Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Ethics in Social Work

General data

Course ID: 2403-318-PRSs1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Ethics in Social Work
Name in Polish: Etyka pracy socjalnej
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

Students starting the course should be familiar with the basic concept of social work, philosophy and ethics.

Type of course:

(in Polish) przedmiot obowiązkowy

Total student workload:

(in Polish) 30 godzin

Ćwiczenia 15 godzin

Praca własna studenta 15 godzin:

zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 10 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 5 godzin


Learning outcomes - knowledge:

K_W05 has a basic knowledge of human subjectivity thinking and acting, constitutive social structures and the development of biological, psychological and social

K_W09 has knowledge of the elementary norms and principles (legal, organizational, moral, ethical) governing actions in social work and functioning of the institutions of social assistance

K_W12 has knowledge of the main views on the structures and social institutions and modes of social relations and their historical evolution

Learning outcomes - skills:

K_U03 can use basic theoretical knowledge to analyze and to understand human behavior, their motives, patterns and conditions.

K_U06 correctly uses the normative systems and certain standards and rules (legal, professional, moral) necessary for the implementation of tasks in the field of social welfare and social work with regard to social work;

K_U07 uses theoretical knowledge to resolve the dilemmas associated with the profession of social worker

Learning outcomes - social competencies:

K_K04: correctly identifies and resolves dilemmas associated with the profession of social worker

K_K05 know how to participate in the preparation of projects, taking into account the social aspects of the methodological, ethical, legal and economic

K_K06 can complement and improve the acquired knowledge and skills for social work

Expository teaching methods:

- discussion
- problem-based lecture

Exploratory teaching methods:

- experimental

Short description:

The course will discuss problems of social ethics and professional in the field of social work and social assistance.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studenta do analizy problemów etycznych, pojawiających się w kontekście pracy socjalnej. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia z zakresu etyki ogólnej i jej filozoficznych podstaw, jak i przykładowe problemy moralne, przed którymi staje pracownik socjalny w codziennej pracy.

Wykaz tematów:

1. Wprowadzenie do etyki

2. Godność podmiotu odniesień jako fundament norm moralnych

3. Godność podmiotu odniesień a kodeksy etyki pracownika socjalnego

4. Etyka cnoty w kontekście pracy socjalnej

5. Sprawiedliwość społeczna a praca socjalna

6. Przebaczenie w relacjach społecznych

7. Praca socjalna a moralny rozwój działającego podmiotu

8. Moralne dylematy pracownika socjalnego

Bibliography:

Chudy W., Istota pedagogiki personalistycznej, Ethos 19 (2006), nr 3 (75), s. 52-74;

Dominiak, T., Etyka pracownika socjalnego w działaniu: ethos i profesjonalizm, Praca Socjalna, nr 1.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Bielsko-Biała 2006.

Grzybek, G., Etyczne podstawy pracy socjalnej, Bielsko-Biała 2007.

Kamiński, T., Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.

Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych, Warszawa 1996.

Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986.

Maritain J., Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, Lublin 2001.

Olech, A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice 2006.

Ostrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1, Gdańsk 2006, s. 391-415.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. w Paryżu.

Rybczyńska, D. A., Olszak-Krzyżanowska, B., Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia, Katowice 1999.

Sokołowska, M. (red.), Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Warszawa 2013.

Szostek A., Rola pojęcia godności w etyce, w: tenże, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1998, s. 42-63.

Assessment methods and assessment criteria:

Attendance and preparation in the form of a multimedia presentation of a case study related to the termination of an ethical dilemma in social work.

Practical placement:

are not intended

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Tutorial, 15 hours more information
Coordinators: Jarosław Horowski
Group instructors: Jarosław Horowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Tutorial - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Tutorial, 15 hours more information
Coordinators: Jarosław Horowski
Group instructors: Jarosław Horowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Tutorial - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)