Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka ogólna dla AiR cz.1 0800-FAR-1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, Podstawy fizyki, tom 1, 2, 3, 4,5 2. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, część 1, 2, 3, 4, 5

3. J. W. Sawieliew, Kurs fizyki, tom 1 i 2.

4. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, tom 1 i 2.

5. A. Piekara, Mechanika ogólna.

6. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 1.

7. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki

Zbiory zadań:

1. J. Walker, Zbiór zadań, Podstawy Fizyki, Halliday/Resnick /Walker, PWN,

2. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

3. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

4. J. Araminowicz, Zbiór zadań z fizyki, PWN,

5. Zbiór zadań z fizyki dla wyzszych uczelni technicznych pod

redakcją A. N. Kucenki, J. W. Rublewa, PWN

6.. Mulas, R. Rumianowski, J. Wawrzynski, Podstawy Fizyki -

zadania testowe, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

7. Fizyka, wybór testów, pod red. A. Persony, wyd. Medyk

Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

K_W02. student ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, drgania i fale, optykę, elektryczność i magnetyzm, termodynamikę. Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach automatyki i robotyki oraz w ich otoczeniu,

K_W03 zna jednostki podstawowe układu SI oraz przedrostki miar układu SI; zna jednostki pochodne układu SI w zakresie zagadnień wymienionych powyżej,

K_U01. student posiada umiejętności pomiaru podstawowych wielkości fizycznych; analizy zjawisk fizycznych; rozwiązywania zagadnień z zakresu techniki w oparciu o prawa fizyki, wykorzystywania wiedzy z fizyki do rozwiązywania problemów technicznych, student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu techniki metody analityczne i eksperymentalne,

K_U03. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (20-25 pytań testowych i prostych zadań do rozwiązania).

Egzamin odbywa sie w sesji zimowej z materiału obejmującego semestr zimowy.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach oraz zaliczenia na ocenę pozytywna sprawdzianów - z zakresu materiału przerobionego na wykładzie. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych oraz wyniku egzaminu pisemnego. Po zakończeniu wykładów odbywa się egzamin. Są dwa terminy tzw. I-szy termin oraz termin II-gi .Terminy egzaminów corocznie są ustalane zgodnie z regulaminem studiów i podawane do wiadomości studentów. Pan Dziekan ustalił I-szy termin na 29 stycznia 2018r w godz 10.00-12.00 w salach: audytoryjna COK i 25 IF UMK. Egzamin w II terminie (egzamin poprawkowy) odbędzie się 20 lutego 2018r w godz 10.00-12.00 w sali .audytoryjna COK..IF UMK. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną. Egzamin realizowany jest w formie pisemnej i składa się z 20-25 pytań typu testowego wielokrotnego wyboru i prostych zadań z koniecznością obliczenia wyniku końcowego, które mają na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta. Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 90 minut bez przerwy. Podczas egzaminu nie można korzystać z żadnego rodzaju materiałów pomocniczych, tablic, telefonów komórkowych, laptopów itp. (za wyjątkiem określonych przez wykładowcę). Próby pracy niesamodzielnej, zgodnie z uchwałą Senatu UMK, skutkować będą oceną niedostateczną z egzaminu. Pytania testowe i zadania oceniane są przez przyznanie 1 punktu za poprawne rozwiązanie, a 0 punktów za rozwiązanie błędne lub jego brak. Podstawę zaliczenia egzaminu stanowi uzyskanie co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów.

Egzaminator może zdecydować o konieczności przystąpienia do odpowiedzi ustnej lub powtórzenia egzaminu w przypadku studentów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie o niesamodzielność pracy podczas egzaminu pisemnego. Studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu na ocenę pozytywną w I terminie przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego (tzw. II termin) w czasie sesji poprawkowej - w dniu wyznaczonym przez Dziekana lub egzaminatora i ogłoszonym podczas ustalania terminów egzaminu. W przypadku studentów, którzy z nieusprawiedliwionych przyczyn nie przystąpili do egzaminu w I terminie, termin egzaminu poprawkowego staje się II terminem.

Zakres tematów:

Wstęp. 1.0. Wektory i działania na wektorach, iloczyn skalarny i wektorowy, pojęcie pochodnej funkcji i całki jednokrotnej. 1.1. Zjawiska fizyczne, przykłady, przestrzeń i czas, układ odniesienia. 1.2. Oddziaływania między ciałami i ich skutki, oddziaływania fundamentalne. 1.3. Wielkości fizyczne i ich jednostki (skalar, wektor, tensor, przykłady), układ SI –jednostki podstawowe. 2. Kinematyka. 2.1. Układ współrzędnych. Spoczynek i ruch. Opis ruchu w układzie współrzędnych kartezjańskich, położenie, tor ruchu, prędkość, przyśpieszenie, ruch postępowy i obrotowy. 2.2. Ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny, składanie ruchów. 2.3. Ruch krzywoliniowy, przyspieszenie styczne i normalne, ruch ze zmiennym przyspieszeniem. 2.4. Ruch po okręgu, prędkość i przyspieszenie kątowe. 3. Dynamika i prawa dynamiki. 3.1. Zasady dynamiki Newtona, układy inercjalne i nieinercjalne, II zasada dynamiki w układach nieinercjalnych. 3.2. Praca, moc, energia, energia kinetyczna i potencjalna 3.3. Siły zachowawcze i niezachowawcze, siły tarcia, przykłady, ruch z siłą oporu. 3.4. Pole grawitacyjne, natężenie pola, potencjał, praca w polu grawitacyjnym. 3.5. Moment siły, pęd i moment pędu, równanie momentów, Ruch obrotowy, środek masy, moment bezwładności, żyroskop, precesja, 3.6. Zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii. 3.7. Ruch swobodny i nieswobodny, więzy. 4. Właściwości sprężyste ciał. 4.1. Naprężenia i odkształcenia. 4.2. Odkształcenia proste, prawo Hooke’a. 4.3. Rozciąganie i ściskanie jednokierunkowe. 5. Ruch drgający. 5.1. Oscylator harmoniczny, przykłady. 5.2. Składanie drgań równoległych i prostopadłych. 5.3. Zjawisko rezonansu. 5.4. Układy sprzężone. 6.Elementy statyki i dynamika płynów. 6.1. Prawo Pascala, prawo Archimedesa, stabilność ciał pływających. 6.2. Lepkość. 6.3. Równanie Bernouliego. 6.4. Ruch ciał w cieczach i gazach, siła nośna samolotu.

Metody dydaktyczne:

Wykład z demonstracjami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:00 - 15:00, sala Audytorium A.J.
każdy piątek, 11:00 - 13:00, sala Audytorium A.J.
Kamil Fedus 71/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.