Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Socjologia ciała 1700-KI-ZF-SOCJCIALA
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

Literatura podstawowa:

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009.

Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo: Naukowe PWN, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Szpakowaka M., (red.), Antropologia ciała, Warszawa: WUW. 2008.

Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń: Edytor 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

W1: Zna społeczne i kulturowe czynniki wpływające na postrzeganie wartości zdrowia i urody w tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach (K_W40)

W2: Posiada wiedzę na temat kształtowania się społecznych postaw wobec ciała oraz kreowania przy pomocy ciała tożsamości indywidualnej i społecznej (K_W40)

W3: Interpretuje sytuację osoby niepełnosprawnej w świetle koncepcji socjologicznych, w odniesieniu do pojęć: stygmat, piętno i naznaczenie (K_W40)

W4: Wymienia specyficzne potrzeby psychospołeczne seniorów i osób chorych oraz ich problemy społeczne (K_W40)

Student:

U1: Potrafi ocenić wpływ mody na indywidualne wybory jednostek (K_U39)

U2: Analizuje relację z pacjentem (klientem) w kontekście procesów starzenia się, zdrowia, choroby i niepełnosprawności (K_U39)

U3: Analizuje rolę ciała w procesie komunikacji społecznej (K_U39)

Student:

K1: Wykazuje związek między zdrowiem a społecznymi czynnikami, które na nie wpływają (K_K07)

K2: Akceptuje konieczność podtrzymywania prawidłowej relacji z pacjentem (K_K11)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

zaliczenie pisemne: > 60% (W1,W2, W3, U1, K1)

Kryteria oceniania:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Zaliczenie: test jednokrotnego wyboru i uzupełnień.

Zaliczenie wraz z uzyskaniem z testu 60 % poprawnych odpowiedzi.

Dodatkowe 10 % przyznawane jest za obecność na 100% wykładów.

Dwie lub więcej nieobecności należy zaliczyć.

Zakres tematów:

Wykład:

1. Socjologiczne koncepcje ciała i cielesności (2 godz.)

2. Ciało i aparycja na przestrzenia wieków (2 godz.)

3. Wygląd i przyozdabianie w egzotycznych kulturach (1 godz.)

4. Medykalizacja ciała i urody (2 godz.)

5. Treningi, dyscyplinowanie i agresja wobec ciała (1godz.)

6. Ciało i wizerunek z perspektywy teorii mód (2 godz.)

7. Symboliczny i komunikacyjny wymiar ciała (2 godz.)

8. Ciało jako wyznacznik tożsamości indywidualnej i społecznej (1 godz.)

9. Odmienność fizyczna. Stygmat, piętno i naznaczenie (1godz.)

10. Doświadczenie starzenia się i choroby (1 godz.)

Metody dydaktyczne:

-wykład informacyjny z prezentacją multimedialną,

-wykład problemowy

-wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.