Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium 2200-SEMMGR-TIR-1-S2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

S. Urban, W. Ładoński, 2001, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

J. Pieter, 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa.

A. Pułło, 2000, Prace magisterskie i licencjackie, wskazówki dla studentów, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.

T.Kasperczyk, 2013, Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk o kulturze fizyczej, Wyd. Jet, Kraków.

H.Grabowski, 2013, Wykłady z metodologii badań empirycznych, Wyd. Impuls, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej - K_W01, K_W02

W2: W interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w środowisku rozumie i potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne - K_W01, K_W15

W3: Posiada specjalistyczną wiedzę na temat czynników determinujących funkcjonowanie środowiska przyrodniczego - K_W01, K_W19

W4: Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu nauk geograficznych, nauk społecznych i nauk o kulturze fizycznej, a zwłaszcza metodologii i kierunków badań, ich planowania oraz stosowania nowoczesnych technik i narzędzi badawczych - K_W04, K_W05

W5: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej - K_W09

Umiejętności:

U1: Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji o środowisku geograficznym, przyrodniczym i społecznymmpochodzących z różnych źródeł - K_U02, K_U07, K_U11, K_U15

U2: Wykorzystuje dostępne źródła informacji w opracowaniu zagadnienia badawczego, studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej w języku polskim i obcym - K_U02, K_U05, K_U06, K_U12

U3: Stosuje specjalistyczne metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do analizy i charakterystyki zjawisk i procesów geograficznych, społecznych i turystycznych - K_U05

U4: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w przestrzeni geograficznej, społecznej, turystycznej, analizować ich przyczyny i przebieg, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować, formułować uzasadnione wnioski - K_U06

U5: Potrafi przygotować i zaprezentować wyniki własnych prac badawczych w postaci referatu, posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i/lub obcym dotyczących szczegółowych zagadnień turystyczno-rekreacyjnych - K_U09, K_U10

Kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, poszerzania wiedzy z zakresu turystyki i rekreacji - K_K01, K_K02, K_K10

K2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role w procesie badawczym - K_K09

K3: Rozumie potrzebę systematycznego studiowania literatury fachowej i popularnonaukowej w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy kierunkowej - K_K05

K4: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena składa się z następujących elementów:

1. Ocena przygotowania i zreferowania wybranego problemu badawczego oraz wyników realizowanej pracy magisterskiej - K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W09, K_W15, K_W19, K_U05, K_U06, K_K01, K_K02, K_K03, K_K10

2. Znajomość literatury przedmiotu - K_W04, K_W05, K_W09, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U11, K_U12, K_U15, K_K05

3. Ocena aktywności na zajęciach, umiejętność formułowania pytań i prowadzenia dyskusji naukowej - K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_U06, K_U09, K_U10, K_K09

Ostateczna ocena według skali od 2 do 5

Zakres tematów:

(1015) Podróże, turystyka i wypoczynek

Metody dydaktyczne:

Metody:

- samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

- referat problemowy,

- referat konwersatoryjny,

- metoda seminaryjna,

- dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 10:30, sala 371
Marek Kejna, Bogusław Pawłowski, Rajmund Przybylak 13/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:15 - 10:30, sala 213
Radosław Muszkieta, Walerij Żukow 12/12 szczegóły
3 każdy czwartek, 8:15 - 10:30, sala 271
Ireneusz Sobota, Dariusz Sokołowski, Włodzimierz Marszelewski 13/12 szczegóły
4 każdy czwartek, 8:15 - 10:30, sala 244
Przemysław Charzyński, Arkadiusz Krawiec 11/12 szczegóły
5 każdy czwartek, 8:15 - 10:30, sala 259
Elżbieta Grzelak-Kostulska, Daniela Szymańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Stefania Środa-Murawska 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.