Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

7.1. Wprowadzenie do patologii 1600-LekM21WPAT-J
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Literatura:

1) Literatura podstawowa:

1. „Robbins Patologia” Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wroclaw 2014 (Szczególnie materiał z Patologii Ogólnej)

2) Literatura uzupełniająca:

1. Stachura J., Domagała W.: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1-3), PAU, Kraków 2005 , Stachura J., Domagała W.: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1) PAU, Kraków 2016.

3) Atlas histopatologiczny wirtualny: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Efekty uczenia się:

Seminaria:

W1: Posługuje się nazewnictwem patomorfologicznym (C K_W25)

W2: Definiuje zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów (C K_W23)

W3: Definiuje podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek (C K_W26)

W4: Określa przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów (C K_W27)

W5: Definiuje i określa zmiany na poziomie morfologicznym oraz określa patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu, oraz niewydolności wielonarządowej (C K_W28)

W6: Definiuje etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych (C K_W29)

U1: Powiązuje obrazy patomorfologiczne uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych oraz wynikami barwień specjalnych, immunohistochemicznych, FISH oraz biologii molekularnej (C K_U11)

U2: Powiązuje obrazy patomorfologiczne i definiuje etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych (C K_U11)

U3: Powiązuje obrazy patomorfologiczne i definiuje zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów (C K_U11)

U4: Rozpoznaje obrazy patomorfologiczne chorób układu odpornościowego, chorób uwarunkowanych genetycznie, chorób środowiskowych i zakaźnych (C K_U11)

U5: Rozpoznaje obrazy patomorfologiczne chorób wieku dziecięcego (C K_U11)

U6: Definiuje zmiany morfologiczne, rozpoznaje obrazy patomorfologiczne i określa patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu oraz niewydolności wielonarządowej (C K_U11)

K1: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, świadomej decyzji do godnej śmierci) (K_K06)

K2: Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia (K_K07)

K3: Weryfikuje literaturę, posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

I.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność jest obowiązkowa na wszystkich wykładach i ćwiczeniach oraz seminariach.

2. Uzyskanie zaliczeń pozytywnych – zgodnie z systemem weryfikacji efektów kształcenia – uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Wprowadzenie do patologii po otrzymaniu 56% możliwych do zdobycia punktów z wejściówek, kolokwiów i wykładówek.

3. Pozytywny wynik zaliczenia końcowego lub egzaminu.

4. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie całościowej pozytywnej oceny z ćwiczeń, seminariów i wykładów, których treści są zgodne z efektami kształcenia zawartymi w SYLABUSIE. Material omawiany na wykladach jest egzekwowany podczas kolokwiów cząstkowych tzw. wykładówek, stanowiąc jednocześnie dowód obecności studenta na wykładach. Ponadto wymagane jest przedstawienie zaliczeń w Karcie umiejętności praktycznych.

5. Studenci oceniani są w systemie punktowym bez możliwości poprawy uzyskiwanych wyników. Oceny studentów (w postaci uzyskiwanych punktów) są udostępniane w formie kodowanej na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej. http://patologia.cm.umk.pl/studenci.html

6. W ramach każdego ćwiczenia na jego początku przeprowadzany jest sprawdzian pisemny (pytania opisowe lub test wielokrotnego wyboru) z zagadnień wyszczególnionych w rozkładzie zajęć. Z pisemnego sprawdzianu z każdego dnia ćwiczeń student może uzyskać od 0 do 5 punktów.

7. W czasie trwania przedmiotu Wprowadzenie do patologii przeprowadzane są 3 kolokwia: po pierwszych 4 tematach kolokwium nr 1 na seminarium nr 5), po kolejnych 4 tematach kolokwium nr 2 (na seminarium nr 10) i po kolejnych 4 tematach kolokwium nr 3 (na seminarium nr 15) w formie testu (20 pytań) i czterech pytań opisowych (każde oceniane od 0 do maksymalnie 5 punktów).

8. Z każdego kolokwium student może uzyskać maksymalnie po 40 punktów. Studenci mają prawo do wglądu - w obecności asystenta - tylko do części opisowej kolokwiów w przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.

9. Na ostatnim wykładzie odbywa się pisemny sprawdzian wiedzy w formie testu z materiału omawianego na wykładach. Ze sprawdzianu z wykładów można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

10. Na sprawdzianach pisemnych i kolokwiach obowiązują wiadomości w zakresie określonym sylabusie, które są zawarte w zalecanych pozycjach literaturowych oraz przekazywane przez asystenta podczas prowadzenia zajęć.

11. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ciągu całego czasu trwania przedmiotu Wprowadzenie do patologii tj. w czasie semestru zimowego roku drugiego wynosi 220 (60 punktów z wejściówek z ćwiczeń, 120 pkt z 3 kolokwiów oraz 40 pkt ze sprawdzianu wiedzy z wykładów)

12. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie 56% punktów z wszystkich sprawdzianów, tj. wejściówek przeprowadzanych w trakcie każedego dnia zajęć, 3 kolokwiów oraz 1 sprawdzianu z wykładów (123 punktów na 220 możliwych do zdobycia).

13. Ostateczną decyzję o progach zaliczeń zawsze podejmuje Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej.

14. W przypadku uzyskania liczby punktów mniejszej niż wymagane 56% na zaliczenie przedmiotu, student nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu Wprowadzenie do patologii i może przystapić do zaliczenia warunkowego zgodnie z Regulaminem Studiów

II.Forma i warunki zaliczenia końcowego przedmiotu:

1) Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uprzednie zaliczenie zajęć obowiązkowych w postaci uzyskania 56% możliwych do zdobycia punktów w czasie trwania przedmiotu Wprowadzenie do patologii (osiągnięcie właściwych efektów kształcenia przypisanych do przedmiotu).

2) Ostateczna decyzja dotycząca progów punktowych zaliczenia przedmiotu należy do Kierownika Jednostki.

III.Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć niezaliczonych z innych powodów

1) Niedozwolone jest opuszczenie zajęć, także w ich trakcie, z przyczyn nieusprawiedliwionych, toteż nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach dydaktycznych uniemożliwia zaliczenie przedmiotu powiązanego z przypisanymi do niego efektami kształcenia.

2) Nieobecność na zajęciach dydaktycznych należy usprawiedliwić w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub bezpośrednio po ustąpieniu jej przyczyny. Niespełnienie danego warunku skutkować będzie brakiem zaliczenia danych zajęć i wpłynie na brak zaliczenia przedmiotu.

3) Nieobecność z przyczyn zdrowotnych wymaga zaświadczenia lekarskiego, a w przypadkach losowych (jak na przykład pogrzeb) udokumentowanego stosownego potwierdzenia.

4) Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone, co nie zwalnia studenta od zaliczenia materiału i realizacji efektów kształcenia w czasie możliwie najkrótszym.

5) Usprawiedliwienia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący dane zajęcia, u którego student zobowiązany jest złożyć podczas dyżuru dydaktycznego kopię zwolnienia lekarskiego podając oryginał do wglądu.

6) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student ma obowiązek zapisać się (nie później niż tydzień po zakończonym bloku) na odrabianie zajęć z inną grupą. Nie ma możliwości dalszego przesuwania wybranego terminu. Odrobienie zaległego ćwiczenia jest możliwe po okazaniu zwolnienia lekarskiego (potwierdzonego przez lekarza Przychodni Akademickiej). Punkty zdobyte na zajęciach odrabianych z inną grupą są dzielone przez 2. W przypadku ostatniej grupy (która nie ma możliwości odrobienia zajęć) będzie ustalony jeden termin napisania sprawdzianu ze wszystkich tematów po zakończonym cyklu zajęć.

7) Nieodrobienie zajęć uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

8) Obecność na wykładach jest obowiązkowa - obecność studenta potwierdza się znajomością zagadnień wykładowych na sprawdzianie z wykładów.

Zaliczenie Przedmiotu Wprowadzenie do patologii: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie 56% punktów z wszystkich sprawdzianów, tj. wejściówek przeprowadzanych w trakcie każedego dnia zajęć, 3 kolokwiów oraz 1 sprawdzianu z wykładów (123 punktów na 220 możliwych do zdobycia): W1 – W6; U1-U6; K1 – K3

Wykład: > 56% W1 – W6; U1-U6; K1 – K3

Kolokwia, wejsciówki, wykładówki: > 56% W1 – W6; U1-U6; K1 – K3

Przedłużona obserwacja/Aktywność: > 50% K1 – K3

Seminarium/Ćwiczenia: > 56% W1 – W6; U1-U6; K1 – K3

Kolokwia, wejsciówki, wykładówki: > 56% W1 – W6; U1-U6; K1 – K3

Przedłużona obserwacja/Aktywność: > 50% K1 – K3

Zakres tematów:

Tematy seminariów:

1) Uszkodzenie i śmierć komórki. Procesy adaptacyjne.

 Reakcje adaptacyjne

 Przyczyny uszkodzenia

 Morfologia uszkodzenia komórki i tkanki

 Martwica

 Apoptoza

 Zwapnienie patologiczne

 Proces starzenia się komórek

 Mechanizmy uszkodzenia

2) Zapalenia ostre.

 Ogólny zarys zapaleń i naprawy tkanek

 Czynniki wywołujące zapalenie ostre.

 Rozpoznawanie drobnoustrojów, komórek martwiczych i ciał obcych

 Zmiany naczyniowe

 Procesy komórkowe: rekrutacja i aktywacja leukocytów

 Uszkodzenie tkanek związane z zapaleniem

 Następstwa ostrego zapalenia

 Ogólnoustrojowe następstwa zapaleń

 Morfologiczny podział zapaleń

 Chemiczne mediatory i regulatory zapalenia – mediatory pochodzenia komórkowego i

osoczowego

3) Zapalenia przewlekłe.

 Zapalenie przewlekłe – komórki i mediatory zapalenia przewlekłego

 Zapalenie ziarniniakowe

 Zmiany morfologiczne w kile i gruźlicy

 Chemiczne mediatory i regulatory zapalenia – mediatory pochodzenia komórkowego i osoczowego

4) Regeneracja komórek i tkanek. Zaburzenia w krążeniu.

 Regeneracja komórek i tkanek.

 Tworzenie blizny.

 Czynniki wpływające na naprawę tkanek.

 Wybrane przypadki kliniczne dotyczące naprawy tkanek i włóknienia.

 Przekrwienie i zastój.

 Obrzęk.

 Krwotok.

 Hemostaza i zakrzepica.

 Zatorowość.

 Zawał.

 Wstrząs.

5) Choroby układu odpornościowego cz. I.

 prawidłowa odpowiedź immunologiczna,

 komórki i tkanki układu immunologicznego,

 aktywacja i odpowiedzi adaptacyjne układu immunologicznego,

 reakcje nadwrażliwości.

6. Choroby układu odpornościowego cz. II.

 Toczeń układowy

 Reumatoidalne zapalenie stawów

 Zespół Sjogrena

 Twardzina uogólniona

 Miopatia zapalna

 Mieszana choroba tkanki łącznej

 Zapalenie naczyń

 Odrzucanie przeszczepów

 Choroby z niedoborów immunologicznych

 Skrobawica (amyloidoza)

 Choroba związana z IgG4

7. Nowotwory cz. I.

 Zmiany i stany przedrakowe,

 Metaplazja, dysplazja i neoplazja śródnabłonkowa

 Charakterystyka nowotworów łagodnych i złośliwych

 Nowotwory miejscowo złośliwe

 Rak in situ

 Pojecie mikroinwazji i raka wczesnego

8. Nowotwory cz. II.

 Cechy charakterystyczne nowotworu

 Kliniczne cechy nowotworu

 Etiologia i epidemiologia nowotworów

 Diagnostyka nowotworów

9. Choroby uwarunkowane genetycznie

 Zespół Marfana.

 Zespoły Ehlersa-Danlosa.

 Rodzinna hipercholesterolemia.

 Mukowiscydoza.

 Fenyloketonuria.

 Galaktozemia.

 Zespół Downa.

 Zespół mikrodelecji 22q11.2.

 Zespół Klinefeltera.

 Zespół Turnera.

 Zespół Pradera-Willego i Angelmana.

10. Choroby wieku dziecięcego

 Zespół niewydolności oddechowej noworodków

 Martwicze zapalenie jelit

 Obrzęk uogólniony płodu

 Wady rozwojowe

 Zespół nagłej śmierci niemowlęcia

 Nowotwory wieku dziecięcego

 Guz Wilmsa

 Nerwiak zarodkowy

 Siatkówczak

 Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy

 Mięsak Ewinga oraz PNET

11. Choroby środowiskowe l

 wpływ zmian klimatycznych,

 czynniki chemiczne i fizyczne,

 zanieczyszczenie środowiska,

 palenie tytoniu,

 wpływ alkoholu,

 zmiany polekowe,

 choroby związane z zaburzeniami odżywiania.

12. Patologia ogólna chorób zakaźnych

 Typy czynników infekcyjnych.

 Naturalne bariery organizmu jako obrona przed infekcją.

 Sposoby wnikania czynników zakaźnych do organizmu i wywoływania choroby zakaźnej.

 Typy odpowiedzi zapalnej tkanek na wniknięcie czynników zakaźnych.

 Choroby zakaźne w niedoborach odporności.

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

 uczenie wspomagane z prezentacją multimedialną

 metoda dyskusji dydaktycznej

 analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Grzanka, Ewa Domanowska, Natalia Skoczylas-Makowska, Łukasz Szylberg, Izabela Neska-Długosz, Jakub Jóźwicki 20/24 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Domanowska, Natalia Skoczylas-Makowska, Izabela Neska-Długosz, Marlena Janiczek, Jakub Jóźwicki, Marek Zdrenka, Radosław Wujec 18/24 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Jóźwicki, Ewa Domanowska, Joanna Maciejewska, Natalia Skoczylas-Makowska, Izabela Neska-Długosz, Paulina Antosik, Marek Zdrenka 17/24 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Jóźwicki, Ewa Domanowska, Natalia Skoczylas-Makowska, Izabela Neska-Długosz, Marek Zdrenka 18/24 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Neska-Długosz, Ewa Domanowska, Natalia Skoczylas-Makowska, Jakub Jóźwicki, Marek Zdrenka 23/24 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Neska-Długosz, Ewa Domanowska, Joanna Maciejewska, Natalia Skoczylas-Makowska, Jakub Jóźwicki, Marek Zdrenka 19/24 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Skoczylas-Makowska, Ewa Domanowska, Łukasz Szylberg, Izabela Neska-Długosz, Jakub Jóźwicki, Marek Zdrenka 21/24 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Skoczylas-Makowska, Ewa Domanowska, Izabela Neska-Długosz, Jakub Jóźwicki, Marek Zdrenka 18/24 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Szylberg, Ewa Domanowska, Joanna Maciejewska, Natalia Skoczylas-Makowska, Izabela Neska-Długosz, Jakub Jóźwicki, Marek Zdrenka 17/24 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Szylberg, Ewa Domanowska, Natalia Skoczylas-Makowska, Izabela Neska-Długosz, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec 16/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.