Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język rosyjski w ujęciu funkcjonalnym 2514-s1ROS2Z-JRWUF-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Н. Ю. Шведова ред., Русская грамматика, т. 2, Москва 1980.

В. А. Белошапкова, Современный русский язык. Синтаксис, Москва 1977.

П. А. Лекант, Синтаксис простого предложения в современном русском языке, Москва 1974.

J. Lukszyn, Składnia [w:] A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk red., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 4, Warszawa 1987.

A. Bielanin, Z. Czapiga, Современный русский язык. Синтаксис. Ćwiczenia z komentarzem cz. III, Rzeszów 2003.

Jeśli wskazane publikacje nie są dostępne w bibliotece, można je wypożyczyć od prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma podstawową wiedzę o zasadach analizy syntaktycznej oraz rozwoju poszczególnych części zdania (K_W01),

- zna główne zasady rzadzące funkcjonowaniem gramatyki języka rosyjskiego w zakresie składni oraz sposobu zapisu w stopniu pozwalającym na poszerzanie swojej wiedzy w zakresie dalszych rusycystycznych studiów filologicznych (K_W02),

- ma podstawową wiedzę o terminologii językoznawczej z zakresu składni języka rosyjskiego (K_W03, K_W07, K_W11),

- zyskuje umiejętność rozumienia wypowiedzi na tematy związane z językiem rosyjskim, jego funkcjonowaniem, zasadami analizy syntaktycznej i funkcji części zdania (K_U19),

- orientuje się w funkcjonowaniu różnych odmian języka rosyjskiego i stylu, na co wpływ ma np. szyk zdania (K_U 21),

- nabywa komptencji oceny poziomu swojej swojej wiedzy i umiejętności, dzięki czemu zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego rozwoju i obserwacji dynamicznych zmian w zakresie języka rosyjskiego (K_K01),

- zyskuje świadomość konieczności rzetelnego i sumiennego wykonywania wyznaczonych mu zadań oraz dotrzymania terminu ich realizacji.

Po ukończeniu wykładu student:

- definiuje główne pojęcia składni rosyjskiej, posługując się rosyjskojęzyczną terminologią,

- rozpoznaje i analizuje rosyjskie jednostki składniowe (połączenie wyrazowe, zdanie proste (jedno- i dwuczłonowe) i złożone (współrzędnie, podrzędnie oraz wielokrotnie),

- podsumowuje najnowsze tendencje składniowe we współczesnym języku rosyjskim,

- systematyzuje informacje niezbędne do zajęć praktycznych (ćwiczeń) z tego przedmiotu.

После лекций по данному разделу грамматики студент:

- выясняет главные термины русского синтаксиса,

- анализирует синтаксические единицы русского языка: подробно описывает разные типы словосочетаний, характеризует простое предложение и его главные и второстепенные члены, называет отдельные компоненты сложного предложения и определяет отношения между ними,

- называет новейшие тенденции в русском синтаксисе,

- систематизирует знание по данному разделу грамматики.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Próg zaliczenia - 60%. Na ocenę dostateczną (3.0) należy wykonać 60%, na ocenę dostateczną plus (3,5) - 66%, na dobrą (4.0) - 72 %, na dobrą plus (4,5) - 78%, na bardzo dobrą (5) - 85% możliwych do uzyskania punktów. Punktacja poszczególnych zadań testu uwzględnia stopień trudności i stopień zaawansowania wiedzy i umiejętności studenta.

Egzamin pisemny sprawdza stopień realizacji następujących efektów kształcenia:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W11, K_U19, K_U21, K_K01.

Zakres tematów:

• Предмет синтаксиса. Словосочетание. Типы синтаксических отношений между компонентами словосочетания. Виды подчинительной связи между компонентами словосочетания. Лексико-грамматические типы словосочетаний. Количественно-структурные типы словосочетаний.

• Словосочетание - продолжение. Предложение. Главные члены предложения. Грамматическая связь сказуемого с подлежащим.

• Второстепенные члены предложения.

• Односоставные и неполные предложения.

• Осложнённое простое предложение.

• Сложное предложение. Сложносочинённое предложение.

• Сложноподчинённое предложение.

• Упражнения по сложносочинённому и сложноподчинённому предложению.

• Бессоюзные сложные предложения.

• Многочленные сложные предложения.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną przy wykorzystaniu materiałów pomocniczych w postaci tzw. handoutów oraz w postaci prezentacji multimedialnych. Prowadzący bazuje na materiale egzemplifikacyjnym wyekscerpowanym zarówno z Literatury przedmiotu, jak też ze współczesnej literatury rosyjskiej oraz środków masowego przekazu (głównie prasy).

Лекции ведутся с использованием раздаточных материалов. Источником представляемых проблем является Литература из предложенного списка, но примеры к синтаксическому анализу почерпнуты также из современной художественной литературы или СМИ (в основном - прессы).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 404a
Katarzyna Dembska 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)