Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język współczesnych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-JM-21-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język współczesnych mediów
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji - II rok s1 - sem. zim.
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1425
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

– udział w laboratoriach – 15 godz. (11 godz. stacjonarnie, 4 godz. zdalne nauczanie - asynchronicznie - z wykorzystaniem platformy Moodle)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

– przygotowanie do laboratoriów – 20 godz. (10 godz. w ramach nauczania zdalnego)

– przygotowanie referatu – 25 godz. (5 godz. w ramach nauczania zdalnego)

– przygotowanie do zaliczenia pisemnego – 30 godz. (5 godz. w ramach nauczania zdalnego)


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS) – w tym 24 godz. (0,8 ECTS) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad poprawnego tworzenia UX Writing i Microcopy oraz ma świadomość potrzeby dostosowywania treści pisanych do potencjalnych użytkowników – K_W04

W2: Posiada wiedzę o potrzebie badań nad językiem oraz użytkownikami - K_W11.

W3: Rozumie czym jest UX Writing i Microcopy;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi samodzielnie analizować językową poprawność różnych form przekazu oraz tworzyć własne teksty z zakresu UX Writing i Microcopy – K_U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość zmienności potrzeb użytkowników i przemian ich języka, próbując także wpływać na ich kształt językowy poprzez krytyczne podejście do usterek i potknięć językowych – K_06.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

– pogadanka,

– praca grupowa,

– dyskusja dydaktyczna.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu podejmuje problematykę roli, miejsca i funkcji informacji użytecznej i zrozumiałej (UX Writing i Microcopy)

Pełny opis:

W ramach laboratoriów studenci poznają teoretycznie i praktycznie takie zagadnienia jak: UX Writing i Microcopy; Spójność i ton marki; Prosty język; Badania użytkowników w kontekście UX Writing

Literatura:

Podawana na bieżąco każdego roku.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na laboratoriach: możliwa jedna nieobecność

2. Zaliczenie wszystkich zadań przed terminem kolokwium.

3. Napisanie kolokwium na ocenę pozytywną (można poprawiać ocenę 3.0 i mniej)

.

Osoby z IOSem:

- Muszą zgłosić na początku semestru fakt, że mają IOS.

- Zaliczenie wszystkich zadań jakie pojawią się na moodle do 7 dni po kolokwium.

- Napisanie kolokwium na ocenę pozytywną (obecność obowiązkowa)

*Szczegółowe zasady zostały podobne na stronie kursu na Moodle

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Kortas
Prowadzący grup: Weronika Kortas
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1425
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Kortas
Prowadzący grup: Weronika Kortas
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1425
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Kortas
Prowadzący grup: Weronika Kortas
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1425
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)