Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia kulturowa Europy - etap I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2Z-AKE-E1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa Europy - etap I
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin konwersatorium, zaliczenie na ocenę

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w konwersatoriach: min. 26 godz. (dodatkowo, w razie nieobecności konsultacje z nauczycielem prowadzącym)

Łącznie: 30 godz.(1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

np.

- kwerenda biblioteczna 5 godz.

- czytanie literatury: 20 godz.

- pisanie prac: 10 godz.

- analiza materiałów pomocniczych (filmu, prezentacji): 10 godz.

- przygotowywanie prezentacji: 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium: 10 godz.


Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii kultury, historii kultury, historii sztuki, filozofii kultury i socjologii.(P6S_WG; P6S_WK).

K_W12. Zna i rozumie zasady i metody analizy oraz interpretacji kultur od czasu kształtowania się etnologii po współczesność (P6S_WG; P6S_WK).Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04. Potrafi zdobyte materiały analizować, ocenić, zinterpretować i wykorzystać w opracowaniu naukowym i dyskusji (P6S_UW).

K_U16. Potrafi podjąć i przeprowadzać działania badawcze i interpretacyjne pracując w grupie, przyjmując zarówno funkcję lidera, jak i zwykłego członka zespołu (P6S_UO).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03. Identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z odpowiedzialnością za prowadzone badania i publikację ich wyników (P6S_KK).

K_K06. Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (między-etnicznego i między-religijnego). (P6S_KO).


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studenta ze szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi zróżnicowania kulturowego Europy z uwzględnieniem jej sfery religii i religijności.

Pełny opis:

Zajęcia przedstawiają Europę w perspektywie antropologii religii. Ukazują zaświadczone formy ekspresji religijnej. Szeroka rozpiętość czasowa analizowanych i porównywanych zjawisk stwarza możliwość antropologicznego oglądu i refleksji.

Literatura:

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t.2, Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, przeł. Stanisław Tokarski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1994; t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Guriewicz Aaron, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, PIW, Warszawa 1987.

Hamman Adalbert G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, przeł. Andrzej Guryn, Urszula Sudolska, Instytut Wydawniczy. Pax, Warszawa 1990.

Jones Pennick N, A History of Pagan Europe, Routledge 2000.

Kalniuk Tomasz, Ruch pustelniczy wczesnego chrześcijaństwa. Nie-ludzka mądrość, głupota czy zbiorowe szaleństwo?, [w:] Mądrość a głupota. Aspekt kulturowy, red. A. N. Kmieć, R. Beszterda, Toruń 2020.

Kalniuk Tomasz, Żydowskie i chrześcijańskie doświadczenie obcości w perspektywie biblijnej: ujęcie antropologiczne, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III., t. II, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016, s. 95-108

Kalevipoeg – estoński epos ludowy [w:] „Lud", t. 68, 1984.

Klinge Matii Fińska tradycja: eseje o strukturach i tożsamościach Północy, Wrocław, 2006.

Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997.

Łabuda Piotr, Qumran. Osada, wspólnota i pisma znad Morza Czarnego, Wyd. TUM, Wrocław 2009.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Przybył Elżbieta, Święte miasta [w:] Znak 610/2006, s. 11–18.

Szynkiewicz S., Karelska społeczność w Finlandii: historia grupy etno – konfesyjnej [w:] Sprawy Narodowościowe, z. 1, 1996, s. 135-151.

Wilson Bryan, Religious Sects: A Sociological Study, McGraw-Hill 1970.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną. Ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat dot. 1. wybranego zjawiska religijnego/areligijnego lub 2. procesu ewolucji religii/religijności w Europie.

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams, lub ew. Skype (w wersji Skype for Bussines dostępny na platformie moodle.umk https://moodle.umk.pl/mod/folder/view.php?id=6822).

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zmieniony tryb prowadzenia zajęć nie obniża wymagań stawianych studentom, a niekiedy oznacza konieczność zwiększonego nakładu pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studenta ze szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi zróżnicowania kulturowego Europy z uwzględnieniem jej sfery religii i religijności.

Pełny opis:

Zajęcia przedstawiają Europę w perspektywie antropologii religii. Ukazują zaświadczone formy ekspresji religijnej. Szeroka rozpiętość czasowa analizowanych i porównywanych zjawisk stwarza możliwość antropologicznego oglądu i refleksji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t.2, Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, przeł. Stanisław Tokarski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1994; t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Guriewicz Aaron, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, PIW, Warszawa 1987.

Hamman Adalbert G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, przeł. Andrzej Guryn, Urszula Sudolska, Instytut Wydawniczy. Pax, Warszawa 1990.

Jones Pennick N, A History of Pagan Europe, Routledge 2000.

Johnson Paul, Historia Żydów, przeł. M. Wócik, M. Godyń¸ Wyd. Platan, Kraków 1998 (fragmenty o diasporze).

Kalniuk Tomasz, Ruch pustelniczy wczesnego chrześcijaństwa. Nie-ludzka mądrość, głupota czy zbiorowe szaleństwo?, [w:] Mądrość a głupota. Aspekt kulturowy, red. A. N. Kmieć, R. Beszterda, Toruń 2020.

Kalniuk Tomasz, Żydowskie i chrześcijańskie doświadczenie obcości w perspektywie biblijnej: ujęcie antropologiczne, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III., t. II, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016, s. 95-108

Literatura dodatkowa:

Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997.

Łabuda Piotr, Qumran. Osada, wspólnota i pisma znad Morza Czarnego, Wyd. TUM, Wrocław 2009.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Przybył Elżbieta, Święte miasta [w:] Znak 610/2006, s. 11–18.

Wilson Bryan, Religious Sects: A Sociological Study, McGraw-Hill 1970.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną.

Ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat dot. 1. wybranego zjawiska religijnego/areligijnego lub 2. procesu ewolucji religii/religijności w Europie.

Kolokwium pisemne

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams, lub ew. Skype (w wersji Skype for Bussines dostępny na platformie moodle.umk https://moodle.umk.pl/mod/folder/view.php?id=6822).

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studenta ze szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi zróżnicowania kulturowego Europy z uwzględnieniem jej sfery religii i religijności.

Pełny opis:

Zajęcia przedstawiają Europę w perspektywie antropologii religii. Ukazują zaświadczone formy ekspresji religijnej. Szeroka rozpiętość czasowa analizowanych i porównywanych zjawisk stwarza możliwość antropologicznego oglądu i refleksji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, t.2, Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, przeł. Stanisław Tokarski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1994; t. 3, Od Mahometa do wieku Reform, przeł. Agnieszka Kuryś, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1997.

Guriewicz Aaron, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, przeł. Z. Dobrzyniecki, PIW, Warszawa 1987.

Hamman Adalbert G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, przeł. Andrzej Guryn, Urszula Sudolska, Instytut Wydawniczy. Pax, Warszawa 1990.

Jones Pennick N, A History of Pagan Europe, Routledge 2000.

Johnson Paul, Historia Żydów, przeł. M. Wócik, M. Godyń¸ Wyd. Platan, Kraków 1998 (fragmenty o diasporze).

Kalniuk Tomasz, Ruch pustelniczy wczesnego chrześcijaństwa. Nie-ludzka mądrość, głupota czy zbiorowe szaleństwo?, [w:] Mądrość a głupota. Aspekt kulturowy, red. A. N. Kmieć, R. Beszterda, Toruń 2020.

Kalniuk Tomasz, Żydowskie i chrześcijańskie doświadczenie obcości w perspektywie biblijnej: ujęcie antropologiczne, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III., t. II, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016, s. 95-108

Literatura dodatkowa:

Le Goff Jacques, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. Maria Radożycka-Paoletti, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997.

Łabuda Piotr, Qumran. Osada, wspólnota i pisma znad Morza Czarnego, Wyd. TUM, Wrocław 2009.

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. Kupis Bogdan, Wyd. Thesaurus Press, Wrocław 1993.

Przybył Elżbieta, Święte miasta [w:] Znak 610/2006, s. 11–18.

Wilson Bryan, Religious Sects: A Sociological Study, McGraw-Hill 1970.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego i wiedzę własną.

Ocena prezentacji na zaaprobowany wcześniej temat dot. 1. wybranego zjawiska religijnego/areligijnego/quasireligijnego lub 2. procesu ewolucji religii/religijności w Europie.

Kolokwium pisemne

Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność na zajęciach.

Zasady odbywania zajęć w trybie online:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym prowadzący, w razie potrzeby, udostępni materiały lub wskaże miejsca ich dostępności, bądź zaproponuje dostępne materiały alternatywne.

Zajęcia odbywają się, zasadniczo, w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w obowiązującym planie studiów.

W związku z darmowością dostępu pakietu Office 365 dla studentów platformą prowadzenia zajęć jest Microsoft Teams, lub ew. Skype (w wersji Skype for Bussines dostępny na platformie moodle.umk https://moodle.umk.pl/mod/folder/view.php?id=6822).

Zasady zaliczenia przedmiotu na zajęciach w trybie online:

Dokładne omówienie zasad ma miejsce w trakcie zajęć organizacyjnych.

W razie konieczności uzyskania zaliczenia w trybie online wymagane będzie zapewnienie sobie przez studenta wystarczającego dobrego połączenia audio i wideo. Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)