Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Drugi język romański (włoski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2513-s1ROM2L-DJRW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Drugi język romański (włoski)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty: II rok 4 semestr (S1) filologia romańska
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - godziny wynikające z programu studiów (60h w semestrze) - 2 ECTS

konsultacje - 10h - 0,3 ECTS

oraz praca własna studenta (przygotowanie do zajęć i sprawdzianów pisemnych i ustnych) -20h - 0,7 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1 - zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka włoskiego) w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim (K_U02)

U 2 - potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka włoskiego (K_U04)

U 3 - potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_U08)

U 4 - posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku włoskim i polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16)

U 5 - potrafi tłumaczyć z języka włoskiego na język polski teksty oryginalne i preparowane o niewielkim stopniu trudności (K_U21)

U 6 - potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język włoski teksty o niewielkim stopniu trudności (K_U22)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

K 2 - dzięki kompetencjom językowym student jest przygotowany do porozumiewania się w języku włoskim oraz swobodnego poruszania się w obszarze kultury włoskiej (K_K06)

Metody dydaktyczne:

metody eksponujące:

przygotowanie i przedstawienie przez studentów krótkich scenek na tematy zaczerpnięte z życia codziennego współczesnych Włochów


metody podające: pogadanka ze studentami na wybrane tematy z zakresu kultury włoskiej, opis (pisemny i/lub ustny postaci, przedmiotu, zdarzenia, ilustracji lub fotografii; opowiadanie (w formie ćwiczenia pisemnego lub ustnego) o wydarzeniu z przeszłości - relacja.


metoda ćwiczeniowa: ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, ze słuchu, na rozumienie tekstu pisanego.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest nauczenie współczesnego języka włoskiego na poziomie podstawowym, a więc doprowadzenie do opanowania podstawowych kompetencji językowych: umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku włoskim, rozumienia przekazu ustnego, rozumienia tekstu pisanego oraz umiejętności redagowania tekstu pisanego.

Pełny opis:

Student zdobywa wiedzę i umiejętności językowe w zakresie gramatyki i leksyki. W zakresie gramatyki poznaje poszczególne struktury fleksyjne i składniowe, w zakresie leksyki zapoznaje się ze słownictwem poprzez określone działy tematyczne (np. praca, święta, zagadnienia kulturowo-cywilizacyjne). Student doskonali znajomość języka zarówno poprzez komunikaty pisane, jak i mówione, których stopień trudności dostosowany jest do jego poziomu wiedzy i umiejętności językowych.

Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Nuovissimo progetto italiano 1. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2. Libro dello studente, Edilingua, Roma 2019

Ruggieri L., Magnelli S., Marin T., Nuovissimo progetto italiano. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2,. Quaderno degli esercizi, Edilingua, Roma 2019

Gramatyki:

Falcone G., Zogopoulou T., Perfetto! Esercizi di grammatica italiana, Atene 2020

Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti, Livello intermedio B1-B2. Roma 2014

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Bali M., Rizzo G., Nuovo espresso 2. Corso di italiano A2. Firenze 2014

Bali M., Ziglio L., Nuovo espresso. Corso di italiano 3 B1, Firenze 2015

Marin T., La Prova Orale 1 e 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 1999

Marin T. Primo ascolto. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto. Livello elementare-intermedio, Edilingua, Atene 2004

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko - polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Metody i kryteria oceniania:

I semestr nauki języka włoskiego kończy się zaliczeniem na ocenę. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich sprawdzianów cząstkowych (prace pisemne, odpowiedzi ustne, sprawdziany) odbywających się w ciągu danego semestru oraz pomyślne zaliczenie prac domowych [K_W02; K_U02; K_U04;K_U08; K_16; K_U19; K_U21; K_U22; K_K01; K_K06].

Przewidziany jest jeden termin poprawy w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z kolokwium. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z poprawy, obniżeniu ulegnie ocena odpowiednio semestralna lub roczna. W razie nieobecności w pierwszym terminie zaliczenia, student zalicza sprawdzian w terminie poprawkowym, w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną.

Warunkiem zaliczenia semestru jest również aktywne uczestnictwo w zajęciach (dozwolone są cztery absencje) [K_K01]

II semestr kończy się egzaminem. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów odbywających się w trakcie roku akademickiego oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego, składającego się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie ocen pozytywnych z obydwu części. Przewidziane są dwa terminy egzaminu: pierwszy oraz poprawkowy.

Sprawdziany cząstkowe pisemne - mają na celu sprawdzenie umiejętności studenta w zakresie podstawowych kompetencji językowych: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, ćwiczenia gramatyczne, leksykalne i tłumaczeniowe, napisanie krótkiego (notatka, ogłoszenie) lub dłuższego tekstu (opowiadanie, opis, list) w języku włoskim [K_W02; K_U02; K_U04; K_U19; K_U21; K_U22]. Sprawdziany ustne obejmują wypowiedź dłuższą (opis, relacja) i krótszą (odpowiedź na pytania, sformułowanie pytania, prośby, rozkazu, udział w dialogu o tematyce zaczerpniętej z życia codziennego) [K_W02; K_U19; K_U16].

Egzamin składa się z części pisemnej, która obejmuje ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego oraz zredagowanie dłuższego tekstu na zadany temat. Natomiast część ustna obejmuje: dłuższą wypowiedź na wylosowany temat zaczerpnięty z życia codziennego lub kultury Włoch oraz odegranie roli w improwizowanym dialogu. Przy wystawianiu oceny z egzaminu brane są wyniki obydwu części egzaminu, przy czym wyższą wagę ma część pisemna, ponieważ sprawdza większą liczbę kompetencji językowych.

Egzamin zostanie przeprowadzony stacjonarnie lub metodą zdalną z wykorzystaniem Microsoft Teams i poczty UMK, w zależności od ostatecznej decyzji władz uczelni.

Na sprawdzianach i egzaminie pisemnym brana jest pod uwagę skala procentowa: 60% - ocena dst, 70% - ocena dst plus, 80% - ocena db, 85% - ocena db plus i 90% i powyżej ocena bdb. Natomiast na sprawdzianach ustnych i ustnej części egzaminu końcowego brane są pod uwagę: płynność i poprawność wypowiedzi oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych (K_U02; K_U04; K_U16; K_K06).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest nauczenie współczesnego języka włoskiego na poziomie średnio- i ponadśredniozaawansowanym, a więc doprowadzenie do opanowania podstawowych umiejętności językowych: umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku włoskim, rozumienia przekazu ustnego, rozumienia tekstu pisanego oraz umiejętności redagowania tekstu pisanego.

Pełny opis:

Gramatyka:

- alfabet i zasady wymowy w języku włoskim

- rodzajnik określony i nieokreślony - formy i zastosowanie

- rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej

- czasowniki koniugacji I-III w czasie teraźniejszym (presente) i przeszłym dokonanym (passato prossimo)

- wybrane czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym i przeszłym dokonanym

- liczebniki główne 1-2000

- liczebniki porządkowe 1-100

- preposizioni semplici e articolate (przyimki proste i złożone z rodzajnikami)

leksyka:

- opis dnia, osoby i pomieszczenia

- w barze i kawiarni

- określanie czasu: wiek, data, godzina, pora roku

- środki transportu

- wyrażanie prośby, propozycji, podziękowania

kultura Włoch:

- położenie i podział administracyjny Włoch

- piazza i bar - miejsca towarzyskich spotkań Włochów

Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Nuovissimo progetto italiano 1. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2. Libro dello studente, Edilingua, Roma 2019

Ruggieri L., Magnelli S., Marin T., Nuovissimo progetto italiano. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2,. Quaderno degli esercizi, Edilingua, Roma 2019

Falcone G., Zogopoulou T., Perfetto! Esercizi di grammatica italiana, Atene 2020

Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti, Livello intermedio B1-B2. Roma 2014

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Bali M., Rizzo G., Nuovo espresso 2. Corso di italiano A2. Firenze 2014

Bali M., Ziglio L., Nuovo espresso. Corso di italiano 3 B1, Firenze 2015

Marin T., La Prova Orale 1 e 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 1999

Marin T. Primo ascolto. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto. Livello elementare-intermedio, Edilingua, Atene 2004

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Marin T., Magnelli S., Progetto Italiano Nuovo 2. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello intermedio (B1-2), Edilingua, Roma 2008

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko - polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Uwagi:

Jeśli student, z jakichś względów, nie może systematycznie uczestniczyć w zajęciach, odbywających się zdalnie lub stacjonarnie, jest zobowiązany do skontaktowania się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Jeśli okaże się, że zajęcia w drugim semestrze odbywają się zdalnie, to kurs włoskiego odbywać się będzie na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Bez względu na sposób prowadzenia zajęć - stacjonarnie lub zdalnie - metody oceniania i warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest nauczenie współczesnego języka włoskiego na poziomie średnio- i ponadśredniozaawansowanym, a więc doprowadzenie do opanowania podstawowych umiejętności językowych: umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku włoskim, rozumienia przekazu ustnego, rozumienia tekstu pisanego oraz umiejętności redagowania tekstu pisanego.

Pełny opis:

Gramatyka:

- alfabet i zasady wymowy w języku włoskim

- rodzajnik określony i nieokreślony - formy i zastosowanie

- rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej

- czasowniki koniugacji I-III w czasie teraźniejszym (presente) i przeszłym dokonanym (passato prossimo)

- wybrane czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym i przeszłym dokonanym

- liczebniki główne 1-2000

- liczebniki porządkowe 1-100

- preposizioni semplici e articolate (przyimki proste i złożone z rodzajnikami)

leksyka:

- opis dnia, osoby i pomieszczenia

- w barze i kawiarni

- określanie czasu: wiek, data, godzina, pora roku

- środki transportu

- wyrażanie prośby, propozycji, podziękowania

kultura Włoch:

- położenie i podział administracyjny Włoch

- piazza i bar - miejsca towarzyskich spotkań Włochów

Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Nuovissimo progetto italiano 1. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2. Libro dello studente, Edilingua, Roma 2019

Ruggieri L., Magnelli S., Marin T., Nuovissimo progetto italiano. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2,. Quaderno degli esercizi, Edilingua, Roma 2019

Falcone G., Zogopoulou T., Perfetto! Esercizi di grammatica italiana, Atene 2020

Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti, Livello intermedio B1-B2. Roma 2014

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Bali M., Rizzo G., Nuovo espresso 2. Corso di italiano A2. Firenze 2014

Bali M., Ziglio L., Nuovo espresso. Corso di italiano 3 B1, Firenze 2015

Marin T., La Prova Orale 1 e 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 1999

Marin T. Primo ascolto. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto. Livello elementare-intermedio, Edilingua, Atene 2004

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Marin T., Magnelli S., Progetto Italiano Nuovo 2. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello intermedio (B1-2), Edilingua, Roma 2008

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko - polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Uwagi:

Jeśli student, z jakichś względów, nie może systematycznie uczestniczyć w zajęciach, odbywających się zdalnie lub stacjonarnie, jest zobowiązany do skontaktowania się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Jeśli okaże się, że zajęcia w drugim semestrze odbywają się zdalnie, to kurs włoskiego odbywać się będzie na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Bez względu na sposób prowadzenia zajęć - stacjonarnie lub zdalnie - metody oceniania i warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głodowska
Prowadzący grup: Anna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest nauczenie współczesnego języka włoskiego na poziomie średnio- i ponadśredniozaawansowanym, a więc doprowadzenie do opanowania podstawowych umiejętności językowych: umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku włoskim, rozumienia przekazu ustnego, rozumienia tekstu pisanego oraz umiejętności redagowania tekstu pisanego.

Pełny opis:

Gramatyka:

- alfabet i zasady wymowy w języku włoskim

- rodzajnik określony i nieokreślony - formy i zastosowanie

- rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej

- czasowniki koniugacji I-III w czasie teraźniejszym (presente) i przeszłym dokonanym (passato prossimo)

- wybrane czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym i przeszłym dokonanym

- liczebniki główne 1-2000

- liczebniki porządkowe 1-100

- preposizioni semplici e articolate (przyimki proste i złożone z rodzajnikami)

leksyka:

- opis dnia, osoby i pomieszczenia

- w barze i kawiarni

- określanie czasu: wiek, data, godzina, pora roku

- środki transportu

- wyrażanie prośby, propozycji, podziękowania

kultura Włoch:

- położenie i podział administracyjny Włoch

- piazza i bar - miejsca towarzyskich spotkań Włochów

Literatura:

Podręcznik:

Marin T., Nuovissimo progetto italiano 1. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2. Libro dello studente, Edilingua, Roma 2019

Ruggieri L., Magnelli S., Marin T., Nuovissimo progetto italiano. Corso di lingua e civilta' italiana. Livello A1-A2,. Quaderno degli esercizi, Edilingua, Roma 2019

Falcone G., Zogopoulou T., Perfetto! Esercizi di grammatica italiana, Atene 2020

Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti, Livello intermedio B1-B2. Roma 2014

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2005;

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 2002

Inne opracowania:

Bali M., Rizzo G., Nuovo espresso 2. Corso di italiano A2. Firenze 2014

Bali M., Ziglio L., Nuovo espresso. Corso di italiano 3 B1, Firenze 2015

Marin T., La Prova Orale 1 e 2. Materiale autentico per la conversazione e la preparazione agli esami orali, Edilingua, Roma 1999

Marin T. Primo ascolto. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto. Livello elementare-intermedio, Edilingua, Atene 2004

Marin T. Ascolto medio. Materiale per la preparazione alla prova di comprensione orale e lo sviluppo dell'abilita' di ascolto, Edilingua, Atene 2004

Marin T., Magnelli S., Progetto Italiano Nuovo 2. Corso multimediale di lingua e civilta' italiana. Livello intermedio (B1-2), Edilingua, Roma 2008

Słowniki:

Jamrozik E., Słownik włosko - polski, polsko-włoski, PWN, Warszawa 2005

Meisels W. Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1993

Meisels W., Podręczny słownik polsko-włoski, Warszawa 1993

Wielki Słownik włosko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001-2010

Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, PWN 2008

Uwagi:

Jeśli student, z jakichś względów, nie może systematycznie uczestniczyć w zajęciach, odbywających się zdalnie lub stacjonarnie, jest zobowiązany do skontaktowania się z wykładowcą w celu ustalenia zasad zaliczenia przedmiotu.

Jeśli okaże się, że zajęcia w drugim semestrze odbywają się zdalnie, to kurs włoskiego odbywać się będzie na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Bez względu na sposób prowadzenia zajęć - stacjonarnie lub zdalnie - metody oceniania i warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)