Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie obiektów 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PROB3D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie obiektów 3D
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (30h):

laboratorium - 30h


Praca własna studenta:

- czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia – 20h

- czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac - 10h


Razem: 60h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: potrafi tworzyć własne obiekty 3D (K_W01, K_W02)

W2: posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie zaawansowanych technik modelowania, posiada wiedzę o przydatnych narzędziach, płynnie porusza się w programach (K_W03)

W3: posiada wiedzę pozwalającą w ponadpodstawowy sposób pracować samodzielnie, kreować świat 3D, opracowywać zbiory obiektów dedykowane dla gier (K_W05)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi budować wirtualne modele 3D na bazie blueprint’ów

U2: posiada rozszerzone umiejętności pracy grupowej, potrafi efektywnie pracować w grupie i efektywnie wykorzystywać niezbędne narzędzia, wykorzystuje czas swój i współpracowników, potrafi rozwiązać proste problemy (K_U07)

U3: potrafi efektywnie wymieniać informacje związane z grami komputerowymi, obiektami i animacją, używając języka ojczystego a także angielskiego, umie korzystać z wiedzy zapisanej w języku ojczystym i języku angielskim, potrafi przygotować dokumentację, prezentację oraz omówić projekt w języku angielskim (K_U02)

U4: potrafi tworzyć tekstury, oświetlenie, modyfikować modele 3D w trakcie procesu projektowego, tworzyć sceny, potrafi ocenić nowe technologie, nowe narzędzia programistyczne, diagnostyczne, potrafi dokonać ich wyboru do realizacji zadanych problemów (K_U01, K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozwiązując problemy występujące w środowisku 3D (K_K06)

K2: potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K04)

K3: potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym, wchodzących w program studiów lub realizowanych poza studiami (K_K04)


Metody dydaktyczne:

pokaz i omawianie przykładowych projektów

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Przedmiot Projektowanie obiektów 3D obejmuje szeroki zakres działań związanych z nauką tworzenia i edytowania brył przestrzennych, swobodnego modelowania i przygotowywania obiektów 3D do środowiska gier komputerowych. Opracowywania paczek assetów niezbędnych do dalszej pracy.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w trakcie zajęć:

1. Blender – interfejs i edytory

2. Selekcja i manipulacja obiektami

3. Grafika koncepcyjna i obrazy referencyjne

4. Modelowanie za pomocą krzywych

5. Modelowanie za pomocą brył

6. Zaawansowane modelowanie

7. Topologia i modyfikatory

8. Rzeźbienie – narzędzia, optymalizacja i etapy

9. Tekstury: malowanie i wypalanie

10. Silniki renderujące - Cycles

11. Siatki UV tworzenie i edycja

12. Materiały w projektowaniu 3D

13. Kamery i podstawy animacji

13. Praca ze światłami i renderowanie

14. Opracowywanie własnej sceny i paczki assetów do gry

Literatura:

- Piotr Chlipalski, Blender. Architektura projektowanie, Helion, 2018

- Ben Simonds, Blender. Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rzeźbieniu i renderowaniu, Helion, 2014

- Mike Geig, Unity. Przewodnik projektanta gier, Helion, 2015

- Alan Thorn, Praktyczne Tworzenie Gier Unity i Blender, Helion, 2015

- K. Bilczyński, W. Pazdur. Modelowanie w programie Maya. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2011

- Todd Palamar, Mastering Autodesk Maya 2016: Autodesk Official Press, 2016

- Wprowadzenie do grafiki komputerowej, Praca zbiorowa, tłum. z ang. Jan Zabrodzi, WNT, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia jest

- obecność na zajęciach (U2 i U3);

- wykonanie prac zaliczeniowych, przygotowanie paczki obiektów 3D potrzebnych do dalszej pracy w środowisku 3D (W1, W2, W3, U1, U4);

- stworzenie modeli 3D z wykorzystaniem przyswajanych w czasie zajęć umiejętności, znajomość różnych sposobów modelowania (W1-W3, U1-U4).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Katarzyna Rumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)