Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Toksykologia 1700-F4-TOKS-J
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 55
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Identyczne, jak w części A

Efekty uczenia się:

Laboratoria: U1-U12, W1-W3, K1-K2

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu toksykologia jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry i Zakładu Toksykologii.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych zdobycie powyżej 60% z 4 kolokwiów pisemnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Wykłady:

Zaliczenie na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów oraz egzaminu końcowego w formie testu jednokrotnego wyboru (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru).

Uzyskane punkty z egzaminu przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Egzamin poprawkowy końcowy odbywa się w sesji poprawkowej. Student może przystąpić do egzaminu w tzw. terminie zerowym, kiedy uzyskał łącznie więcej niż 90% punktów z kolokwium oraz Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii wyraził odpowiednią zgodę. Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu.

Seminaria:

Nie dotyczy.

Laboratoria:

Zaliczenie na podstawie wykonania części praktycznej ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenia dwóch pisemnych kolokwiów z ćwiczeń.

Ocena ciągła w trakcie zajęć w postaci krótkich sprawdzianów pisemnych lub ustnych:

Student otrzymuje zaliczenie w momencie uzyskania >70% prawidłowych odpowiedzi. Studentowi przysługuje możliwość ponownego podejścia do wejściówki po nieuzyskaniu zaliczenia w pierwszym terminie. Poprawy wejściówek odbywają się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, ale przed terminem kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin końcowy: > 60% (W1-W6, U1-U12)

Kolokwium z wykładów: > 70% (W1-W6, U3, U5-U8)

Kolokwium z laboratoriów: > 70% (U1-U12, W1-W3)

Sprawdziany pisemne: > 70% (W1-W6, U1-U12)

Zakres tematów:

Laboratoria:

1. Cele i zadania analizy toksykologicznej.

2. Tok postępowania przy poszukiwaniu nieznanej trucizny.

3. Metody izolacji substancji toksycznych z materiału biologicznego (metody SPE).

4. Wykrywanie niektórych trucizn organicznych (metodą HPLC i TLC).

5. Metody szybkiego wykrywania niektórych substancji toksycznych w materiale biologicznym. Oznaczanie zawartości związków toksycznych w próbkach biologicznych metodą spektrofotometryczną.

6. Diagnostyka zatruć alkoholami. Oznaczanie metanolu, etanolu i glikolu etylenowego (metoda Widmarka, metoda miareczkowa i kolorymetryczna).

7. Diagnostyka zatruć związkami fosforoorganicznymi i karbaminianami. Oznaczanie aktywności esterazy acetylocholinowej.

8. Oznaczanie aktywności esterazy acetylocholinowej.

9. Oznaczanie kwasu delta-aminolewulinowego w moczu jako wskaźnika narażenia na ołów.

Metody dydaktyczne:

Identyczne, jak w części A

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kośliński 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Koba 11/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Koba 11/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kośliński 11/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kośliński 11/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kośliński 11/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Koba 11/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kośliński 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)