Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Veterinary surgeon - the profession of many possibilities

General data

Course ID: 7100-F-LWZWM-3-SJ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0841) Veterinary The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Veterinary surgeon - the profession of many possibilities
Name in Polish: Lekarz weterynarii - zawód wielu możliwości
Organizational unit: Institute of Veterinary Medicine
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Type of course:

(in Polish) przedmiot fakultatywny

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- wykłady 15 godz.

- zajęcia laboratoryjne 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego wykładu – 7 godz.

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego laboratorium – 7 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 1 godz.


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: K­_W32 /zna i rozumie zasady zapewniania dobrostanu zwierząt

W2: K­_W39/zna i rozumie zasady funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, także w aspekcie zdrowia publicznego.

W3: K­_W40/zna i rozumie zasady ochrony zdrowia konsumenta zapewniane przez właściwy nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcegoLearning outcomes - skills:

(in Polish) U1: K_U12/potrafi komunikować się z klientami i z innymi lekarzami weterynarii

U2: K_U13/potrafi słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji .

U3: K_U15/potrafi pracować w zespole multidyscyplinarnym ;

U4: K_U16/potrafi interpretować odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska przyrodniczego.

U5: K_U18/oceniać ekonomiczne i społeczne uwarunkowania, w jakich jest wykonywany zawód lekarza weterynarii.

U6: K_U19/potrafi wykorzystywać umiejętności zawodowe w celu podwyższania jakości opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego.

U7: K_U21/potrafi zrozumieć potrzebę kształcenia ustawicznego w celu ciągłego rozwoju zawodowego.

U8: K_U22/potrafi dostosować się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

U9: K_U23/korzystać z rady i pomocy wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych lub osób w rozwiązywaniu problemów.Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: K_K01/student jest gotowy do wykazywania odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska przyrodniczego

K2: K_K02/ student jest gotowy do prezentowania postawy zgodnej z zasadami etycznymi i podejmowania działań w oparciu o kodeks etyki w praktyce zawodowej oraz do wykazywania tolerancji dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych.

K3: K_K04/student jest gotowy do korzystania z obiektywnych źródeł informacji;

K4: K_K04/05/06 - student jest gotowy do formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji, formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz korzystania z obiektywnych źródeł informacji.

K5: K_K08/student jest gotowy do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.Teaching methods:

(in Polish) Zajęcia są prowadzone z zastosowaniem środków audiowizualnych;

Na wykłady, w miarę możliwości, będą zapraszani lekarze weterynarii wykonujący pracę w różnych miejscach, często znacznie różniących się od siebie; (wykłady, zajęcia laboratoryjne – panel dyskusyjny)

Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture
- participatory lecture
- problem-based lecture

Exploratory teaching methods:

- classic problem-solving
- seminar

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods
- exchange and discussion methods
- methods developing reflexive thinking

Short description: (in Polish)

Głównym celem prezentowanych treści wskazanie studentom rozlicznych form wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Full description: (in Polish)

Wykłady i zajęcia laboratoryjne: Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studenta z rynkiem pracy i jego uwarunkowaniami, zarówno w Polsce, jak i za granicą; jego szczególną rolą w życiu społeczno-gospodarczym; możliwościami na rynku pracy, w celu umożliwienia studentowi stworzenia osobistej wizji zatrudnienia, a także dalszego rozwoju zawodowego.

Uczestnicy zostaną zapoznani ze znaczeniem koncepcji One Health, rolą skutecznej komunikacji, wpływem relacji lekarz/pacjent/opiekun na życie społeczno-ekonomiczne; w jaki sposób można rozwijać profesjonalizm i tożsamość zawodową poprzez podejście interdyscyplinarne. Student zapozna się z wieloma rolami pełnionymi przez lekarzy weterynarii, umiejętnościami potrzebnymi do doskonalenia się i wypełniania obowiązków zawodowych oraz dylematami etycznymi, z którymi z pewnością będą musieli się zmierzyć podczas kariery zawodowej.

Bibliography: (in Polish)

1. Ustawa/Akty normatywne o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych w wersji aktualnie obowiązującej

2. Davidow B. Weterynaryjny idealista. Myśli na temat własności, jakości, zrównoważonego rozwoju i społeczności. https://vetidealist.com

3. "7 nawyków skutecznego działania.", wyd.Aleksandria Media sp. z o.o.;

4. Kossowska M. , 2001r., "Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych.", wyd. AKADE;

5. Nathaniel Branden: "6 filarów poczucia własnej wartości.", wyd. Wydawnictwo Feeria

6. National Research Council. Potrzeby kadrowe w medycynie weterynaryjnej - National Academies Press; 2013.

7. MacKenzie CR. Profesjonalizm i medycyna. HSS J. 2007;3(2):222-227.

8. Hodgson JL, Pelzer JM. Veterinary Medical Education: A Practical Guide. Wiley-Blackwell,2017.

9. Publikacje dotyczące życia zawodowego n.p.:

- Cruess RL, Cruess SR, Boudreau JD, et al. Przeformułowanie edukacji medycznej w celu wsparcia kształtowanie tożsamości zawodowej. Acad Med.2014;89(11):1446-14451.

- Saunders J. Praktyka medycyny klinicznej jako sztuka i nauka. Med Humanit. 2000;26(1):18-22.

- Milani M. Sztuka prywatnej praktyki weterynaryjnej: komunikacja intelektualna. Can Vet J. 2011;52(8):897-898.

- Schaffer J. Czego nie mnożyć bez potrzeby. Austral J Philo.2015;93:4:644-664.

10. strony internetowy:

- https://www.vetpol.org.pl/

- https://www.naceweb.org/career-readiness/competencies/career-readiness-competencies-employer-survey-results/

- https://www.modernworkplacelearning.com/cild/

- https://www.avma.org/resources-tools/reports-statistics

- https://www.avma.org/education/veterinary-specialties

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład: sprawdzian pisemny/test na ocenę z całości materiału omawianego na wykładach.

Laboratorium - zaliczenie sprawdzianów pisemnych z bloków tematycznych. Ocena końcowa - średnia ocen cząstkowych.

Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Mariusz Felsmann
Group instructors: Mariusz Felsmann
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Notes: (in Polish)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się zdalnie w formie synchronicznej lub asynchronicznej

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Marcin Gołyński, Radomir Henklewski
Group instructors: Radomir Henklewski, Michał Kaczmarowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Notes: (in Polish)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się zdalnie w formie synchronicznej lub asynchronicznej

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Viorica Railean
Group instructors: Viorica Railean
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Notes: (in Polish)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się zdalnie w formie synchronicznej lub asynchronicznej

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)