Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

1.5. Neurochirurgia z elementami neuroonkologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM4CUNNEC-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 1.5. Neurochirurgia z elementami neuroonkologii
Jednostka: Katedra Neurochirurgii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.70 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Zakres wiedzy i umiejętności zdobyty na zajęciach z neurologii, podstawy anatomii i fizjologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 2 h

- udział w ćwiczeniach - 16 h

- udział w seminarium - 12 h

Łącznie - 30 h - 1,2 ECTS


Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- czytanie literatury - 10 h = 0,4 ECTS


Czas wymagany do przygotowania się w procesie oceniania – 2,5 h = 0,1 ECTS


Łączny nakład pracy: 42,5 h = 1,7 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

W1: rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych

W2: sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego

U2: rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej

U3: zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki

U4: wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki

U5: planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

K1: kierowania się dobrem pacjenta

Metody dydaktyczne:

- Dyskusja w ramach zajęć praktycznych;


- Prezentacja przypadków;


- Samodzielne dochodzenie do wiedzy;


- Analiza literatury.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podczas zajęć student wykorzystując wiedzę z podstaw anatomii, fizjologii i neurofizjologii układu nerwowego oraz rozbuduje i uszczegółowi przy tym wiedzę z zakresu neurologii o elementy specyficzne dla postępowania intensywnego i interwencyjnego. Powinien umieć podjąć działania diagnostyczne i terapeutyczne w wybranych stanach chorobowych, szczególnie w urazach głowy, kręgosłupa oraz ośrodkowego układu nerwowego, a także w chorobach naczyniowych i nowotworowych mózgu i rdzenia, i w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Pełny opis:

Podczas zajęć student wykorzystując wiedzę z podstaw anatomii, fizjologii i neurofizjologii układu nerwowego oraz rozbuduje i uszczegółowi przy tym wiedzę z zakresu neurologii o elementy specyficzne dla postępowania intensywnego i interwencyjnego. Powinien umieć podjąć działania diagnostyczne i terapeutyczne w wybranych stanach chorobowych, szczególnie w urazach głowy, kręgosłupa oraz ośrodkowego układu nerwowego, a także w chorobach naczyniowych i nowotworowych mózgu i rdzenia, i w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Student powinien nabyć umiejętność: badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z bezpośrednim zagrożeniem życia, w tym w szczególności pacjenta z zaburzeniami przytomności i ciasnotą wewnątrzczaszkową, zaplanować i zinterpretować badania dodatkowe włącznie ze specjalistyczną diagnostykę obrazową (głownie radiologiczną), ustalić diagnozę i kierunek leczenia schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa, schorzeń naczyniowych i nowotworowych mózgu oraz w stanach po urazach OUN, wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Paweł P. Liberski, Neuroonkologia Kliniczna, Lublin 2011

2. Mirosław Ząbek, Zarys Neurochirurgii, Warszawa 1999

Literatura dodatkowa

1. Mark S. Greenberg, „Hadnbook of Neurosurgery”, Stuttgart, 2016

2. Youmans and Winn Neurological Surgery, 7th Edition, Nowy York, 2016

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach i zaliczenie wiedzy w obowiązującym zakresie – zaliczenie końcowe w formie ustnej lub pisemnej u asystentów prowadzących zajęcia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Śniegocki
Prowadzący grup: Agnieszka Nowacka, Zygmunt Siedlecki, Maciej Śniegocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Śniegocki
Prowadzący grup: Agnieszka Nowacka, Zygmunt Siedlecki, Maciej Śniegocki, Kamila Woźniak-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Neuromonitoring w operacjach guzów mózgu

- Dostępy neurochirurgiczne

- Neuroendoskopia - możliwość i ograniczenia

- Biopsja mózgu

- Aktualne badania w krwotoku podpajęczynówkowym

- Leczenie tętniaków mózgu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)