Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) NATO - historia, struktura, działania

General data

Course ID: 2751-MON-NATO
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0312) Political sciences and civics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: NATO - historia, struktura, działania
Organizational unit: Faculty of Political and Security Sciences
Course groups: (in Polish) Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
General university courses
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Total student workload:

(in Polish) godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do egzaminu: 60h (2 ECTS)

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) Zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych (K_W02)

Zna powiązania między uczestnikami stosunków międzynarodowych oraz normy i regulacje prawne jakie nimi rządzą w obszarze politycznym, gospodarczym, kulturalnym i wojskowym (K_W05)

Learning outcomes - skills:

(in Polish) Potrafi wyszukiwać, oceniać, interpretować teksty z zakresu stosunków międzynarodowych z punktu widzenia nauk: o polityce i administracji, ekonomicznych, prawnych oraz historycznych (K_U01)

Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe wydarzeń międzynarodowych (K_U07)

Opisuje i analizuje stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych (K_U08)

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) Jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów w zakresie stosunków międzynarodowych (K_K01)

Expository teaching methods:

- description
- informative (conventional) lecture

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje analizę funkcjonowania NATO od okresu Zimnej Wojny do czasów obecnych.

Full description: (in Polish)

1. NATO w okresie zimnej wojny

2. NATO w obliczu załamania się ładu komunistycznego, bloku wschodniego i rozpadu ZSRR (1989-1991)

3. Ewolucja Układu Północnoatlantyckiego w obliczu nowych wyzwań w latach 90-tych XX w. Przemiany wewnętrzne i interwencja w Bośni i Hercegowinie

4. Rozszerzenie NATO na wschód i stosunki z Rosją w latach 1995-2004. Interwencja w Kosowie

5. NATO w obliczu amerykańskiej wojny z międzynarodowym terroryzmem. W obliczu wojny irackiej oraz interwencji w Afganistanie

6. Kolejne rozszerzenia Paktu na wschód w roku 2004 i 2009

7. Ewolucja doktryny i przekształcenia Paktu Północnoatlantyckiego po 2008 r.

8. NATO w obliczu nowych konfliktów (po 2011 r.). Operacja NATO w Libii

9. Organizacja wewnętrzna i struktura NATO

10. Szczyty NATO w latach 2014-2018

11. NATO wobec wyzwań współczesnego świata

12. Polska w NATO

13. NATO wobec konfliktu na Ukrainie

Bibliography: (in Polish)

w jęz. polskim:

Asmus Ronald, NATO. Otwarcie drzwi, Muza, Warszawa 2002, ss. 583.

Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia-koncepcje-instytucje, [księga ku czci D. Rotfelda] [red.] Kuźniar Roman, Lachowski Zdzisław, Warszawa 2003.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, [red.] Zięba Ryszard, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 608.

Eggert Dorota, Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, [w:] „Zurawia Papers”, nr 5, ISMUW, FSM, Warszawa 2005, ss. 147.

Grodzki Radosław, Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzenia NATO, IZ, Poznań 2011, ss. 368.

Kiwerska Jadwiga, Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2013, ss. 433.

Kupiecki Robert, NATO a operacje pokojowe. Studium Sojuszu w transformacji, AM, Toruń 1998.

Kupiecki Robert, NATO u progu XXI wieku, Wyd. AKSON, Warszawa 2000, ss. 259.

Kupiecki Robert, Od Londynu do Waszyngtonu. NATO w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa 1998, ss. 283.

Kupiecki Robert, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, MSZ, Warszawa 2016, ss. 242.

Kupiecki Robert, Siła i solidarność. Strategia NATO 1949-1989, wyd. 2, PISM, Warszawa 2012, ss. 460

Marcinkowski Adam, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego 1949-1989, Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa 1992, ss. 249.

NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód – ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku, Elipsa, Warszawa 1998, ss. 336.

NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego, [red.] Cziomer Erhard, Kraków 1999, ss. 194.

NATO u progu XXI wieku. Wobec nowych wyzwań i problemów bezpieczeństwa, [red.] Cziomer Erhard, Inst. Studiów Strategicznych, Kraków 2000, ss. 207.

NATO wobec wyzwań współczesnego świata. 2013, [red.] Czulda Robert, Łoś Robert, Regina-Zacharski Jacek, Inst. Badań nad Stos. Międz., Warszawa-Łódź, 2013, ss. 398.

Rocznik strategiczny, Scholar, Warszawa, kolejne tomy od I: 1994/1995 do XXIV: 2018/2019 ( każdym tomie odrębny rozdział poświęcony NATO).

Stadtmueller Elżbieta, Pożegnanie z nieufnością. Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego, Wyd. UWrocł., Wrocław 2003, ss. 242.

System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, [red.] Fiszer Józef M., ISP PAN, Warszawa 2013, ss. 388.

Unia Europejska, NATO a bezpieczeństwo Polski, [red.] Czaja Stanisław, Tyszkiewicz Elżbieta, Bellona, Warszawa 2000, ss. 232.

Ziółkowski Andrzej, NATO w XX wieku. Transatlantyckie zależności, Bellona, Warszawa 2002, ss. 252.

w jęz. obcych (wyd. po 2000):

The Future of NATO. Regional Defense and Global Security, [red.] Hilde P. S., Michta A. A., Ann Arbor 2014, ss. 214.

Lindley-French Julian, The North Atlantic Treaty Organization. The Enduring Alliance, Routledge 2015, ss. 152.

Sloan Stanley R., Permanent Alliance? NATO and the Transatlantic Bargain from Truman to Obama, Bloomsbury 2010, ss. 336.

Strategy in NATO : Preparing for on Iimperfect World, [red.] Odgaard Liselotte, Palgrave Macmillan, New York 2014, ss. 219.

Yost David S., NATO’s Balancing Act, Washington DC, 2014, ss. 480.

strona internetowa NATO:

https://www.nato.int

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Natalia Olszanecka
Group instructors: Natalia Olszanecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/Fail or Grading
Lecture - Pass/Fail or Grading

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Natalia Olszanecka
Group instructors: Natalia Olszanecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/Fail or Grading
Lecture - Pass/Fail or Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)