Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia analityczna 1710-F2-CHANL-J
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Skoog D.A. i. in., Podstawy chemii analitycznej, PWN,

2. Szczepaniak W, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN 2002

3. Witkiewicz Z, Podstawy chromatografii, PWN

4. Cygański A, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, PWN 2012

5. Witkiewicz Z, Hepter J, Chromatografia gazowa, WNT, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Silverstein RM, Webster FX, Kiemle DJ, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN 20

2. Kocjan R, Chemia analityczna, PZWL 2000

Efekty uczenia się:

W6, U3-U5

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria: kolokwium pisemne; opracowanie publikacji; zaliczenie wymaga uzyskania 60% punktów

Egzamin: zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania 60% punktów

Ocena z przedmiotu uzależniona jest od sumy punktów zdobytych na ćwiczeniach w I i II semestrze, seminarium oraz z egzaminu.

Skala ocen:

92 – 100% punktów bardzo dobry

84 – 91% punktów dobry plus

76 – 83% punktów dobry

105

68 – 75% punktów dostateczny plus

60 – 77% punktów dostateczny

0 – 59% punktów niedostateczny

Zakres tematów:

1. Chromatografia cienkowarstwowa – badanie wpływu siły elucyjnej fazy ruchomej na rozdzielanie izomerów nitroaniliny.

2. Chromatografia bibułowa – wykrywanie produktów rozkładu kropli ocznych- Sulfacetamidum Natricum 10%.

3. Potencjometryczny pomiar pH roztworów przy użyciu elektrody szklanej; ocena kwasowości preparatów farmaceutycznych zawierających kwas acetylosalicylowy.

4. Potencjometryczne i konduktometryczne miareczkowanie mieszaniny roztworów NaOH i KI.

5. Oznaczanie mocnych i słabych kwasów metodą miareczkowania konduktometrycznego.

6. Woltamperometryczne oznaczanie jonów żelaza w produkcie leczniczym.

7. Spektrofotometryczne oznaczanie substancji czynnej w preparacie farmaceutycznym (np. kwasu acetylosalicylowego, witaminy C, rutyny, paracetamolu).

8. Spektroskopia w podczerwieni – identyfikacja grup funkcyjnych rozpuszczalników organicznych; identyfikacja związków organicznych na podstawie widm IR wykonanych techniką pastylki z KBr.

9. Spektroskopia w podczerwieni – analiza ilościowa. Oznaczanie octanu etylu w chloroformie.

10. Spektrofluorymetria – oznaczanie substancji czynnej w preparacie farmaceutycznym.

11. Oznaczanie jonów sodu i potasu w wodzie lub płynie wieloelektrolitowym metodą fotometrii płomieniowej.

12. Zastosowanie prawa addytywności absorbancji do oznaczania w roztworze dwuskładnikowym. Oznaczanie czułości metody spektrofotometrycznej, oznaczanie zawartości KMnO4 w roztworze.

13. Oznaczanie sylimaryny w lekach i suplementach diety metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

106

14. Wyznaczanie lipofilowości (log P) wybranych substancji metodą HPLC i metodami obliczeniowymi.

15. Oznaczanie wybranych substancji metodą chromatografii gazowej. Identyfikacja substancji na podstawie widma mas.

Metody dydaktyczne:

Laboratoria:

- metody dydaktyczne poszukujące – laboratoryjna, obserwacji, ćwiczeniowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Mikstacka, Mariusz Zapadka 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Sobiesiak, Natalia Piekuś-Słomka, Mariusz Zapadka 10/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Zapadka, Marta Sobiesiak, Natalia Piekuś-Słomka 10/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Richert, Marta Sobiesiak, Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Mariusz Zapadka, Natalia Piekuś-Słomka 9/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Mikstacka, Marta Sobiesiak, Mariusz Zapadka 10/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Ronowicz-Pilarczyk, Monika Richert, Natalia Piekuś-Słomka, Mariusz Zapadka, Marta Sobiesiak 10/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Piekuś-Słomka, Marta Sobiesiak, Mariusz Zapadka, Renata Mikstacka 10/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Richert, Joanna Ronowicz-Pilarczyk 10/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Piekuś-Słomka, Monika Richert 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)