Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty krytyki artystycznej- architektura i design 1402-WKA-1L-KA-S2
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe przewidziane w programie): 30 godz. /1 pkt.

2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 30 godz. /1 pkt.

3. Przygotowanie do zajęć/dyskusji, zebranie, przeanalizowanie i przyswojenie treści podanej literatury, zebranie materiału ilustracyjnego, koniecznego do nauki przedmiotu: 30 godz. /1 pkt.

4. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu: zebranie bibliografii do zadanego/opracowywanego tematu, przygotowanie prezentacji wraz z referatem: 30 godz. /1pkt.


Łączna liczba pkt. ECTS = 4

Literatura:

1. Bieżące zagraniczne czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np.: Architectural Record, Architectural Design, Architects` Journal, Architect Magazine, Architectural Review, Architectural Record RIBA Journal itp.

2. Bieżące polskie czasopisma z dziedziny architektury i dizajnu np. Architektura-Murator, Architektura & Biznes, Zawód: Architekt, Archivolta, Arche, Artifex, Krytyka Architektury, Dobre Wnętrze itp

3. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

4. Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

5. Guidot R., Design 1940-1990, Warszawa 1998

6. Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

7. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

8. Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

9. Mrowczyk J., Widzieć/wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Kraków 2011.

10. Piątek G., Trybuś J., Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2012.

11. Pile J., Historia wnętrz, Warszawa 2006.

12. Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji, opr. zbior. Warszawa 2012.

13. Rybczyński, Najpiękniejszy dom na świecie, Warszawa 2003.

14. Rybczyński W., Jak działa architektura. Przybornik humanisty, Kraków 2014.

15. Sarzyński P., Wrzask w przestrzeni, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Kędziorek A., Springer F., Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów, Kraków 2014.

- Koolhas R., Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu, Kraków 2013.

- Kucharzewska J., Modernizm i narodowa tradycja. O twórczości południowokoreańskiego architekta Seung H-Sanga, [w:] Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, t.1., red. J.Malinowski, J.Wasilewska, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 135-146,

- Id, Architektura współczesna w Korei Południowej, [w:] Studia: Sztuka Dalekiego Wschodu, t.11, red. J.Malinowski, wyd. Neriton, Warszawa 2008, s.155-161,

- Id, Od jednostki mieszkaniowej do megastruktury? O współczesnym budownictwie wielorodzinnym, [w:] Architektura Miast II: Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe, materiały po konferencji, Bydgoszcz 2009, s.137-147,

- Id, Architektura Zachodu na Dalekim Wschodzie, [w:] Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, red. B.Łakomska, wyd. Tako, Toruń 2009, s.175-184,

- Id, Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze / Fine work. Several comments on contemporary ornamentation in architecture, Studia z architektury nowoczesnej, t. 4, red. J. Kucharzewska, wyd. UMK, Toruń 2011, s.68-91,

- Id, Capsule or apartment? Remarks on housing architecture of the 21st century, [w:] Poland-China. Art and Cultural Heritage, edited by Joanna Wasilewska, Kraków 2011, s. 325-334

- Id, Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich Jordanek, Biuletyn KPZK PAN, z.249: Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod red. B.Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012, s.115-133;

- Id, Contemporary housing architecture in Japan and Poland. Similarities and differences, [w:] Art of Japan, japanisms and polish-japanese art relations, red. A.Kluczewska-Wójcik, J.Malinowski, wyd. Tako, Toruń 2012, s.353-359,

- Id., Old Architecture Reflected In The Mirror Of Postmodernism, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries. “Studies on modern art.”, vol. 4: The inspiration from the past in the art of the 20th and 21 th centuries, Małgorzata Geron and Jerzy Malinowski (eds.), Wydawnictwo Libron Kraków 2013, s. 29-38,

- Id., Budynek muzealny jako element współczesnej przestrzeni miejskiej, [w:] Muzeum. Formy i środki prezentacji, red. I. Kopciewicz, M.F.Woźniak, wyd. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Bydgoszcz 2017, s. 134-143,

- Id, Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego, wyd.UMK, Toruń 2015

- Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

- Springer F., Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Warszawa 2013.

- Sudjic D., B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Kraków 2014.

- Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, Gdańsk-Warszawa 1996

- Ukryty modernizm, Warszawa według Christiana Kereza, Kraków 2015.

- Zumthor P., Myślenie architekturą, Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

Student zyskuje pogłębioną i ugruntowaną wiedzę na temat historii kształtowania przestrzeni prywatnej i publicznej rozpatrywanej jako integralna część struktury architektoniczno-konstrukcyjnej. Wiedzę tę może rozwijać w oparciu o własne badania i twórczo wykorzystywać w pracy zawodowej.

Ma zdolność posługiwania się profesjonalną terminologią z zakresu architektury i dizajnu, orientuje się w procesach, zachodzących w kształtowaniu architektury i wnętrz, związanych także z uwarunkowaniami kulturowymi, społecznymi i politycznymi, przez co zyskuje wiedzę o szerokim spectrum poznawczym, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin.

Student potrafi samodzielnie wyszukiwać wiadomości z dziedziny architektury i dizajnu ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz pozyskiwać własne informacje na drodze kontaktów interpersonalnych.

Umie analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł. Potrafi formułować na tej podstawie własne tezy i podejmować krytyczną analizę.

Dzięki zajęciom ćwiczeniowym posiada umiejętność pracy w zespole, przygotowania wystąpień ustnych w formie referatów na zadany temat lub wyrażania swoich opinii w profesjonalnych dyskusjach; posługuje się sprzętem multimedialnym w celu właściwego zaprezentowania wyników pracy.

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów oraz integrowanie wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych.

Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, jest otwarty na nowe zjawiska w architekturze i dizajnie.

Potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą dla opracowania i prezentacji wyników samodzielnej pracy w obrębie studiowanej dyscypliny humanistycznej.

Jest w stanie podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

- czynne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie referatów z prezentacją (W 1-5; U1-4; K1)

- prowadzenie dyskusji (K2-3)

- uczestnictwo w dyskusji (K2-3)

Zakres tematów:

Bloki tematyczne:

1. Inwestycje budowlane w powojennej Polsce - ocena krytyczna

2. Budynki oper, filharmonii, teatrów - budynki wzorcowe, rola i znaczenie we współczesnych miastach, zasadność powstawania nowych obiektów

3. Architekt, projektant, dizajner - kto zyskał największe znaczenie, kto wywarł największy wpływ na współczesnej architekturze i wnętrzarstwie.

4. Utopie i porażki architektoniczne - co nie zostało wykonane i dlaczego? co zostało wykonane ze szkodą dla wizerunku miasta?

Każdy z uczestników zajęć przygotowuje 4 referaty z prezentacją na zadane tematy. Każdy prelegent inicjuje i moderuje dyskusję. Pozostali studenci uczestniczą w dyskusji wygłaszają swoje opinie posługując się merytoryczną argumentacją.

Metody dydaktyczne:

- referaty z prezentacją

- dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 220
0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.