Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - gimnastyka korekcyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4600-GIMKOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - gimnastyka korekcyjna
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM
Grupy: Wychowanie fizyczne (SWFiS CM)
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl/wydzialy/pozostale-jednostki/studium-wychowania-fizycznego-i-sportu.html
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W zajęciach udział biorą studenci posiadający zwolnienie z

zajęć wychowania fizycznego skierowani przez Uczelnianą

Komisję Lekarską na zajęcia gimnastyki korekcyjno –

kompensacyjnej.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wszystkie godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach - 2 x 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student zna klasyfikację i zastosowanie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych.

2. Student zna nazewnictwo wrodzonych wad narządu ruchu

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi stosować:

1. Poprzez uczestnictwo w zajęciach umie odróżnić poszczególne pozycje wyjściowe do ćwiczeń.

2. Potrafi dobrać ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

1. Ma świadomość wpływu cwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych na postawę ciała.

2. Propaguje prozdrowotny i aktywny styl życia.

3. Posiada nawyk systematycznego uczestnictwa w kształtowaniu własnej sylwetki.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań

-naśladowcza ścisła

-zadaniowa ścisła

Formy ćwiczeń:

- zespołowa

- frontalna

- indywidualna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Wychowanie fizyczne - gimnastyka korekcyjna prowadzona jest dla studentów ze skierowaniem wystawionym przez Komisję Lekarską powołaną przez Rektora /Zarządzenie nr 66 z dnia 1 lipca 2008 r. - Zespół Specjalistycznych Przychodni Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 Collegium Medicum w Bydgoszczy/. Zajęcia mają na celu korekcję wad zgodnie z zaleceniem lekarskim, poprawę ogólnej sprawności fizycznej studentów, kształtowanie prawidłowej budowy ciała oraz wykształcenie cech osobowościowych, które charakteryzować się będą prozdrowotną postawą oraz nawykami do czynnej rekreacji.

Pełny opis:

Wychowanie fizyczne - gimnastyka korekcyjna prowadzona jest dla studentów ze skierowaniem wystawionym przez Komisję Lekarską powołaną przez Rektora /Zarządzenie nr 66 z dnia 1 lipca 2008 r. - Zespół Specjalistycznych Przychodni Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 Collegium Medicum w Bydgoszczy/. Zajęcia mają na celu korekcję wad zgodnie z zaleceniem lekarskim, poprawę ogólnej sprawności fizycznej studentów, kształtowanie prawidłowej budowy ciała oraz wykształcenie cech osobowościowych, które charakteryzować się będą prozdrowotną postawą oraz nawykami do czynnej rekreacji.

Zakres ćwiczeń obejmuje:

- korekcję wad kręgosłupa

- korekcje wad kończyn górnych i dolnych

- rehabilitację po przebytych urazach i zabiegach operacyjnych

- rehabilitację studentów z jednostkami chorobowymi uniemozliwiającymi udział w intensywnych zajęciach sportowych

Treści form aktywności stosowane w zajęciach:

- ćwiczenia siłowe mające na celu wzmocnienie mięśni, poprawę ogólnej wydolności fizycznej, zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, poprawę koordynacji ruchowej,

- gimnastyczne ćwiczenia aerobowe: ćwiczenia mające za zadanie

pobudzić układ nerwowy i układy narządów wewnętrznych,

rozruszać stawy i mięśnie przygotowując je do bezpiecznego

wysiłku.

Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej zbiorowo i indywidualnie oraz na siłowni i sali z cykloergometrami.

Literatura:

Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL. Warszawa 1968

Milanowska K.: Podstawy rehabilitacji ruchowej. Sport i Turystyka. Warszawa 1981

Śliwa M.: Wychowanie zdrowotne. Zarys teorii i metodyki. Katowice 2001.

Kuński H.: Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Łódź 2000.

Karski J.B.: Promocja zdrowia. Warszawa 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji zadań

-naśladowcza ścisła

-zadaniowa ścisła

Kryteria oceniania:

1. Obserwacja studenta: posiada nawyk ciągłej dbałości o swoje bezpieczeństwo poprzez prawidłową postawę ciała podczas zajęć

2. Kontrola obecności studenta na zajęciach:

- student musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach,

- w przypadku długiego zwolnienia lekarskiego musi je zaliczyć poprzez przygotowanie zadanych prac pisemnych związanych aktywnością fizyczną,

- odrobić wszystkie nieobecności na zajęciach w formie zawartej w regulaminie zajęć WF (Regulamin SWFiS)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)