Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) Praktyka metodyczna

General data

Course ID: 1401-PM-sm-S1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Praktyka metodyczna
Organizational unit: Faculty of Fine Arts
Course groups: (in Polish) Przedmioty specjalności Rysunek mediów -3 rok, sem. zimowy-Sztuka mediów s1
(in Polish) Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej i metodyki kształcenia plastycznego na II etapie edukacyjnym.

Total student workload:

(in Polish) II rok, semestr letni

40 godz. i 1 pkt. ECTS - 15 godz. lekcyjnych prowadzonych samodzielnie przez studenta; 20 godz. lekcyjnych hospitowanych przez studenta, 5 godz. przygotowanie dokumentacji z zajęć

30 godz. i 1 pkt. ECTS – godziny przygotowawcze do zajęć, pisanie scenariuszy, samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych i materiałów, prowadzenie dziennika praktyki, zapoznanie z dokumentacją szkolną (statut szkoły, dziennik, arkusze ocen, przedmiotowy system oceniania, programy nauczania itp.), uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych, zebraniach/konsultacjach z rodzicami, konsultacje z opiekunem praktyki, dyrektorem szkoły i in.


Łącznie: 70 godz. i 2 pkt. ECTS


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: Dysponuje szczegółową wiedzą o sztuce mediów i sztukach wizualnych oraz zna miejsce edukacji wizualnej w systemie nauk (K_W08, K_W06);

W2: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych (K_W07);

W3: Posiada rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie twórczego i artystycznego rozwoju człowieka (K_W09);

W4: Posiada wiedzę w zakresie pracy nauczyciela/instruktora zajęć plastycznych oraz działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły/pozaszkolnej placówki oświatowej (K_W09);

W5: Dysponuje wiedzą na temat treści kształcenia w zakresie plastyki/sztuk wizualnych obowiązujących na II etapie edukacyjnym (K_W09);

W6: Posiada wiedzę dotyczącą przygotowywania podstawowej dokumentacji pracy nauczyciela (K_W09);

W7: Zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty (D.2/E.2.W1.);

W8: Zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub placówki systemu oświaty (D.2/E.2.W2);

W9: Zna i rozumie rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty (D.2/E.2.W3).

Learning outcomes - skills:

(in Polish)


U1: Posiada umiejętności w zakresie przygotowywania programów nauczania i kształcenia w zakresie sztuk wizualnych, a także kształcenia ku twórczości w różnych strukturach edukacyjnych (K_U12);

U2: Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację działań edukacyjno – artystycznych, m. in. w ramach pracy metodą projektów (K_U05);

U3: Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu strategii działań twórczych, w tym metod aktywizujących i technik heurystycznych do planowania działań edukacyjnych (K_U12);

U4: Potrafi analizować, diagnozować i interpretować problemy edukacyjne i wychowawcze wykorzystując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne (K_U10);

U5: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym w ramach pracy metodą projektów (K_U09);

U6: Potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej (D.2/E.2.U1.);

U7: Potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć (D.2/E.2.U2.);

U8: Potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno- -pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk (D.2/E.2.U3.).

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy w zakresie w zakresie pracy nauczyciela/instruktora zajęć plastycznych oraz działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły/pozaszkolnej placówki oświatowej, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia (K_K05)

K2: Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych (K_K10)

K3: Kieruje procesem dydaktycznym, dbając o dostosowanie treści, metod, form pracy, w tym strategii działań twórczych do potrzeb i możliwości ucznia (K_K11)

K4: Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami (K_K11)

K5: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w zakresie pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań, negocjowania i organizowania, integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, a także prezentowania zadań przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_K06)

K6: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_K06);

K7: Jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych (D.2/E.2.K1.)
Short description: (in Polish)

Program studiów przewiduje realizację praktyk metodycznych, związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Wymiar praktyk oraz zasady i ich formy odbywania wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z 2019 r.). Wymiar praktyk pedagogicznych wynosi 30 godzin, natomiast praktyk metodycznych 120 godzin.

Full description: (in Polish)

Praktyki metodyczne odbywają się w ramach grupy zajęć D (przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu - plastyki). Koordynowane są przez osobę prowadzącą ćwiczenia z metodyki edukacji wizualnej. Na praktyki studenci kierowani są bezpłatnie, na podstawie skierowania do szkół lub innych instytucji.

Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w szkole w wymiarze minimum 20 godzin. Pozostałą część godzin (20) może zrealizować w pozaszkolnych instytucjach oświatowych organizujących działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia plastycznego, takich jak: domy kultury, galerie twórczości dzieci i młodzieży, świetlice środowiskowe, centra sztuki współczesnej (działy edukacyjne).

Praktyka obejmuje 40 godzin lekcyjnych (45 min.), w tym: 20 godzin hospitowanych (praktykant obserwuje lekcje prowadzone przez opiekuna, ewentualnie wykonuje prace pomocnicze), 15 godzin prowadzonych samodzielnie (student samodzielnie przygotowuje i przeprowadza zajęcia), 5 godzin pracy własnej, przygotowawczej (obejmujące np. pisanie scenariuszy, samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych i materiałów, prowadzenie dziennika praktyki, zapoznanie się dokumentacją szkolną itp.).

W szkole opiekę nad praktykantem sprawuje nauczyciel-opiekun praktyki, który za sprawowane czynności otrzymuje wynagrodzenie na podstawie zawartej z nim umowy-zlecenie, zgodne ze stawkami regulowanymi wewnętrznymi przepisami UMK. Zakres i jakość praktyk nadzoruje wyznaczony nauczyciel akademicki, który realizację zakładanych w Rozporządzeniu efektów kształcenia potwierdza wpisem w systemie USOS.

Dokumentację z praktyki stanowią: dziennik praktyki, scenariusze prowadzonych samodzielnie zajęć, zbiorcza tabela opinii o przebiegu praktyki podpisana przez opiekuna, z pieczęcią główną placówki, dokumentacja fotograficzna realizacji plastycznych uczniów dostarczona na płycie CD.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa z przedmiotu Metodyka edukacji wizualnej.

Literatura zaproponowana przez opiekuna praktyki.

Źródła internetowe:

http://www.men.gov.pl/

http://www.operon.pl/

http://www.edunews.pl/

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie praktyki na podstawie dokumentacji obejmującej:

- dziennik praktyk

- scenariusze lekcji plastyki do godzin prowadzonych samodzielnie przez studenta

- opinię opiekuna praktyki

- opinię praktykanta o przebiegu praktyki

- prezentację podsumowującą przebieg praktyki

Practical placement: (in Polish)

Praktyka metodyczna.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 40 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/Fail
Practice - Pass/Fail

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 40 hours more information
Coordinators: Dominika Łowkajtis
Group instructors: Dominika Łowkajtis
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/Fail
Practice - Pass/Fail

Classes in period "Winter semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-19

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 40 hours more information
Coordinators: Dominika Łowkajtis
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/Fail
Practice - Pass/Fail
Short description: (in Polish)

Identyczny jak w części A.

Full description: (in Polish)

Identyczny jak w części A.

Bibliography: (in Polish)

Identyczny jak w części A.

Notes: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)