Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia dla humanistów 0600-OG-ChH
Wykład (WYK) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 200
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

W zakresie powyższych treści programowych brak jest jeszcze jednolitego podręcznika w języku polskim, podobnie w języku angielskim. Materiały z wykładu są podstawa do przygotowania student a do egzaminu. Elementy treści wykładowych znajdują się następujących podręcznikach:

A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej (PWN)

L. Jones, P. T. Atkins, Chemia ogólna (PWN)

G. Patrick. Chemia organiczna. Krótkie wykłady (PWN)

D. L. Heiserman, Księga pierwiastków chemicznych (PWN)

J. Fisher, J. R. P. Arnold, Chemia dla biologów (PWN)

P. A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady (PWN)

P. A. Cox, Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady (PWN)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

W1 – Posiada uporządkowaną i skonsolidowaną wiedzę z podstaw chemii.

W2 – Zna podstawowe prawa i teorie chemiczne.

W3 – Posiada rozszerzoną wiedzę w wybranych zakresach chemii stosowanej oraz na jej relacje z polityką, ochroną środowiska, ekonomią i życiem codziennym.

Efekty kształcenia – umiejętności

Po zakończeniu wykładu, student:

U1 - Umie opisać właściwości chemiczne pierwiastków w powiązaniu z ich strukturą elektronową.

U2 – Interpretuje wybrane zjawiska chemiczne i fizyczne na bazie właściwości materii w trzech stanach skupienia: gaz, ciecz i ciało stałe.

U3 - Umie wskazać związek omawianych treści chemicznych z życiem codziennym oraz praktyką przemysłową.

U4 – Umie wskazać zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego wynikające masowych chemicznym przetwarzaniem materii.

U5 – Umie wskazać zalety i wady pozyskiwania energii z różnych źródeł.

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K1: Kształtuje pozytywny obrazu chemii jako siły napędowej w rozwoju gospodarczym.

K2: Jest świadomy konieczności dbania o stan środowiska naturalnego i zagrożeń jakie stwarza dla środowiska działalność człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy składający się z 15 zagadnień. Każde zagadnienie zawiera 5 stwierdzeń, do których zdający ma się ustosunkować stwierdzając czy są one prawdziwe (odpowiedź tak TAK lub NIE). Udzielanie odpowiedzi TAK lub NIE na poszczególne stwierdzenia jest niezależne. Poprawne udzielenie 5 odpowiedzi w zagadnieniu oznacza 5 punktów, poprane udzielenie 4 odpowiedzi oznacza 3 punkty. Poprawne udzielnie 3, 2, 1 lub 0 odpowiedzi oznacza 0 punktów za dane zagadnienie.

Łącznie możliwe jest uzyskanie 75 punktów (15 zagadnień x 5 punktów).

Skala ocen:

0 – 37 punktów – ocena: niedostateczny (2.0)

38 – 44 punktów – ocena: dostateczny (3.0)

45 – 52 punktów – ocena: dostateczna plus (3.5)

53 – 59 punktów – ocena: dobry (4.0)

60 – 67 punktów – ocena: dobry plus (4.5)

68 – 75 punktów – ocena: bardzo dobry (5.0)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (zastosowanie pokazów audiowizualnych)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 14:00, sala S1
Anna Ilnicka, Jerzy Łukaszewicz 201/200 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)