Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia państwa i prawa polskiego 1300-HPIPP-NJ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura.

Podręczniki:

Historia państwa i prawa Polski (1918–1939), cz. II, red. F. Ryszka, Warszawa 1968

Lityński, A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2007

Makiłła D., Naworski Z., Historia prawa na ziemiach polskich. Polska pod zaborami „II Rzeczpospolita”. Zarys wykładu, Toruń 2000

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa (dostępne różne wydania, najnowsze Warszawa 2010).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian dotyczących instytucji ustrojowych i prawnych w toku rozwoju państwa polskiego, zna genezę i rozwój instytucji publicznych i społeczno-politycznych na przestrzeni dzie-jów Polski; dysponuje także wiedzą o przyczynach, przebiegu i konsekwen-cjach wskazanych wyżej procesów w przeszłości i ich wpływie na sytuację współczesną (K_W08);

- student ma uporządkowaną wiedzę o historycznej ewolucji instytucji ustro-jowo-prawnych oraz o ich historycznej ewolucji (K_W09).

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno – prawne w ich kontekście historycznym w zakresie nauk prawnych, zna ich genezę i historyczną ewolucję (K_U01);

- student posiada dzięki nabytej wiedzy historycznoprawnej umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji publicznych i społeczno-politycznych na życie społeczne w kon-tekście ich historycznego rozwoju i tradycji (K_U08).

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i doskonale rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania na podstawie wiadomości o ciągłej zmienności sytuacji w toku rozwoju dziejowego Polski (K_K01)

- student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i po-trafi działać w sposób innowacyjny (K_K06), (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę według regulaminu studiów UMK

• Egzamin na ocenę; wiedza udokumentowana na

egzaminie pisemnym; 60 min., 3 pytania problemowe (po

15 min. każde), 3 – szczegółowe (po 5 min.); za pytania

problemowe maksimum 15 punktów za każde, za pytania

szczegółowe – maksimum 5 pktów za każde; ocerna

pozytywna po uzyskaniu min. 30 pktów; ocena dst + -

40 pktów; ocena db – 45-50 pktów; ocena db+ - 50-55

pktów; ocena bdb – 55-60 pktów.

Formy zaliczenia:

• Końcowy egzamin pisemny na ocene z całości materiału

zaprezentowanego na wykładzie i

ćwiczeniach; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest

pozytywna ocena z ćwiczeń.

Podstawowe kryteria oceniania:

• Wykład – wiedza udokumentowana na podstawie

egzaminu.

Metody dydaktyczne:

- wykład problemowy metodą tradycyjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:55, sala Audytorium_E
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55, sala Audytorium_B
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:40 - 13:05, sala Audytorium_E
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35, sala Audytorium_E
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala Audytorium_A
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:10 - 18:35, sala Audytorium_A
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 15:55, sala Audytorium_A
Zbigniew Naworski 92/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.