Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 1800-P2-RPN-S1
Zajęcia praktyczne (ZAJPRK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 80
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kiwerski J. (red.): Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2005

2. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008

3. Cieślar-Korfel A.: Usprawnianie po udarze mózgu. Poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Elipsa-jaim s.c., Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin 2000

2. Adamczyk K.: Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych. Czelej, Lublin 2003

3. Beuth W., Ślusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa neurochirurgicznego (z elementami kliniki i rehabilitacji). Skrypt AM Bydgoszcz 2002

4. Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. NeuroCentrum, Lublin 2007

5. Rutkowska E. (red.): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002

6. Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. UJ, Kraków 2001

7. Talar J (red.).: Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia, AM, Bydgoszcz 2002

8. Talar J. (red): Neurorehabilitacja u progu XXI wieku, AM, Bydgoszcz 2003

Efekty uczenia się:

W1: Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia - K_D.W02

W2: Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno - stawowego, mięśni - K_D.W03

W3: Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, geriatrycznym, neurologicznym - K_D.W05

W4: Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od stanu zdrowia - K_D.W06

W5: Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia - K_D.W09

W6: Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu zdrowia - K_D.W10

W7: Zna zasady aktywizacji chorego niepełnosprawnego i objętego opieką geriatryczną - K_D.W17

W8: Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia - K_D.W25

W9: Zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia) - K_D.W37

U1: gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki - K_D.U01

U2: prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień - K_D.U03

U3: motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego - K_D.U04

U4: prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób - K_D.U05

U5: diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji - K_D.U08

U6: instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno - rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych - K_D.U18

U7: pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką tracheotomijną – K_D.U21

U8: dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych - K_D.U32

K1: szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece -K_D.K01

K2: systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu - K_D.K02

K3: wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych - K_D.K04

K4: przestrzega praw pacjenta - K_D.K05

K5: rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe - K_D.K06

K6: przestrzega tajemnicy zawodowej - K-D.K07

K7: przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami - K_D.K10

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta podczas zajęć z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych na podstawie weryfikacji:

- posiadanej wiedzy merytorycznej

- umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy (przedłużona obserwacja)

- celowości i prawidłowości wykonanych czynności w trakcie opieki nad pacjentem

- aktywności studenta na zajęciach

- umiejętności współpracy w zespole

- postawy studenta dotyczącej przestrzegania zasad etyki zawodowej i praw pacjenta

- stosunku studenta w odniesieniu do obowiązków wynikających z regulaminu studiów oraz regulaminu dydaktycznego przedmiotu (frekwencja, terminowość zaliczania poszczególnych form zajęć)

Metody oceny:

- bieżąca ocena studenta w odniesieniu do aktywności, przygotowania do zajęć oraz poprawności wykonywania działań (przedłużona obserwacja)

- ocena pisemnie opracowanego planu opieki

- zaliczenie końcowe przedmiotu – egzamin testowy

Metody oceny i efekty kształcenia podlegające ocenie:

Test – W1, W2, W3, W4, W8, W9

Plan opieki – W2, W3, W4, U1, U4, U5, U8

Samokształcenie – K2

Aktywność studenta - W5, W6, U2, U3, U4, U6, K2

Poprawność wykonywania działań – U1, U4, U5, U7, U8

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach, a w przypadku absencji rozliczenie się z nieobecności (odpracowanie nieobecności zgodnie z ustaleniami, z osobą prowadzącą zajęcia)

- uzyskanie zaliczenia z opracowanego planu opieki oraz z zajęć w Centrum Symulacji Medycznych na Symulatorze Wysokiej Wierności

Forma zaliczenia przedmiotu – egzamin pisemny

Zakres tematów:

Zajęcia praktyczne:

1. Pielęgnowanie pacjenta po urazie rdzenia kręgowego

2. Problemy pielęgnacyjne pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym

3. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po udarze mózgu

4. Następstwa długotrwałego unieruchomienia

5. Terapia ułożeniowa

6. techniki przemieszczania pacjentów

7. Urazy rdzenia kręgowego

8. Udary mózgu

9. Stan wegetatywny

Metody dydaktyczne:

Samokształcenie:

- analiza literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Cisowska-Adamiak, Dorota Ratuszek-Sadowska, Katarzyna Sakwińska 6/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Nowacka, Katarzyna Sakwińska 5/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Mackiewicz-Milewska 5/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Mackiewicz-Milewska 6/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Nowacka, Karol Ogurkowski 6/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Nowacka 4/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Nowacka 5/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Nowacka, Iwona Szymkuć-Bukowska 5/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Szymkuć-Bukowska, Łukasz Leksowski, Anna Goclik 5/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Leksowski 6/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Goclik 6/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Grada 6/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Grada 6/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Grada, Renata Sinkiewicz-Jaskólska, Iwona Lunitz 6/ szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Sinkiewicz-Jaskólska 5/ szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Sinkiewicz-Jaskólska 5/ szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Lunitz 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)