr Żuchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żuchowski
Prowadzący grup: Piotr Żuchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żuchowski
Prowadzący grup: Piotr Żuchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)