Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) Fizyka współczesna

General data

Course ID: 0800-FWSP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0533) Physics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Fizyka współczesna
Organizational unit: Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Student przystępujący do tego przedmiotu powinien znać i posługiwać się

1) podstawowymi pojęciami algebry liniowej i analizy matematycznej, (liczby zespolone, przestrzenie liniowe, macierze, pochodne funkcji, całki)

2) pojęciami związanymi z mechaniką punktu materialnego i bryły sztywnej (pęd, moment pędu, energia kinetyczna, energia potencjalna, moment bezwładności)

3) pojęciami związanymi z fizyką elektromagnetyzmu (pole elektryczne i magnetyczne, potencjał elektrostatyczny)


Zalecane zaliczenie przedmiotów: Algebra/Analiza lub

Matematyka wyższa/Metody matematyczne fizyki oraz Fizyka ogólna

Total student workload:

(in Polish) 130 godzin lekcyjnych

w tym:

1) 70 godzin kontaktowych (wykład, ćwiczenia - razem 60 h i konsultacje 10h),

2) 60 godzin pracy własnej

– 40 godzin na bieżące przygotowanie do ćwiczeń

– 10 godzin na przygotowanie do egzaminu

– 10 godzin na przygotowanie miniseminarium

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) Po zakończeniu przedmiotu student

W1: Poszerzy swoją wiedzę o najnowsze trendy we współczesnej fizyce,

zaznajomi się z podstawowymi pojęciami współczesnej optyki, mechaniki kwantowej, kosmologii, fizyki fazy skondensowanej. Zaznajomi się z najważniejszymi czasopismami naukowymi w fizyce i sposobem ich funkcjonowania oraz sposobami przedstawiania wyników naukowych we współczesnym świecie.

W2: Zrozumie centralną rolę eksperymentu w decydowaniu o przyszłych kierunkach badań w fizyce. Pozna zasady projektowania najnowszych eksperymentów w fizyce atomowej molekularnej, optyce i nanotechnologii

W3. Pozna zasady działania nowoczesnych układów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów do badania spektroskopii i wykorzystywania jej w badaniachEfekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia kierunku

Fizyka Techniczna K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W09


Learning outcomes - skills:

(in Polish) Po zakończeniu przedmiotu student


U1: potrafi posługiwać się formalizmem matematycznym do modelowania prostych zjawisk fizycznych, kluczowych we współczesnych tendach fizyki (diagonalizacja macierzy, własności całek, rozumienie przebiegu funkcji analitycznych)


U2: potrafi osługiwać się różnymi systemami jednostek fizycznych (jednostki SI, atomowe, spektroskopowe etc) używanymi współcześnie.


U3: potrafi przewidzieć jakościowo własności skalowania się wyrażen fizycznych w zależności od różnych parametrów, potrafi posługiwać się analizą wymiarową,


U4: potrafi dostrzec analogie pomiędzy modelami różnych dziedzin fizyki i sprowadzić je do bardziej fundamentalnych modeli.


U5: potrafi samodzielnie wyszukać informacje z literatury naukowej, posługiwać się naukowymi bazami danych, wyselekcjonować istotny materiał, przetłumaczyć teksty naukowe z języka angielskiego

U6: potrafi przygotować prezentację multimedialną, współpracować w grupie nad przygotowaniem prezentacji,


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia kierunku Fizyka Techniczna:

K_U01 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U10


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

K2: potrafi pracować w zespole nad danym zagadnieniem

K3: rozumie odpowiedzialność za wykonanie zadania w grupie

K4: potrafi w zwięzły sposób zaprezentować wybrane zagadnienie fizyczne szerszej grupie odbiorców

K5: rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy i mówienia przystępnym językiem o współczesnej fizyce, dostrzega korzyści społeczne płynące z rozwoju fizyki

K6: student dostrzeże globalny charakter dzisiejszej nauki

Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia

K_K01 K_K02 K_K03 K_K04

Teaching methods:

(in Polish) D1: wykłady, prezentacje multimedialne

D2: ćwiczenia rachunkowe przy tablicy

D3: przygotowanie seminarium w grupie studentów, przedstawianie na bieżąco najnowszych informacji z fizyki, dyskusje panelowe

Expository teaching methods:

- description
- discussion
- informative (conventional) lecture
- programmed material

Exploratory teaching methods:

- laboratory
- practical
- presentation of a paper

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi problemami fizyki współczesnej. Szczególny nacisk będzie położony na osiągnięcia ostatnich 30 lat w dziedzinach takich jak fizyka atomowa i molekularna, optyka kwantowa, informatyka kwantowa, nanotechnologia, kosmologia. Przedmiot ten będzie szczególnie zwracał uwagę na punkty styku różnych dziedzin fizyki, jak np sposoby wykorzystania ultrazimnych atomów w teorii ciała stałego czy nowoczesnych interferometrów w kosmologii czy testowaniu Modelu Standardowego.

Full description: (in Polish)

• Fizyka współczesna - "mosty pomiędzy wyspami" - jak patrzeć szerzej na pozornie różne dziedziny fizyki

• Warsztat współczesnego fizyka: istotne bazy danych literatury, czasopisma, serwery preprintowe (arxiv), tworzenie publikacji naukowych

• Wstęp - Historia fizyki - tu omówione zostaną pierwsze dokładne eksperymenty w fizyce które zostały specjalnie projektowane by jak najdokładniej wyznaczyć pewne wielkości fizyczne. Pierwszymi tego typu eksperymentami było wyznaczenie stałej grawitacyjnej przez Cavendisha oraz eksperymenty Fizeau i Michelsona-Morley'a dot. wyznaczenia prędkości światła. Te eksperymenty bardzo dokładnie zostaną omówione na wykładzie i ćwiczeniach

• Historia Fizyki - wczesna mechanika kwantowa rozkład Plancka, zastosowania, nawiązanie do statystyki kwantowej Bosego i Einsteina.

• Mechanika kwantowa dokładnie rozwiązywalnych układów:

na ćwiczeniach omówione zostną pewne aspekty znanych układów: takich jak oscylator harmoniczny, studnie potencjału, atom wodoru, które nie pojawiły się dotychczasowym toku nauczania. Omówione zostaną mniej znane ale ostatnio szeroko wykorzystywane ściśle rozwiązywalne układy kwantowe, jak cząstka w potencjale 1/r^6, dwie cząstki w potencjale harmonicznym itp.

• Fizyka atomów wieloelektronowych i fizyka

molekularna, fizyka zimnej materii, spektroskopia wysokiej rozdzielczości: nowoczesne jej zastosowania

• Informatyka kwantowa, paradoks EPR, twierdzenie Bella, splątanie kwantowe.

• Promieniowanie, lasery, zegary atomowe

• Fizyka ciała stałego

- izolatory, metale, półprzewodniki

- nowe materiały

• Cząstki elementarne i Model Standardowy

• Kosmologia, Ciemna materia, ciemna energia

Bibliography: (in Polish)

1. R.L. Liboff, Wstęp do Mechaniki Kwantowej, PWN, Warszawa 1987.

2. E. Rybka, Astronomia Ogólna, PWN, Warszawa, 1983.

3. B.G. Wybourne, Physics as a Journey, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998.

4. L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, Warszawa 2005

5. Andrzej K. Wróblewski, Historia Fizyki, PWN, Warszawa 2011

6. Najnowsze publikacje w renomowanych czasopismach

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

• kolokwium kontrolne w formie testu zamkniętego

• egzamin ustny dotyczący wybranego przez siebie zagadnienia z dowolnej dziedziny fizyki (na podstawie wybranego artykułu naukowego)

• miniseminarium (20-30 minut) na temat wybranego artykułu anglojęzycznego (lub kilku artykułów) z prestiżowego magazynu naukowego (Science, Nature, Physics Today, Physical Review). Praca w grupach 2 osób. Po 2-3 miniseminaria będą odbywały się na ćwiczeniach w drugiej części semestru.

• krótkie miniseminarium na temat dowolnie wybranego artykułu z czasopism naukowych z ostatnich 10 lat

• aktywność na wykładzie i ćwiczeniach

końcowa ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie wyników kolokwium (50% oceny) miniseminariów (10 i 30% odp. za krótkie i długie) i aktywności (10%)

końcowa ocena z wykładu to ocena z ćwiczeń (75% wagi) i ocena z egzaminu ustnego (25%)

kolokwium sprawdza efekty kształcenia W1 W2 U1 U2 U3 K1

końcowy egzamin sprawdza efekty kształcenia W1 W2 W3 U1 U2 U3 U4 K1

miniseminarium spprawdza efekty U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 U5 U6

Practical placement: (in Polish)

brak

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Tutorial, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Żuchowski
Group instructors: Piotr Żuchowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Tutorial - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Tutorial, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Żuchowski
Group instructors: Piotr Żuchowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Tutorial - Grading

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Tutorial, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Żuchowski
Group instructors: Piotr Żuchowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Tutorial - Grading

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-02-23
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Tutorial, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Żuchowski
Group instructors: Piotr Żuchowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Tutorial - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)