Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 1800-P2-RPN-S1
Samokształcenie (SAM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Brak.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005

2. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008

3. Cieślar-Korfel A.: Usprawnianie po udarze mózgu. Poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Elipsa-jaim s.c., Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin 2000

2. Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej, Lublin 2003

3. Beuth W., Ślusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa neurochirurgicznego (z elementami kliniki i rehabilitacji). Skrypt AM Bydgoszcz 2002

4. Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. NeuroCentrum, Lublin 2007

5. Rutkowska E. (red.): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002

6. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. UJ, Kraków 2001

7. Talar J (red.).: Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia, AM, Bydgoszcz 2002

8. Talar J. (red): Neurorehabilitacja u progu XXI wieku, AM, Bydgoszcz 2003

Efekty uczenia się:

W2: Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno - stawowego, mięśni - K_D.W03

U1: gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki - K_D.U01

K2: systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu - K_D.K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta podczas zajęć z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych na podstawie weryfikacji:

- posiadanej wiedzy merytorycznej

- umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy (przedłużona obserwacja)

- celowości i prawidłowości wykonanych czynności w trakcie opieki nad pacjentem

- aktywności studenta na zajęciach

- umiejętności współpracy w zespole

- postawy studenta dotyczącej przestrzegania zasad etyki zawodowej i praw pacjenta

- stosunku studenta w odniesieniu do obowiązków wynikających z regulaminu studiów oraz regulaminu dydaktycznego przedmiotu (frekwencja, terminowość zaliczania poszczególnych form zajęć)

Metody oceny:

- bieżąca ocena studenta w odniesieniu do aktywności, przygotowania do zajęć oraz poprawności wykonywania działań (przedłużona obserwacja)

- ocena pisemnie opracowanego planu opieki

- zaliczenie końcowe przedmiotu – egzamin testowy

Metody oceny i efekty kształcenia podlegające ocenie:

Test – W1, W2, W3, W4, W8, W9

Plan opieki – W2, W3, W4, U1, U4, U5, U8

Samokształcenie – K2

Aktywność studenta - W5, W6, U2, U3, U4, U6, K2

Poprawność wykonywania działań – U1, U4, U5, U7, U8

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach, a w przypadku absencji rozliczenie się z nieobecności (odpracowanie nieobecności zgodnie z ustaleniami, z osobą prowadzącą zajęcia)

- uzyskanie zaliczenia z opracowanego planu opieki oraz z zajęć w Centrum Symulacji Medycznych na Symulatorze Wysokiej Wierności

Forma zaliczenia przedmiotu – egzamin pisemny

Zakres tematów:

Samokształcenie:

1. Opieka nad pacjentem po urazie rdzenia kręgowego – przegląd literatury i aktualnego piśmiennictwa

2. Opieka nad pacjentem po urazie czaszkowo-mózgowym - przegląd literatury i aktualnego piśmiennictwa

3. Opieka nad pacjentem po udarze mózgu - przegląd literatury i aktualnego piśmiennictwa

4. Powikłania wynikające z długotrwałego unieruchomienia -

przegląd literatury i aktualnego piśmiennictwa

5. Opieka nad pacjentem z rurką tracheotomijną - przegląd literatury i aktualnego piśmiennictwa

6. Opieka nad pacjentem z pęcherzem neurogennym - przegląd literatury i aktualnego piśmiennictwa

Metody dydaktyczne:

Samokształcenie:

- analiza literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
91/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)