Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Instytucje i prawo UE 2751-SM-S1-1-IPUE
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

http://europa.eu/

Dokumenty:

• Traktat o Unii Europejskiej

• Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura podstawowa:

1. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2015

2. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A. (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015

3. Galster J. (red.) Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010

Efekty uczenia się:

W1: charakteryzuje w sposób ogólny Unię Europejską, jej system instytucjonalny oraz zakres obowiązywania jej prawa - K_W13

U1: potrafi dokonać analizy postanowień dokumentów stanowiących podstawę integracji i Unii Europejskiej - K_U01

U2: ocenia fakty i poddaje krytycznej analizie procesy zachodzące w Unii Europejskiej - K_U08 i K_U12

K1: rozumie potrzebę nieustannego rozwoju i aktualizowania swojej wiedzy bazując na różnych źródłach informacji - K_K01

K2: potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

1. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność - udział w dyskusji - U1, U2, K1 i K2

2. przygotowanie referatu lub orzecznictwa na zadany temat - W1, U1 i K2

3. końcowe zaliczenie - U2, W1 i W2

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Etapy integracji europejskiej. Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i ich pierwsze zmiany

• Traktat Paryski o utworzeniu EWWiS (przesłanki, założenia, główne cele, realizacja)

• Traktaty Rzymskie o utworzeniu EWG i Euratomu (przesłanki, założenia, główne cele, realizacja)

• fuzja organów

• Jednolity Akt Europejski (geneza i główne postanowienia)

3. Powstanie Unii Europejskiej i kolejne Traktaty

• Traktat z Maastricht (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Amsterdamski (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Nicejski (geneza i główne postanowienia)

• Traktat Lizboński (geneza i główne postanowienia)

4. Zagadnienie wzmocnienia legitymacji demokratycznej UE - ocena regulacji Traktatu Lizbońskiego

5. Struktura instytucjonalno-prawna UE - funkcjonowanie wybranych instytucji i ich organów (cz. I)

Rada Europejska i jej przewodniczący

Rada UE i prezydencja

Parlament Europejski i Rzecznik Praw Obywatelskich jako jego organ pomocniczy

6. Struktura instytucjonalno-prawna UE cz. II

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel UE

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Obrachunkowy

7. Instytucje i organy finansowe w UE

• Europejski Bank Centralny

• Europejski System Banków Centralnych

• Europejski Bank Inwestycyjny

8. Przywileje i immunitety UE oraz członków jej instytucji i organów

9-10. Prawo wtórne UE: cechy aktów prawnych i dotyczące ich orzecznictwo TS UE

11. Zagadnienie implementacji źródeł prawa UE - orzecznictwo TS UE oraz rozwiązywanie kazusów

12. Pierwszeństwo i bezpośredni skutek poszczególnych aktów prawnych UE - orzecznictwo TS UE i kazusy

13. Współpraca sądów krajowych z TS - procedura prejudycjalna

14. System skarg bezpośrednich wnoszonych do TS UE

15. Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, różnych form dyskusji i prezentacji, praca w grupach.

Praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia w oparciu o teksty źródłowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 301
Justyna Maliszewska-Nienartowicz 18/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 301
Justyna Maliszewska-Nienartowicz 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)