Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

1.3. Radiologia układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM4CUNRAD-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 1.3. Radiologia układu nerwowego
Jednostka: Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.40 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu powinien posiadać wiedzę z fizyki w zakresie szkoły średniej oraz z anatomii i fizjologii człowieka w zakresie odpowiednich przedmiotów nauczanych w czasie studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 2 godzin

- udział w seminariach 4 godziny

- konsultacje: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

8 godzin, co odpowiada 0,26 punktu ECTS


- Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 2 godzin

- udział w seminariach 4 godziny

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do zajęć (w tym czytanie wskazanej literatury): 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 4 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 16 godzin, co odpowiada

0,5 punktowi ECTS


Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu radiologii układu nerwowego): 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu radiologii układu nerwowego): 4 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu radiologii układu nerwowego): 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 13 godzin, co odpowiada

0,4 punktu ECTS


Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 5 godzin

(0,16 punktu ECTS)


Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w wykładach : 2 godzin

- udział w seminariach: 4 godzin

- przygotowanie do zaliczenie 5 godziny

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

11 godzin, co odpowiada 0,4 punktu ECTS


Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania (B.W08)

W2: zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym ( w szczególności układu nerwowego)(A.W02)

W3: posiada wiedzę z zakresu współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności:

a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób układu nerwowego,

b) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących (F.W10);

W4: Zna podstawowe odrębności neurologiczne w badaniach radiologicznych w najczęstszych chorobach występujących u osób starszych oraz zasady postępowania w podstawowych zespołach geriatrycznych (E.W09);

W5: Rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas badania pacjentów oraz pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem (E K_W10),

W6: Zna i rozumie zagrożenia związane z przeprowadzaniem badań radiologicznych ludzi w podeszłym wieku (E.W11);

W7: Zna i rozumie podstawowe zasady organizacji badań radiologicznych w grupie osób starszych (E.W12);

W8: Zna i potrafi rozróżnić podstawowe nieprawidłowości zespołów neurologicznych w badaniach radiologicznych (E.W13);

W9: Zna i rozumie zasady diagnozowania najczęstszych chorób układu nerwowego, w tym

a) bólach głowy: migrenie, napięciowym bólu głowy i zespołach bólów głowy oraz neuralgii nerwu V,

b) chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności udarze mózgu,

c) padaczce,

d) zakażeniach układu nerwowego, w szczególności zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie, opryszczkowym zapaleniu mózgu, chorobach neurotransmisyjnych,

e) otępieniach, w szczególności chorobie Alzheimera, otępieniu czołowym, otępieniu naczyniopochodnym i innych zespołach otępiennych,

f) chorobach jąder podstawy, w szczególności chorobie Parkinsona,

g) chorobach demielinizacyjnych, w szczególności stwardnieniu rozsianym,

h) chorobach układu nerwowo–mięśniowego, w szczególności stwardnieniu bocznym zanikowym i rwie kulszowej,

i) urazach czaszkowo–mózgowych, w szczególności wstrząśnieniu mózgu(E.W14):;

W10: Zna i rozumie zasady diagnozowania najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego w zakresie :

a) obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych,

b) innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami,

c) urazów czaszkowo-mózgowych,

d) wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego,

e) guzów nowotworowych centralnego systemu nerwowego,

f) chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego (F.W13);

W11: Zna zasady prowadzenia badania angiografii DSA przy podejrzeniu śmierci mózgu i zasady jej rozpoznawania (F.W15).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Powiązuje obrazy badań radiologicznych z uszkodzeniami tkankowymi i narządowymi (C.U11);

U2: Umie ocenić stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta podczas wykonywania badań radiologicznych (E.U07);

U3: Umie zastosować zasady triage pacjentów zleconymi badaniami radiologicznymi ( E.U14);

U4: Rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek (E.U15)

U5: Umie zanalizować wyniki pobranych badań laboratoryjnych- w celu kwalifikacji do badań radiologicznych z zakresu radiologii. (E.U28)

U6: Asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) ultrasonograficznie przy drenażu jamy opłucnowej, nakłuciu worka osierdziowego, nakłuciu jamy otrzewnowej, biopsji cienkoigłowej,

oraz interpretuje ich wyniki (E.U30);

U7: Ocenia stan badanego pacjenta nieprzytomnego i określa zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi (F.U21);

U8: Potrafi rozpoznać objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego w badaniu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (F.U22);

U9: Potrafi ocenić szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosuje się do zasad ochrony radiologicznej (B.U02);Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętności stałego dokształcania się (K.01)

K2: Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K.03)

K3: Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K.04)

K4: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K.05)

K5:Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K.06)

K6: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K.08)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

Seminaria:

• dyskusja dydaktyczna

• ćwiczenia praktyczne

• analiza przypadków

• drzewo decyzyjne

• samodzielna obsługa aparatury

• metody eksponujące: pokazMetody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot Radiologia układu nerwowego ma na celu zapoznanie studenta z symptomatologią najczęstszych chorób układu nerwowego w obrazach badań radiologicznych. Student poznaje metody diagnostyki radiologicznej podstawowych chorób układu nerwowego. Poznaje wskazania i przeciwskazania do zlecanych badań. Student umie zaproponować badanie z zakresu radiologii podczas diagnostyki chorób neurologicznych. Umie zinterpretować jego wynik.

Pełny opis:

• Techniczne i fizyczne aspekty obrazowania. Historia obrazowania w medycynie. Budowa aparatu rentgenowskiego, tomografu komputerowego, aparatu do badania rezonansu magnetycznego i ultrasonografu. Podstawy fizyczne radiografii i jej odmian, badania rezonansu magnetycznego, ultrasonografii. Środki kontrastujące stosowane w diagnostyce obrazowej, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Informatyka w diagnostyce obrazowej. Obrazowanie oparte na dowodach (EBR).

• Bezpieczeństwo obrazowania. Wpływ promieniowania rentgenowskiego na komórki, tkanki i organizm. Zasada ALARA. Ochrona radiologiczna indywidualna i ogólna. Dawki promieniowania. Bezpieczeństwo badania rezonansu magnetycznego i ultrasonografii.

• Podstawowe zasady i sposoby badania z użyciem badań radiologicznych

• Obrazowanie układu nerwowego. Anatomia rentgenowska. Metodyka badania (rtg, TK, MR, usg). Wskazania i przeciwwskazania do obrazowania. Korelacje radiologiczno-patologiczne. Wady wrodzone, zmiany naczyniopochodne, zapalenia, stwardnienie rozsiane, nowotwory, urazy.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

2. 1. Podręcznik radiologii- William Hering, Elsevier Urban &

3. Partner, Wrocław, 2014.

4. 2. Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe, Wydanie siódme, The Royal Collage of Radiologists.

5. 3.Materiały z wykładów.

6. Literatura dodatkowa:

7. 1.Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka, Mathias Prokop, Medipage,

8. 2.Podstawy diagnostyki radiologicznej, William Brant, Medipage.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykłady : W1- W11, U1-9, K1-K6.

Ćwiczenia: W1- W11, U1-9, K1-K6.

Zaliczenie: W1-11, U1-9, w ramach modułu Choroby układu nerwowego.

Radiologia układu nerwowego (ECTS 0,4) w module Choroby układu nerwowego (ECTS 7,1) stanowi 5,6 % punktów ECTS tego modułu.

Student by uzyskać zaliczenie musi uzyskać z puli pytań dotyczących Radiologii układu nerwowego >/= 60% .

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 60%): K1-K6.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach i seminariach oraz uzyskanie pozytywnej opinii w przedłużonej obserwacji.

(5.0) -Bardzo dobra

<92 (4.5) -Ponad dobra

<88 (4.0) - dobra

<80 (3.5) - Dość dobra

<71 (3.0) - Dostateczna

0 <60 (2.0) - Niedostateczna

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Serafin
Prowadzący grup: Mateusz Durka, Zbigniew Serafin, Justyna Wilamowska, Olaf Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Serafin
Prowadzący grup: Marcin Białecki, Mateusz Durka, Wojciech Kazimierczak, Katarzyna Nadolska, Przemysław Ratajczak, Zbigniew Serafin, Agata Sławińska, Justyna Wilamowska, Olaf Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

jw

Literatura:

jw

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)