Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość międzynarodowa 1100-12-E13mi-RaMie
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Difin, Warszawa 2014.

Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., Globalne uwarunkowania rachunkowości, PWE, Warszawa 2013.

Winiarska K., Rachunkowość międzynarodowa, OddK, Gdańsk 2009,

Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE 2001,

Sojak S., Ceny transferowe, PWN 2001

S. T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze 1999

Efekty uczenia się:

W1: Student zna podstawowe pojęcia związane z rachunkowością międzynarodową - K_W02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na ocenę

W1 - kolokwium zaliczeniowe +++ (kolokwium zaliczają osoby, które otrzymały 60% punktów na poprawnie udzielone odpowiedzi na pytania i za rozwiązane zadania)

W1 - prezentacja specyfiki rachunkowości w wybranym kraju +++

W1 - prezentacja wybranej oazy podatkowej +++

Zakres tematów:

1.Istota rachunkowości międzynarodowej oraz czynniki ją determinujące w aspekcie międzynarodowym takie jak: czynniki historyczne, kulturowe, prawne, ekonomiczne, system podatkowy i system własności (W1).

a) przedmiot i zakres rachunkowości międzynarodowej,

b) przegląd definicji rachunkowości międzynarodowej.

2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój rachunkowości (W1).

a) wyzwania stojące przed rachunkowością w dobie globalizacji.

3. Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej oraz jej podstawowe modele:(W1)

a) model kontynentalny

b) model anglosaski

4.Rachunkowość w różnych krajach i strefach kulturowych - przegląd wybranych narodowych systemów rachunkowości (W1):

a) rachunkowość anglosaska

b) rachunkowość skandynawska

c) rachunkowość germańska

d) rachunkowość łacińska

e) rachunkowość azjatycka

4. Rachunkowość polska na tle rozwiązań międzynarodowych (W1)

a) regulacje prawne rachunkowości w Polsce

b) zasady ewidencji i wyceny

c) rodzaje operacji gospodarczych oraz ich dokumentacja

d) sprawozdawczość finansowa

5. Rachunkowość finansowa w korporacjach międzynarodowych (W1)

a) konsolidacja sprawozdań finansowych

b) informacje finansowe według segmentów działalności

c) procesy inflacyjne w rachunkowości

6. Proces standaryzacji i harmonizacji rachunkowości (W1).

7. Wybrane aspekty rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym (W1):

a) pomiar i wycena transferów w przedsiębiorstwach międzynarodowych,

b) aspekt oszczędności podatkowych,

c) oazy podatkowe,

d) ryzyko kursowe.

8. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstw międzynarodowych (W1).

a) analiza sprawozdań finansowych i jej wartość informacyjna w ujęciu międzynarodowym,

b) ocena sytuacji finansowej jednostek gospodarczych w ujęciu międzynarodowym.

9. Rola rewizji finansowej w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych (W1).

a) pojęcie rachunkowości kreatywnej i agresywnej,

b) instytucja biegłego rewidenta,

c) kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów,

d) kierunki rozwoju rewizji finansowej.

10. Wpływ rachunkowości na międzynarodowe systemy zarządzania firmami (W1).

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:20 - 12:50, sala 29A
Ewa Makowska 18/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.