Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Applying for European funds workshops

General data

Course ID: 2751-SM-S1-1-WPSE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0400) Business and administration and law The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Applying for European funds workshops
Name in Polish: Warsztaty z pozyskiwania środków europejskich
Organizational unit: Faculty of Political and Security Sciences
Course groups: (in Polish) Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. LETNI
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu polityki spójności Unii Europejskiej.

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin;


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta celem przygotowania do zajęć: 20 godzin;


Indywidualne wykonanie wskazanej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: 30 godzin.

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce; (K_W03)


W2: zna i rozumie zasady kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych; (K_W08)


W3: potrafi przedstawić wpływ zasad i procedury oceny projektów na szansę uzyskania współfinansowania przez projekt. (K_W02)


W4: zna zasady kwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (K_W08)


W5: Zna polityki horyzontalne UE (K_W08)

Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1: potrafi dokonać krytycznej analizy wytycznych dla wnioskodawców oraz wytycznych programu operacyjnego; (K_U01)


U2: potrafi wyliczyć wartość dofinansowania w projekcie (K_U04)


U3: potrafi dokonać analizy problemów dla projektu i na tej podstawie określić jego cele(K_U03);


U4: potrafi w projekcie zastosować działania sprzyjające realizacji polityk horyzontalnych UE; (K_U04)


U5: potrafi pozyskać i wykorzystać dane statystyczne dla celów projektu. (K_U02)


U6: potrafi przygotować wybrane elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych (K_U19)

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie (K_K05).

Expository teaching methods:

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- case study
- practical
- project work

Short description: (in Polish)

Przedmiot poświęcony jest tematyce tworzenia aplikacji do funduszy strukturalnych w wymiarze praktycznym.

Full description: (in Polish)

Podstawowe zagadnienia z zakresu funduszy strukturalnych.

Wsparcie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020.

Analiza probelmu w projekcie.

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej.

Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków funduszu strukturalnych w Polsce.

Dokumentacja programowa i konkursowa. Procedura aplikowania o środki.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych - wprowadzenie do tematyki.

Warsztaty tworzenia aplikacji do programu operacyjnego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Aktualne wytyczne i dokumenty programowe. Dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1

Komisja Europejska, Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, 2006.

MGiP, Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

M. Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski, Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa 2018.

M. Sikora-Gaca, M. Kleinowski, M. Piechowicz, Fundusze i programy UE wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa 2016

E. Filar, J. Skrzypek, Biznes Plan, Warszawa 1997

D Sartori et al., Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, Brussels 2015

Dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

P. Kawa, S. Wydymus, Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Kraków 1998

T. Siudek, Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Warszawa 2004

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Indywidualne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla przykładowego konkursu.

Kryteria oceny:

dostateczny (60%-70%)

dostateczny plus (70-74%)

dobry (75-84%)

dobry plus (85-89%)

bardzo dobry (90%-100%)

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Kleinowski
Group instructors: Marcin Kleinowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-20 - 2023-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Kleinowski
Group instructors: Marcin Kleinowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-20 - 2024-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Kleinowski
Group instructors: Marcin Kleinowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-24 - 2025-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Kleinowski
Group instructors: Marcin Kleinowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)