Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia astrofizyki teoretycznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PATEO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia astrofizyki teoretycznej I
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty z astronomii dla AS2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 45 godz.):

- udział w laboratoriach - 45 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 45 godz.):

- przygotowanie do bierzących zajęć oraz sporządzenie raportu - 45 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe procesy dynamiczne istotne w ewolucji układów planetarnych (efekt kierunkowy K_W01, K_W03)

W2: zna wybrane metody numeryczne wykorzystywane w zagadnieniach mechaniki nieba (efekt kierunkowy K_W02)

W3: zna wybrane aktualne zagadnienia badawcze w obszarze badań systemów planetarnych (efekt kierunkowy K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać oprogramowanie do analizy planetarnego problemu N-ciał (efekt kierunkowy K_U01, K_U03, K_U04)

U2: potrafi samodzielnie opracować proste programy obliczeniowe w wybranym języku programowania (efekt kierunkowy K_U01, K_U03, K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wie jak korzystać z artykułów naukowych w celu uzupełniania braków wiedzy (efekt kierunkowy K_K01)

K2: ma świadomość znaczenia rzetelności i uczciwości w procesie badawczym oraz przy opracowywaniu wyników badań (efekt kierunkowy K_K02)

Metody dydaktyczne:

- klasyczna metoda problemowa

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają formę pracowni komputerowej i poświęcone są metodom numerycznym i specjalistycznemu oprogramowaniu, mającym zastosowanie we współczesnej astrofizyce teoretycznej. Szczegółowy zakres tematów zależny jest od osoby prowadzącej zajęcia i jej tematyki badań, co gwarantuje zapoznanie studenta z aktualnym stanem tej dziedziny.

Pełny opis:

Student realizuje kolejno przedstawione tematy w formie zadań polegających na obliczeniach numerycznych i opracowaniu raportu. Przewidziane są następujące tematy ogólne:

• Rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu za pomocą samodzielnie opracowanych programów oraz oprogramowania dostępnego w domenie publicznej

• Analiza numeryczna planetarnego zagadnienia dwóch ciał

Literatura:

1. S. Wierzbiński, "Mechanika nieba", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

2. W. H. Press i in., "Numerical recipes", Cambridge University Press, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

raport z wykonanych zadań - W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

średnia z ocen wykonania poszczególnych zadań

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Migaszewski
Prowadzący grup: Cezary Migaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Migaszewski
Prowadzący grup: Cezary Migaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)