Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka 2505-s1FPO1Z-F
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Anna Ikeda, Nie lubię igreka, Tokio 2008.

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

3. Ewa Kołaczek, Fonetyka, Kraków 2017.

4. Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Warszawa 2010.

5. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, Warszawa 2007.

5. Toczyska B. Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

6. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1997 (lub nowsze).

7. Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń, 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

W1: charakteryzuje głoski współczesnej polszczyzny – K_W02, K_W03;

W2: ma ogólną wiedzę na temat zmian głoskowych, jakie zachodzą w zależności od sąsiedztwa fonetycznego – K_W02, K_W03;

W3: zna (w sposób ogólny) budowę aparatu mowy – K_W02.

U1: potrafi wskazać miejsca artykulacyjne głosek polskich – K_U03,

U2: stara się zastosować właściwy sposób wymowy dźwięków w ciągu fonicznym – K_U12.

U3: potrafi pracować samodzielnie i w zespole, przyjmując różne role. Planuje pracę, rozwija wiedzę i umiejętności badawcze – K_U10.

K1: przygotowuje się na bieżąco do zajęć i bierze w nich aktywny udział, dzięki czemu nabywa kompetencji językowych, które przygotowują go do uczestniczenia w życiu zawodowym, kulturalnym i społecznym w polskojęzycznym obszarze kulturowym – K_K03;

K2: krytycznie ocenia swoją wiedzę i jest świadomy istnienia korelacji między posiadaną wiedzą a umiejętnością jej zastosowania – K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola bieżąca podczas zajęć: zadania domowe, zadania praktyczne (W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2);

Kontrola końcowa: sprawdzian (W1, W2, W3, U1, U2)

Kryteria oceniania:

1) Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80% obecności);

2) Wykonywanie ćwiczeń na zajęciach oraz zadań domowych;

3) Zaliczenie końcowego sprawdzianu pisemnego, ocenianego zgodnie z poniższymi kryteriami:

– niedostateczny: mniej niż 60%;

– dostateczny: 60-69%;

– dostateczny plus: 70-74%;

– dobry: 75-84%;

– dobry plus: 85-90%;

– bardzo dobry: 91-100%.

Zakres tematów:

1) Podstawowe właściwości zjawisk fonetycznych;

2) Relacje pomiędzy językiem mówionym a pisanym;

3) Budowa aparatu mowy;

4) Struktura systemu głoskowego współczesnej polszczyzny;

5) Klasyfikacja spółgłosek, samogłosek i glajdów;

6) Cechy artykulacyjne dźwięków;

7) Charakterystyka zmian głoskowych; czynniki decydujące o zmianach sposobu artykulacji głosek;

8) Upodobnienia co do miękkości, dźwięczności, nosowości, sposobu i miejsca artykulacji.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach są stosowane: 1. metody dydaktyczne eksponujące: pokaz; 2. metody dydaktyczne podające: opis, opowiadanie, pogadanka, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; 3. metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, obserwacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 408
Iwona Kaproń-Charzyńska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.