Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne i spadkowe 1300-PRS-SJ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009

 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010

 J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010

 E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

 T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11, Warszawa 2009

 T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 12, Warszawa 2011

 B. Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Warszawa 2009

 Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 Komentarze do księgi IV kodeksu cywilnego

 Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Akty prawne:

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zm.;

 Ustawa z dnia 29 września 1986 r., Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity), Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264;

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity), Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.;

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.;

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r., Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432;

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity), Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.;

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity), Dz. U. z 2006 r., Nr 234, poz. 1694 ze zm.;

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887;

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych, Dz. U. z 2004 r., Nr 233, poz. 2344 ze zm.;

 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, M. P. z 2008 r., Nr 18, poz. 191.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przewidzianych w programie zajęć wykładowych i ćwiczeniowych student:

 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego;

 przedstawia i ocenia ewolucję poglądów w odniesieniu do instytucji prawnych objętych nauczaniem w ramach przedmiotu prawo rodzinne i spadkowe;

 identyfikuje oraz wyjaśnia tożsamości, podobieństwa i różnice istniejące pomiędzy instytucjami prawnymi;

 posiada umiejętność subsumpcji, wyciąga prawidłowe wnioski oraz znajduje rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego;

 umiejętnie analizuje dorobek piśmiennictwa i judykatury w celu uzasadnienia własnego poglądu;

 wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną do formułowania własnych opinii (de lege lata i de lege ferenda), które w sposób właściwy potrafi uargumentować poprzez krytyczny dobór danych i metod analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny. Egzamin składa się z pytań opisowych oraz kazusów

Ćwiczenia: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Zakres tematów:

Wykład ma na celu zaznajomić studenta z następującymi zagadnieniami:

 z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: wprowadzenie do prawa rodzinnego i spadkowego (przedmiot, źródła oraz zasady prawa rodzinnego; systematyka prawa rodzinnego; podstawowe więzi rodzinno-prawne – małżeństwo, rodzina, pokrewieństwo, powinowactwo, konkubinat), małżeństwo (zaręczyny, zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i duchownym; przeszkody małżeńskie; unieważnienie małżeństwa; treść małżeństwa – prawa i obowiązki majątkowe i niemajątkowe małżonków; małżeńskie ustroje majątkowe oraz odpowiedzialność za zobowiązania); ustanie małżeństwa (uznanie jednego z małżonków za zmarłego, rozwód); separacja (prawna i faktyczna); pochodzenie dziecka małżeńskiego i pozamałżeńskiego; nazwisko dziecka małżeńskiego, pozamałżeńskiego i dziecka o nieustalonym pochodzeniu; problematyka sztucznej prokreacji; władza rodzicielska (informacje ogólne, funkcje, zakres, piecza nad dzieckiem, reprezentacja dziecka, pomoc w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, modyfikacje w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej – ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie); kontakty z dzieckiem; przysposobienie (ewolucja, przesłanki przysposobienia, rodzaje przysposobienia, skutki przysposobienia, rozwiązanie stosunku przysposobienia, adopcja zagraniczna); obowiązek alimentacyjny (pojęcie i społeczna funkcja, podmioty zobowiązane do alimentacji i uprawnione, zakres świadczeń alimentacyjnych, roszczenia regresowe, uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego, przedawnienie); opieka (społeczna funkcja opieki, przesłanki ustanowienia opieki, jej sprawowanie, nadzór nad sprawowaniem opieki, zwolnienie opiekuna i ustanie opieki); kuratela (pojęcie i rodzaje)

 z zakresu prawa spadkowego: wprowadzenie do prawa spadkowego; pojęcie spadku i skład spadku; otwarcie spadku; nabycie spadku; zdolność do dziedziczenia; niegodność dziedziczenia; dziedziczenie ustawowe (krąg spadkobierców ustawowych, udziały przypadające poszczególnym spadkobiercom, ustawowy zapis naddziałowy, uprawnienia dziadków spadkobiercy); testament (pojęcie, charakter prawny oraz cechy testamentu; zdolność i wola testowania, swoboda testowania, wady oświadczenia woli przy sporządzeniu testamentu, wykładnia testamentu; względna i bezwzględna niezdolność do pełnienia roli świadka); forma testamentu (testamenty zwykłe i szczególne); powołanie spadkobiercy; zapis zwykły i windykacyjny; polecenie; zachowek i wydziedziczenie; przyjęcie i odrzucenie spadku; stwierdzenie nabycia spadku; notarialne poświadczenie dziedziczenia; wspólność majątku spadkowego, dział spadku i odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe (konstrukcja wspólności majątku spadkowego, zarząd majątkiem spadkowym, zasady działu spadku); umowy dotyczące spadku.

Realizowane ćwiczenia mają na celu umożliwienie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej poprzez rozwiązywanie kazusów, analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów niższych instancji, formułowanie własnych opinii (de lege lata i de lege ferenda) w odniesieniu do spornych w doktrynie i judykaturze kwestii, dobór właściwych reguł wykładni w celu uzasadnienia własnego stanowiska.

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 13:00, sala Audytorium_A
Tomasz Justyński 269/250 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:00 - 13:00, sala Audytorium_B
Tomasz Justyński 130/250 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.