Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patomorfologia 1700-A2-PATOML-SJ
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Laboratoria:

W4:  zna zasady i potrafi scharakteryzować barwienia i znakowania z zakresu histochemii, immunohistochemii oraz biologii molekularnej (K_E.W9)

W5:  zna zasady interpretacji wyników badań patomorfologicznych w celu zróżnicowania stanów patologicznych. Zna przyczyny powstawania artefaktów oraz metody ich zapobiegania, a także rozumie konieczność przeprowadzania kontroli dodatniej i ujemnej wykonywanych oznaczeń (K_E.W27)

W6:  zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady i metodykę pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania materiału tkankowego do diagnostyki histopatologicznej (K_E.W9, K_E.W15)

U1:  posługuje się mikroskopem optycznym oraz technikami histochemicznymi w celu opisu cech morfologicznych w preparatach mikroskopowych tkanek prawidłowych i patologicznie zmienionych (K_E.U2)

U2:  wskazuje związek między nieprawidłowościami morfologicznymi i biochemicznymi a funkcją zmienionych narządów i układów w stanach chorobowych, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną z zakresu diagnostyki patomorfologicznej (K_E.U1)

U3:  proponuje profile, schematy i algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych w odniesieniu do materiału tkankowego w diagnostyce histopatologicznej (K_E.U19, K_E.U20)

U4:  dobiera i wykonuje barwienia histochemiczne (podstawowe i specjalne) dla postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych (K_E.U19, K_E.U20)

U5:  rozpoznaje zmiany morfologiczne charakterystyczne dla określonej jednostki chorobowej (K_E.U3)

U6:  interpretuje wyniki badań patomorfologicznych celem wykluczenia bądź rozpoznania schorzenia, diagnostyki różnicowej chorób, monitorowania przebiegu schorzenia i oceny efektów leczenia w różnych stanach klinicznych. Potrafi rozpoznawać i zapobiegać artefaktom (K_E.U4, K_E.U21)

K1:  w trakcie zajęć praktycznych współpracuje z członkami grupy i stosuje zasady koleżeństwa zawodowego oraz rozumie ważność tych działań (K_E.K2.)

K2:  dba o bezpieczeństwo własne i innych osób (K_E.K3)

K3:  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego w zakładach patomorfologii (K_E.K4)

K4:  potrafi współpracować z klinicystami w zakresie diagnostyki patomorfologicznej (K_F.K2)

K5:  Nie wykorzystano efektu: potrafi wykazać się kreatywnością w działaniu związanym z realizacją zadań diagnosty (K_E.K1)

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria:

Podczas bloku laboratoryjnego wiedza i umiejętności studentów weryfikowane są poprzez:

– Sprawdziany pisemne składające się z 4 pytań opisowych, za które można uzyskać łącznie 4 punkty.

– Aktywność, za którą można uzyskać od 0 do 1 punktu.

– Kolokwium składające się z pytań: otwartych (do 50% kolokwium) oraz półotwartych i testowych, za które można zdobyć łącznie 60 punktów. Uzyskane punkty przelicza się na oceny według podanej skali.

– Prezentację multimedialną wraz z prelekcją na zadany temat, za którą można uzyskać 0-5 punktów

– Raporty z projektowania i analizy badań naukowych, za który można otrzymać 0-10 pkt

Podczas bloku mikroskopowego wiedza studentów weryfikowana jest poprzez:

– Sprawdziany pisemne w postaci pytań otwartych.

Wiedza zdobyta w trakcie laboratoriów weryfikowana jest również w trakcie egzaminu końcowego w postaci pytań testowych (jw.) oraz opisowych (0-5 punktów za każdą odpowiedź); Uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

56-67% Dostateczny

0-55% Niedostateczny

Warunkiem zaliczenia laboratoriów, a tym samy dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie 56% z łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie laboratoriów, zarówno z części mikroskopowej, jak i laboratoryjnej, a także minimum 56% z kolokwium zaliczeniowego z części laboratoryjnej.

Laboratoria:

– Egzamin końcowy (0-60 pkt, ≥56%); W1, W2, W3, W4, W5, W6, U2, U3, U6, K4

– Sprawdziany pisemne (0-4 pkt) W2, W3, W4, W5, W6, U1, U4, U5

– Aktywność (0-1 pkt) K2, K3, K5

– Kolokwium (0-60 pkt, ≥56%); W2, W3, W4, W5, W6, U3, U4, U5, U6, K3, K4

– Prezentacje (0-5 pkt) – W2, W3, W4, W5, U3, U4, U6

– Raport (0-10 pkt) – W4, W5, W6, U5, K1, K4

Zakres tematów:

Laboratoria: (30 godzin)

Laboratorium 1

1. Omówienie programu ćwiczeń laboratoryjnych:

• instruktaż zasad BHP w pracowni histopatologicznej,

• tematyka poszczególnych ćwiczeń,

• metody realizacji,

• literatura,

• zasady zaliczenia ćwiczeń.

2. Metody diagnostyki patomorfologicznej:

• wprowadzenie do zagadnień technik histopatologicznych,

• badanie śródoperacyjne,

• badanie pooperacyjne,

• badanie biopsyjne (rodzaje biopsji),

• badanie cytologiczne,

• badanie autopsyjne.

3. Przygotowanie materiału histopatologicznego do badań.

4. Zabezpieczanie materiału do badań:

• utrwalanie materiału,

• podział substancji utrwalających,

• wady i zalety utrwalaczy,

• dobór określonych substancji utrwalających do rodzaju materiału i celu badań.

5. Przeprowadzanie materiału w procesorze tkankowym.

6. Zatapianie w parafinie.

7. Przygotowanie tkanki kostnej/trepanobioptatów do badań histopatologicznych.

8. Archiwizacja preparatów mikroskopowych i bloczków parafinowych.

Laboratorium 2. Techniki przygotowania i barwienia preparatów histopatologicznych.

1. Ogólne zasady barwienia.

2. Podział barwników wg grup chemicznych.

3. Wybrane barwienia różnicujące w diagnostyce. histopatologicznej i ich zastosowanie.

4. Technika barwienia skrawków mrożonych.

5. Technika barwienia preparatów cytologicznych.

6. Wykańczanie preparatów histopatologicznych - Rodzaje płynów konserwujących.

7. Przyczyny powstawania artefaktów.

Laboratorium 3. Histochemiczne metody barwienia.

1. Krojenie materiału histopatologicznego.

2. Podział metod barwienia preparatów histopatologicznych

i ich zastosowanie.

3. Barwienie substancji śluzowych.

4. Barwienie zmian amyloidowych.

5. Metody wykrywania polisacharydów.

6. Różnicujące metody barwienia tkanki łącznej.

7. Impregnacja solami srebra.

8. Barwienia włókien sprężystych.

9. Barwienia lipidów.

10. Barwienia kwasów nukleinowych.

11. Barwienia enzymów.

12. Barwienia na żelazo.

13. Barwienia na wapń.

14. Barwienie metodą Papanicolau.

Laboratoria: 4/5 Immunohistochemia.

1. Przygotowanie materiału do badań immuno-histochemicznych

2. Przygotowanie odczynników

3. Metody odzyskiwania antygenowości utrwalonych tkanek

4. Zahamowanie aktywności endogennej peroksydazy

5. Reakcje immunoenzymatyczne

6. Wykrywanie enzymów znacznikowych

7. Reakcje kontrolne

Laboratorium 6. Techniki biologii molekularnej w patomorfologii.

1. Izolacja materiału genetycznego; spektrofotometryczny pomiar stężenia RNA oraz ocena jego czystości.

2. Projektowanie starterów do reakcji PCR, interpretacja wyników reakcji real-time PCR.

3. Zastosowanie technik z zakresu biologii molekularnej w diagnostyce patomorfologicznej.

Laboratorium 7. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

1. Kolokwium zaliczeniowe. Prezentacje studentów na temat wybranych przeciwciał diagnostycznych

Blok mikroskopowy w trakcie laboratoriów:

1. Nowotwory – podział. Nowotwory nabłonkowe: płuc, nerek, przewodu pokarmowego. Białaczki, chłoniaki. Nowotwory nienabłonkowe – mięsaki.

2. Ocena preparatów mikroskopowych – panel diagnostyczny.

3. Ocena preparatów mikroskopowych – markery nowotworowe w badaniach naukowych

Metody dydaktyczne:

Laboratorium:

– ćwiczenia praktyczne

– dyskusja

– projektowanie i analiza badań naukowych

– analiza wyników badań patomorfologicznych

– studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Domanowska, Magdalena Bodnar, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Anna Kasperska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki 12/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Jakub Jóźwicki, Magdalena Bodnar, Anna Kasperska, Paulina Antosik 12/15 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kasperska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Martyna Parol-Kulczyk, Jakub Jóźwicki 11/15 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Neska-Długosz, Paulina Antosik, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Kasperska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Jakub Jóźwicki 12/15 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Skoczylas-Makowska, Paulina Antosik, Magdalena Bodnar, Anna Kasperska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Jakub Jóźwicki 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.