Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ocena jakości informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-AI-OJ-11-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ocena jakości informacji
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Architektura informacji - I rok s1 - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):- udział w laboratoriach – 20 godz.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):- przygotowanie do laboratoriów – 20 godz.- stworzenie projektu zaliczeniowego – 30 godz. - czytanie literatury i przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę o metodach budowania dobrych zasobów cyfrowych oraz potrzebach ich użytkowników - K_W02, K_W03, K_W08W2: Posiada wiedzę dotyczącą metod i kryteriów oceny jakości zasobów cyfrowych – K_W03, K_W10W3: Posiada wiedzę o narzędziach i strategiach wyszukiwania informacji - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Dobiera narzędzia wyszukiwania informacji odpowiednio do rodzaju zasobów cyfrowych – K_U07U2: Weryfikuje i ocenia jakość wykonania stron WWW – K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość konieczności doboru właściwych metod i technik tworzenia dobrych zasobów cyfrowych K_K02K2: Potrafi dokonać wyboru narzędzi wyszukiwawczych stosownie do potrzeb informacyjnych

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:- wykład konwersatoryjnyMetody dydaktyczne poszukujące:- laboratoryjna- projektu

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy terminologiczne, metodologiczne i teoretyczne oceny jakości informacji i zasobów sieciowych.

Pełny opis:

Laboratoria przybliżają podstawowe zagadnienia związane z oceną jakości zasobów elektronicznych oraz wykształcają umiejętności z tym związanie. Zajęcia przybliżają też specyficzne podejścia i metody oceny jakości oraz badań użytkowania zasobów cyfrowych. jakością, normy i inne standardy z nimi związane.

Literatura:

Literatura podstawowa

Badania jakościowe publikacji elektronicznych[on-line]. Dostępny w World Wide Web: http:skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/badania/kwestionariusze.htm

Bednarek-Michalska, Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie, Biuletyn EBIB [on-line] 2/2002. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/michalska.php

Bednarek-Michalska, Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci, Biuletyn EBIB [on-line] 5/2007. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/86/a.php?bednarek

Dobrogowska-Schlebusch, Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek, Biuletyn EBIB [on-line] 3/2007. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/84/a.php?dobrogowska_

Formularze do oceny ilościowej [on-line]. Dostępny w World Wide Web: http://skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/badania/formularze.htmHCI w rozwoju interfejsów użytkownika.

Krótki przegląd metodyki HCI hci.pjwstk.edu.pl/prezentacje/slajdy-KN-HCI-2008-01-21-MSikorski.pdf

Jarosz, Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji [on-line]. Dostępny w World Wide Web: www.jarosz.up.krakow.pl/ARTYKULY/jarosz%202005.pdfKomunikacja człowiek-komputer [on-line]. Dostępny w World Wide Web: www.ajd.czest.pl/~imi/lstepien/files/2015/10/KCK_11.pdf

Krótki traktat o web usability – czyli gdzie mam kliknąć [on-line]. Dostępny w World Wide Web: kazimirowicz.pl/pliki/poradnik-web-usability.pdf

Swoboda, Jakość informacji W: Zawód infobroker. Polski rynek informacji red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Warsawa 2015, s. 238-257.

Usługi w Internecie wiosna 2016www.gogolek.com/PrezentacjeKTI/4%20Uslugi%20IV%202010.pdf

Literatura uzupełniająca:

Biblioteki w internecie - audyt użyteczności serwisów bibliotecznych [on-line]. Dostępny w world wide web: http:// http://frsi.org.pl/biblioteki-w-internecie-audyt-uzytecznosci-serwisow-bibliotecznych/ Kasperski, Boguska-Torbicz: Projektowanie stron www. Użyteczność w praktyce. Helion, Gliwice 2008, Krug: Nie każ mi myśleć.

O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie II Helion, Gliwice 2006,

Nielsen, Loranger: Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Helion, Gliwice 2007

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – W1, W2, W3,U1, U2, 2. Indywidualne zadanie praktyczne (projekt) z wykorzystaniem poznanych rozwiązań – analiza, ocena i porównanie oceny jakości wybranych zasobów WWW – W2, W33.

Prezentacja indywidualnych projektów oraz odpowiedź z zakresu wykorzystanych w nim rozwiązań – W2, W3Kryteria oceniania: - aktywność na zajęciach (do 20% oceny)- przygotowanie projektu (do 60% oceny)- prezentacja projektu i odpowiedź ustna (do 20% oceny)Ostateczna ocena z zajęć:5 – 90% i więcej4+ – 80% do 89%4 – 70% do 79%3+ – 60% do 69%3 – 50% do 59%2 – 49% i poniżej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Głowacka
Prowadzący grup: Ewa Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Głowacka
Prowadzący grup: Ewa Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Głowacka
Prowadzący grup: Ewa Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)