Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody matematyczne astronomii 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MMA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody matematyczne astronomii 2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.home.umk.pl/~mariusz.tarnopolski/home/students/mma2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych metod obliczeniowych z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej oraz statystyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (30 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30 godz.):

- rozwiązywanie zadań – 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 15 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

W czasie kursu zostaną omówione przede wszystkim niektóre zagadnienia analizy statystycznej danych astronomicznych.

Pełny opis:

Kurs rozpocznie sią jako kontynuacja przedmiotu Matematyczne metody astronomii 1, tzn. omówione zostaną działania na macierzach, w tym zagadnienie własne - zarówno analitycznie jak i przy użyciu języka programowania python. Reszta zajęć poświęcona zostanie omówieniu oraz rozwiązywaniu zadań dot. poniższyc zagadnień statystycznych:

- zmienne losowe

- rozkłady prawdopodobieństwa

- funkcje zmiennej losowej

- standaryzacja

- centralne twierdzenie graniczne

- przedziały ufności

- korelacja

- widmo mocy szeregu czasowego: periodogram Lomba-Scargle'a

- kryteria informacyjne (Akaikego oraz bayesowskie - AIC oraz BIC)

Literatura:

- W. Krysicki i in., „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach”, cz. 1 i 2

- Z. Hellwig, „Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej”

- M. G. Kendall & A. Stuart „The Advanced Theory of Statistics”, wiele tomów (w zal. od wydania)

- M. Krzysztofiak & D. Urbanek, „Metody statystyczne”

- J. Churgin, „Jak policzyć niepoliczalne”

Pakiety pythona:

- astropy - https://www.astropy.org/

- scipy.stats - https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html

- scikit-learn (sklearn) - https://scikit-learn.org/stable/

Metody i kryteria oceniania:

Sporządzenie sprawozdania z wykonania miniprojektu dot. zbadania wskazanych obiektów astronomicznych metodami analizy szeregów czasowych. Dane zostaną wskazane/podane przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Tarnopolski
Prowadzący grup: Mariusz Tarnopolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Tarnopolski
Prowadzący grup: Klaudia Kowalczyk, Mariusz Tarnopolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)