Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura duchowa Rosji 2517-s1LS2L-KDR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz opracowań niezbędnych do realizacji poszczególnych zagadnień znajduje się pod każdym z tematów zajęć.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych warunkujących rozwój kultury rosyjskiej (K_W08); również w wymiarze międzykulturowym (K_W12).

Student zna i charakteryzuje najważniejsze zjawiska z zakresu rosyjskiej kultury duchowej (K_W08).

Student ma podstawową wiedzę o kulturze duchowej Rosji (K_W09).

UMIEJĘTNOŚCI:

Student prowadzi skuteczne poszukiwania materiału, potrafi analizować, w sposób krytyczny wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł (K_U01).

Student potrafi rozpoznawać i zinterpretować różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U13).

Student zna i wykorzystuje rosyjską terminologię związaną z kulturą ludową i myśleniem typu magicznego, rozumie dłuższe wypowiedzi oraz filmy w języku rosyjskim na tematy związane z kulturą duchową Rosji (K_U19).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju (K_K01).

Student ma świadomość kulturotwórczej roli folkloru oraz myślenia typu magiczno-religijnego (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą zaliczenia jest obecność, aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie testu za koniec semestru. Osoby najbardziej aktywne mogą zostać zwolnione z konieczności pisania kolokwium. Próg zaliczeniowy kolokwium: 60% poprawnych odp. - dst; 70% dst +; 75% - db; 85% - db plus; 90% i więcej - bdb.

Kryteria oceny za aktywność: 7 uzasadnionych merytorycznie odpowiedzi - ocena dst, 8 - dst+, 9 - db, 10 - db+, 11 i więcej - bdb.

Zakres tematów:

1. W świecie wyobrażeń ludowych: zajęcia organizacyjne.

2. Podstawowe zasady myślenia typu magicznego: animizm.

3. Podstawowe zasady myślenia typu magicznego: dualizm, integralna przyczynowość.

Literatura:

TOMICKI R., Religijność ludowa, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka (red.), Wrocław 1981, s. 29-67.

KOWALSKI P., Leksykon: znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Wrocław 1998.

4. Magia ludowa i jej odmiany.

Literatura:

KOWALSKI P., Leksykon: znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Wrocław 1998.

5. Czas świąt i czas pracy: ludowe wyobrażenia o czasie.

Literatura:

ЮДИН А. В., Русская народная духовная культура, Москва 1999.

6. Wyobrażenia o przestrzeni w kulturze ludowej.

Literatura:

KOWALSKI P., Leksykon: znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Wrocław 1998.

ЮДИН А. В., Русская народная духовная культура, Москва 1999.

7. Droga i podróżowanie w kulturze ludowej.

Literatura:

ЩЕПАНСКАЯ Т.Б. Культура дopoги в русской мифо-ритуальной традиции XIX-XX вв. М., 2003.

8. Stworzenie świata: wschodniosłowiański mit kosmogoniczny.

Literatura:

КУЗНЕЦОВА В.С. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции. Новосибирск, 1997. С. 3-136, http://ruthenia.ru/folklore/kuznetsovacont.htm (04.02.2019).

ЛЕВКИЕВСКАЯ Е. Е., Мифы о сотворении земли, природы и человека, [в:] Ее же, Мифы русского народа, Москва 2000.

9. Bogowie słowiańscy.

Боги [hasło w:], Славянские древности. Этнолингвистический словарь, ред. Н. Толстой, т.1, Москва 1995, s. 204-215.

10. Demonologia ludowa.

Literatura:

ВИНОГРАДОВА Л., Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян, Москва 2000.

ЛЕВКИЕВСКАЯ Е., Мифы русского народа, Москва 2000.

11. Diabeł w kulturze ludowej.

Literatura:

ŁUGOWSKA J., Obrazy diabła w różnych gatunkach opowieści ludowych, [w:] Diabeł w literaturze polskiej, red. Błażejewski T., Łódź 1998, s. 5-16.

НОВИЧКОВА Т., Русский демонологический словарь, Москва 1995.

RZEPNIKOWSKA I., Diabeł [hasło w: ] https://bajka.umk.pl/slownik/lista-hasel/haslo/?id=48 (4.02.2019).

12. Swoi i obcy: waloryzacja społeczności ludzkich.

Literatura:

TOMICKI R., Religijność ludowa, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka (red.), Wrocław 1981, s. 29-67.

13. Kult zmarłych i ludowe wyobrażenia o zaświatach.

Literatura:

ЛЕВКИЕВСКАЯ Е., Мифы русского народа, Москва 2000.

Ирей [hasło w:], Славянские древности. Этнолингвистический словарь, ред. Н. Толстой, т. 2, Москва 1999, s. 422-423.

14. Kolokwium zaliczeniowe.

15. Omówienie kolokwium i wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

dyskusja

wykład konwersatoryjny

prezentacja multimedialna

projekcja filmu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 315
Iwona Rzepnikowska 6/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.