Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Diagnostyka obrazowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-DGNO-3-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka obrazowa
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów: anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna. Przedmiot realizowany w semestrze letnim III roku studiów (VI semestr)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- wykłady 30 godz.,

- zajęcia laboratoryjne 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- przygotowanie do zaliczenia: 30 godz.

- praca własna nad opracowaniami: 5 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

Łącznie: 100 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- Zna i rozumie dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych. Posiada wiedzę z zakresu doboru rodzaju i technik badań obrazowych. K_W29

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1- planuje diagnostykę obrazową przypadków chorobowych, analizuje otrzymane wyniki i wykonuje opisy, prowadzi dokumentację i archiwizację przeprowadzonych badań. W opisach stosuje nazewnictwo zrozumiałe dla innych lekarzy weterynarii, potrafi wytłumaczyć właścicielowi zwierzęcia zaobserwowane zmiany patologiczne. K_U14

U2 - stosuje aparaturę radiograficzną, ultrasonograficzną, endoskopową, tomograficzną zgodnie z jej przeznaczeniem, zasadami bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi oraz interpretuje uzyskane wyniki. K_U30

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - jest świadom odpowiedzialności za podejmowane decyzje; K_K01

K2 - przestrzega zasad etyki zawodowej; K_K02

K3 - wykazuje zrozumienie potrzeby i konieczności kształcenia ustawicznego dla ciągłego rozwoju zawodowego. K_K08


Metody dydaktyczne:

Wykład: wspomagana środkami audiowizualnymi prezentacja informacji o możliwościach obrazowania różnych zmian w chorobach psów i kotów,

Zajęcia laboratoryjne: zajęcia praktyczne ukazujące rejestrację obrazów prawidłowych i patologicznych zmian narządowych zarejestrowanych różnymi metodami i technikami obrazowania, interpretacja wyniku i opis.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów: z różnymi technikami badań radiologicznych, sonograficznych i endoskopii; wykorzystaniem technik radiologicznych w algorytmie diagnostycznym; radiologią interwencyjną; elementami ochrony radiologicznej; podstawy diagnostyki obrazowej w najważniejszych chorobach układów: oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego, kostno-stawowego, w chorobach śródpiersia oraz badania naczyniowe i radiologia zabiegowa; ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do badań RTG, USG, KT i MR; dobieranie rodzaju i sposobu badania radiologicznego i planowanie badań.

Pełny opis:

Wykłady: metody obrazowania, zasady powstawania obrazu, podstawowe wskazania: radiologia konwencjonalna, USG, KT, MR, metody angiograficzne, przygotowanie zwierząt do badań diagnostycznych i kierowanie do badań; obrazowanie przewodu pokarmowego - prawidłowe obrazy przełyku, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego (znaczenie USG, KT, MR), choroby przełyku, przepukliny przeponowe, choroby żołądka, jelita cienkiego i grubego, nowotwory łagodne i złośliwe jelita cienkiego i grubego, choroby dróg żółciowych i metody obrazowania, choroby trzustki, guzy wątroby; ostry brzuch: perforacja przewodu pokarmowego, niedrożność jelit, obrazowanie klatki piersiowej; podstawy anatomii rentgenowskiej i obrazy prawidłowe płuc, oskrzeli, narządów śródpiersia, serca i dużych naczyń; zapalenie płuc, ropień płuc, guz płuca, środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej; obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego; zmiany ogniskowe naczyniopochodne i zapalne, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa.

Zajęcia laboratoryjne: diagnostyka obrazowa stanów nagłych - postępowanie diagnostyczne z pacjentem po urazach, urazy rdzenia kręgowego i mózgu; drogi żółciowe i układ moczowy: metody badania, prawidłowe obrazy wątroby, dróg żółciowych; perforacja przewodu pokarmowego, niedrożność jelit; badanie nerek – wodo- i roponercze, urazy układu moczowego, nowotwory układu moczowego; obrazowanie klatki piersiowej: podstawy anatomii rentgenowskiej i obrazy prawidłowe płuc, oskrzeli, narządów śródpiersia, serca i dużych naczyń, zapalenie płuc, ropień płuc, guz płuca, przerzuty nowotworowe do płuc, rozedma i niedodma; choroby opłucnej - urazy klatki piersiowej, guzy śródpiersia; obrazowanie i schorzenia układu rozrodczego; środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej; przestrzeń zaotrzewnowa: guzy, węzły chłonne zaotrzewnowe, nadnercza; choroby narządy ruchu, kręgosłupa, miednicy, kończyn, stawów: kolano, łokieć, staw barkowy, biodrowy, skokowy; diagnostyka obrazowa chorób genetycznych i okresu młodzieńczego.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Clayton H.M., Flood P.F., Rosenstein D.S.: Atlas anatomii klinicznej konia. Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2008.

Coulson A., Lewis N.: Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota. Wyd. Galaktyka, 2003.

Doval J., Morgan J.P., Samii V.: Techniki badawcze w diagnostyce radiologicznej psów. Galaktyka 2008

Empel W.: Radiodiagnostyka weterynaryjna. Wyd. PWRiL, W-wa 1998.

Kealy J.K., Mc Allister H.: Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna psów i kotów. Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2007.

Mayrhofer E., Waibl H., Brunnberg L., Kostlin R., Matis U.: Atlas anatomii radiograficznej kota. Galaktyka 2014

Nicpoń J., Kubiak K.: Badanie endoskopowe psów i kotów. Wyd. AR Wrocław, 2000.

Nyland T.G., Matton J.S.: Diagnostyka ultrasonograficzna małych zwierząt. Wyd. Galaktyka, 2007.

Pasławska U. Echokardiografia psów i kotów. Galaktyka 2016

Pruszyński B.: Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. Wyd. PZWL, W-wa 2000.

Thrall D.E.: Diagnostyka radiologiczna w weterynarii. Wyd. Edra Urban & Partner, 2010.

Waibl H., Mayrhofer E., Matis U., Brunnberg L., Kostlin R.: Atlas anatomii radiograficznej kota. Galaktyka 2017

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie wykładów – forma ustna, z całości omawianego materiału. Część ta składa się z 4 pytań, każde oceniane oceną od niedostatecznej (2,0) do bardzo dobrej (5,0) z końcową oceną będącą średnią z ocen cząstkowych. Zdający losuje zestaw pytań. Przewidziane są dwa terminy zaliczenia wykładów – termin pierwszy i poprawkowy. Na każdym terminie obowiązują te same kryteria zaliczenia. Studentom, którzy nie uzyskali oceny pozytywnej z zaliczenia lub byli nieobecni i w terminie 1 tygodnia od ostatniego dnia zwolnienia, nie usprawiedliwili nieobecności, przysługuje II termin zaliczenia. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej w terminie 1 tygodnia od ostatniego dnia zwolnienia studentowi przysługuje I termin. Nie przewiduje się więcej niż 1 terminu poprawy.

Podczas zaliczenia wykładów surowo zabrania się rozmawiania z pozostałymi osobami w sali, a także posiadania i/lub korzystania z

jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności (m.in. telefon komórkowy, smartfon) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń

elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę.

Zajęcia laboratoryjne:

udział w zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowy. Wymagana minimalna frekwencja w zajęciach laboratoryjnych wynosi 80%. Powstałe w wyniku nieobecności zaległości student winien uzupełnić we własnym zakresie w oparciu o podaną literaturę. Podczas zaliczeń będzie egzekwowany materiał z zajęć laboratoryjnych, a także wiadomości zawarte w podanej literaturze przedmiotu.

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych: końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych jest średnią z ocen zaliczeń po blokach tematycznych. Zaliczenie bloku tematycznego ma formę pisemną składającą się z 3 pytań, każde oceniane oceną od niedostatecznej (2,0) do bardzo dobrej (5,0) z końcową oceną będącą średnią z ocen cząstkowych

Wykład

Kolokwium końcowe. Kryteria oceniania :

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80%

ocena dobra: 81-87%

ocena dobry plus: 88-94%

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

Laboratorium

- zaliczenia ustne z bloków tematycznych omawianych na zajęciach laboratoryjnych. Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80%

ocena dobra: 81-87%

ocena dobry plus: 88-94%

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

Studentom, którzy byli nieobecni i w terminie 1 tygodnia od nieobecności dostarczyli usprawiedliwienie mogą przystąpić do zaliczenia bloku tematycznego. W wypadku uzyskania końcowej oceny niedostatecznej z zajęć laboratoryjnych studentowi przysługuje 1 termin poprawkowy na którym pisemnie odpowie na pytania z bloków tematycznych, z których uzyskał ocenę niedostateczną (2,0). Końcową oceną poprawkową będzie średnia uzyskanych ocen z poszczególnych pytań.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pasławski
Prowadzący grup: Urszula Pasławska, Robert Pasławski, Grzegorz Wąsiatycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pasławski
Prowadzący grup: Urszula Pasławska, Robert Pasławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pasławski
Prowadzący grup: Robert Pasławski, Kornel Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pasławski
Prowadzący grup: Robert Pasławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)