Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - siłownia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4600-SIL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - siłownia
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM
Grupy: Wychowanie fizyczne (SWFiS CM)
Strona przedmiotu: http://cm.umk.pl/wydzialy/pozostale-jednostki/studium-wychowania-fizycznego-i-sportu.html
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich,

- brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania

Specjalnego,

- wskazane zainteresowanie, aktywność


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wszystkie godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach - 2 x 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat podstawowych grup mięśni człowieka

2. Student zna technikę wykonania ćwiczeń na przyrządach i maszynach do ćwiczeń siłowych

3. Rozumie potrzebę przygotowania się do treningu siłowego

4. Zna zasady organizacji i przebiegu testu sprawności fizycznej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

1. Posiada umiejętność organizacji przebiegu testu sprawności fizycznej i interpretacji wyników tych testów

2. Prawidłowo wykonywać ćwiczenia siłowe z użyciem przyrządów, sprzętu oraz maszyn do treningu siłowego

3. Właściwie dobierać obciążenia oraz ilość powtórzeń podczas ćwiczenia poszczególnych grup mięśniowych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Ma ukształtowany nawyk systematycznego udziału w ćwiczeniach i jego wpływu poprawę sylwetki i samopoczucia

Metody dydaktyczne:

Metody kształtowania siły:

- powtórzeniowa

- mieszana

- opis słowny,

- pokaz

- pogadanka

Forma:

- indywidualna


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

1. Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia o

charakterze ukierunkowanym i specjalnym z wykorzystaniem sprzętu i maszyn

o różnym przeznaczeniu

2. Wyposażenie studentów w niezbędny zasób wiedzy o sposobach i metodach

kształtowania wybranych zdolności motorycznych i sprawności fizycznej.

3. Poprawa sylwetki w wyniku stosowania ćwiczeń o charakterze siłowym.

Pełny opis:

Ćwiczenia nad poprawą sylwetki, zwiększenie masy mięśniowej i ich siły oraz ogólnej wydolności organizmu z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń siłowych:

- hantli,

- piłek lekarskich,

- odważników kittlebale,

- gryfów i talerzy do ciężarów,

- maszyn specjalistycznych do ćwiczeń określonych grup mięśniowych,

- rowerów stacjonarnych,

- ergometrów wioślarskich (urządzenia do treningu wioślarzy),

Literatura:

1. Wielkie wejście odważników kulowych, - Tsatsuline Pavel, wyd. aha, 2013,

2. Trening siłowy, przewodnik dla początkujących, wyd. O. Roberts,

3. Modelowanie sylwetki metodą Delaviera - Delavier Frederic, Gundill Michael, wyd. pzwl, 2012,

4. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, - Adam Stefaniak, wyd. pw, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

1. Systematyczna i bieżąca kontrola znajomości poprawnej techniki

wykonywanych ćwiczeń dla zapewnienie jej skuteczności,2. - 2. W trakcie rozmów ze studentami:

- student potrafi opisać sposoby oraz potrzeby przygotowania organizmu do ćwiczeń o charakterze siłowym,

3. Student potrafi opisać zasady testowania sprawności motorycznej i jej oceny za pomocą tabel porównawczych,

4. Ze znajomością zagadnienia uczestniczy w testach i sprawdzianach

sprawności motorycznej i właściwie interpretować ich wyniki,

5. Student potrafi dobierać ćwiczenia oraz korzystać ze sprzętu, urządzeń i maszyn specjalistycznych dla określonych celów,

6. Student potrafi dobierać obciążenia przy wykonywaniu ćwiczeń,

7. Kontrola obecności studenta na zajęciach:

- student musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach,

- w przypadku długiego zwolnienia lekarskiego musi je zaliczyć poprzez przygotowanie zadanych prac pisemnych związanych aktywnością fizyczną,

- odrobić wszystkie nieobecności na zajęciach w formie zawartej w regulaminie zajęć WF (Regulamin SWFiS)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zegarski
Prowadzący grup: Rafał Borowczyk, Henryk Borowski, Wojciech Krzyżanowski, Marcin Kwiatkowski, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Słojkowski, Tomasz Zegarski, Adam Ziemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)