Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Diagnostic imaging

General data

Course ID: 7100-DGNO-3-SJ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0841) Veterinary The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Diagnostic imaging
Name in Polish: Diagnostyka obrazowa
Organizational unit: Institute of Veterinary Medicine
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 4.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Zaliczenie przedmiotów: anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna.

Type of course:

(in Polish) przedmiot obligatoryjny

Total student workload:Learning outcomes - knowledge:
Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1- sporządza przejrzyste opisy przypadków oraz prowadzi dokumentację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zrozumiałej dla właściciela zwierzęcia i czytelnej dla innych lekarzy; K_U14

U2 - stosuje aparaturę diagnostyczną, w tym radiograficzną, ultrasonograficzną i inną, zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi. K_U30

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1 - jest świadom odpowiedzialności za podejmowane decyzje; K_K01

K2 - przestrzega zasad etyki zawodowej; K_K02

K3 - wykazuje zrozumienie potrzeby i konieczności kształcenia ustawicznego dla ciągłego rozwoju zawodowego. K_K08


Teaching methods:

(in Polish) Wykład: wspomagana środkami audiowizualnymi prezentacja informacji o możliwościach obrazowania różnych zmian w chorobach psów i kotów,

Zajęcia laboratoryjne: zajęcia praktyczne ukazujące rejestrację obrazów prawidłowych i patologicznych zmian narządowych zarejestrowanych różnymi metodami i technikami obrazowania, interpretacja wyniku i opis.

Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studentów: z różnymi technikami badań radiologicznych, sonograficznych i endoskopii; wykorzystaniem technik radiologicznych w algorytmie diagnostycznym; radiologią interwencyjną; elementami ochrony radiologicznej; podstawy diagnostyki obrazowej w najważniejszych chorobach układów: oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego, kostno-stawowego, w chorobach śródpiersia oraz badania naczyniowe i radiologia zabiegowa; ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do badań RTG, USG, KT i MR; dobieranie rodzaju i sposobu badania radiologicznego i planowanie badań.

Full description: (in Polish)

Wykłady: metody obrazowania, zasady powstawania obrazu, podstawowe wskazania: radiologia konwencjonalna, USG, KT, MR, metody angiograficzne, przygotowanie zwierząt do badań diagnostycznych i kierowanie do badań; obrazowanie przewodu pokarmowego - prawidłowe obrazy przełyku, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego (znaczenie USG, KT, MR), choroby przełyku, przepukliny przeponowe, choroby żołądka, jelita cienkiego i grubego, nowotwory łagodne i złośliwe jelita cienkiego i grubego, choroby dróg żółciowych i metody obrazowania, choroby trzustki, guzy wątroby; ostry brzuch: perforacja przewodu pokarmowego, niedrożność jelit, obrazowanie klatki piersiowej; podstawy anatomii rentgenowskiej i obrazy prawidłowe płuc, oskrzeli, narządów śródpiersia, serca i dużych naczyń; zapalenie płuc, ropień płuc, guz płuca, środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej; obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego; zmiany ogniskowe naczyniopochodne i zapalne, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa.

Zajęcia laboratoryjne: diagnostyka obrazowa stanów nagłych - postępowanie diagnostyczne z pacjentem po urazach, urazy rdzenia kręgowego i mózgu; drogi żółciowe i układ moczowy: metody badania, prawidłowe obrazy wątroby, dróg żółciowych; perforacja przewodu pokarmowego, niedrożność jelit; badanie nerek – wodo- i roponercze, urazy układu moczowego, nowotwory układu moczowego; obrazowanie klatki piersiowej: podstawy anatomii rentgenowskiej i obrazy prawidłowe płuc, oskrzeli, narządów śródpiersia, serca i dużych naczyń, zapalenie płuc, ropień płuc, guz płuca, przerzuty nowotworowe do płuc, rozedma i niedodma; choroby opłucnej - urazy klatki piersiowej, guzy śródpiersia; obrazowanie i schorzenia układu rozrodczego; środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej; przestrzeń zaotrzewnowa: guzy, węzły chłonne zaotrzewnowe, nadnercza; choroby narządy ruchu, kręgosłupa, miednicy, kończyn, stawów: kolano, łokieć, staw barkowy, biodrowy, skokowy; diagnostyka obrazowa chorób genetycznych i okresu młodzieńczego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Clayton H.M., Flood P.F., Rosenstein D.S.: Atlas anatomii klinicznej konia. Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2008.

Coulson A., Lewis N.: Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota. Wyd. Galaktyka, 2003.

Doval J., Morgan J.P., Samii V.: Techniki badawcze w diagnostyce radiologicznej psów. Galaktyka 2008

Empel W.: Radiodiagnostyka weterynaryjna. Wyd. PWRiL, W-wa 1998.

Kealy J.K., Mc Allister H.: Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna psów i kotów. Wyd. Elsevier Urban & Partner, 2007.

Mayrhofer E., Waibl H., Brunnberg L., Kostlin R., Matis U.: Atlas anatomii radiograficznej kota. Galaktyka 2014

Nicpoń J., Kubiak K.: Badanie endoskopowe psów i kotów. Wyd. AR Wrocław, 2000.

Nyland T.G., Matton J.S.: Diagnostyka ultrasonograficzna małych zwierząt. Wyd. Galaktyka, 2007.

Pasławska U. Echokardiografia psów i kotów. Galaktyka 2016

Pruszyński B.: Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. Wyd. PZWL, W-wa 2000.

Thrall D.E.: Diagnostyka radiologiczna w weterynarii. Wyd. Edra Urban & Partner, 2010.

Waibl H., Mayrhofer E., Matis U., Brunnberg L., Kostlin R.: Atlas anatomii radiograficznej kota. Galaktyka 2017

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład:

Zaliczenie wykładów – forma ustna, z całości omawianego materiału. Część ta składa się z 4 pytań, każde oceniane oceną od niedostatecznej (2,0) do bardzo dobrej (5,0) z końcową oceną będącą średnią z ocen cząstkowych. Zdający losuje zestaw pytań. Przewidziane są dwa terminy zaliczenia wykładów – termin pierwszy i poprawkowy. Na każdym terminie obowiązują te same kryteria zaliczenia. Studentom, którzy nie uzyskali oceny pozytywnej z zaliczenia lub byli nieobecni i w terminie 1 tygodnia od ostatniego dnia zwolnienia, nie usprawiedliwili nieobecności, przysługuje II termin zaliczenia. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej w terminie 1 tygodnia od ostatniego dnia zwolnienia studentowi przysługuje I termin. Nie przewiduje się więcej niż 1 terminu poprawy.

Podczas zaliczenia wykładów surowo zabrania się rozmawiania z pozostałymi osobami w sali, a także posiadania i/lub korzystania z

jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności (m.in. telefon komórkowy, smartfon) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń

elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę.

Zajęcia laboratoryjne:

udział w zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowy. Wymagana minimalna frekwencja w zajęciach laboratoryjnych wynosi 80%. Powstałe w wyniku nieobecności zaległości student winien uzupełnić we własnym zakresie w oparciu o podaną literaturę. Podczas zaliczeń będzie egzekwowany materiał z zajęć laboratoryjnych, a także wiadomości zawarte w podanej literaturze przedmiotu.

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych: końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych jest średnią z ocen zaliczeń po blokach tematycznych. Zaliczenie bloku tematycznego ma formę pisemną składającą się z 3 pytań, każde oceniane oceną od niedostatecznej (2,0) do bardzo dobrej (5,0) z końcową oceną będącą średnią z ocen cząstkowych

Wykład

Kolokwium końcowe. Kryteria oceniania :

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80%

ocena dobra: 81-87%

ocena dobry plus: 88-94%

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

Laboratorium

- zaliczenia ustne z bloków tematycznych omawianych na zajęciach laboratoryjnych. Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80%

ocena dobra: 81-87%

ocena dobry plus: 88-94%

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

. Studentom, którzy byli nieobecni i w terminie 1 tygodnia od nieobecności dostarczyli usprawiedliwienie mogą przystąpić do zaliczenia bloku tematycznego. W wypadku uzyskania końcowej oceny niedostatecznej z zajęć laboratoryjnych studentowi przysługuje 1 termin poprawkowy na którym pisemnie odpowie na pytania z bloków tematycznych, z których uzyskał ocenę niedostateczną (2,0). Końcową oceną poprawkową będzie średnia uzyskanych ocen z poszczególnych pytań.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Robert Pasławski
Group instructors: Urszula Pasławska, Robert Pasławski, Grzegorz Wąsiatycz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-20 - 2023-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Robert Pasławski
Group instructors: Urszula Pasławska, Robert Pasławski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-20 - 2024-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Robert Pasławski
Group instructors: Robert Pasławski, Kornel Ratajczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-24 - 2025-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Robert Pasławski
Group instructors: Robert Pasławski, Kornel Ratajczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)