Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Group management

General data

Course ID: 2403-PE-212a-SZs2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0110) Education, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Group management
Name in Polish: Kierowanie grupą
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Student skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach (np. podczas pracy w zespole); w twórczy sposób rozwiązuje problemy egzystencjalne; samodzielnie analizuje formy i metody aktywizacji grupy; stosuje technologie informacyjne.

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) Student/Studentka:


- zna terminologię charakterystyczną dla procesu kierowania grupą K_W01


- ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi

prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów grupowych K_W07


- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach zachodzących w grupie K_W13

Learning outcomes - skills:

(in Polish) Student/Studentka:


- posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk grupowych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia trudności i wyzwań w pracy grupowej K_U01


- w pracy z grupą potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, wykorzystując rozwiązania technologiczne K_U03


- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji grupowych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w pracy z grupą K_U07


- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi dotyczącymi procesów grupowych w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych w pracy z grupą K_U08


- potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole K_U12


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) Student/Studentka:


- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K01


- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę K_K02


- jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne K_K07

Expository teaching methods:

- discussion
- narration
- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- brainstorming
- case study
- classic problem-solving
- experimental
- practical

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods
- cooperation-based methods
- exchange and discussion methods
- methods developing reflexive thinking
- methods referring to authentic or fictitious situations

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu zaznajomienie uczestników/uczestniczek z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z procesami grupowymi, przede wszystkim z procesem kierowania grupą.

Full description: (in Polish)

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć: pedagog jako przywódca czy kierownik? Refleksje terminologiczne.

2. Kompetencje psychopedagogiczne pedagogów w pracy z grupą

- autodiagnoza własnych zasobów i słabości

- podstawowe czynności osoby prowadzącej grupę

- cechy dobrego lidera/przywódcy

3. Istota komunikacji interpersonalnej w pracy z grupą

4. Trudności i wyzwania w pracy grupowej

- zasoby grupy

- wykluczenie z grupy

- formy interwencji

5. Budowanie zespołu klasowego

- role grupowe

- dynamika i etapy rozwoju grupy

6. Aktywizujące metody i techniki pracy z grupą

Bibliography: (in Polish)

Arends R.I. (1994), Uczymy się nauczać, przekł. K. Kruszewski. WSiP, Warszawa.

Czekaj K., Świech D. (2016), Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź.

Edwards C. H. (2006), Dyscyplina i kierowanie klasą, przekł. M. Bogdanowicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kwiatkowski S., Michalak J. (2010) Przywództwo edukacyjne. Teoria i praktyka. Fundacja rozwoju systemu edukacji, Łódź.

Mieszalski S. (1997), O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej. WSiP, Warszawa.

Nolting H.-P. (2004), Jak zachować porządek w klasie, przekł. M. L .Kalinowski. GWP, Gdańsk.

Pyżalski J. (2007), Nauczyciele – uczniowie. Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie. Impuls, Kraków.

Robertson J. (1998), Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, przekł. K. Kruszewski. WSiP, Warszawa.

Trabert W. (2015), Warsztat pracy z grupą. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KRYTERIA OCENY

Oceny cząstkowe (premiowane aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacje na zajęciach)

Ocena końcowa stanowi średnią ważona ocen cząstkowych, na ocenę kursu składają się następujące elementy:

przedstawienie prezentacji grupie - 90%

aktywność na zajęciach – 10%

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Tutorial, 15 hours more information
Coordinators: Emilia Aksamit, Ditta Baczała
Group instructors: Emilia Aksamit
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Tutorial - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)