Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane polityki Unii Europejskiej 2051-KON-WPUE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 0
Literatura:

Przykładowa literatura:

- J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

- J. Barcz (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010.

- J. McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010.

- M. Olszewski, Wybrane zagadnienia integracji europejskiej, Radom 2011.

- M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

- M. Świstak, J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków 2015.

- N. Zahariadis, L. Buonanno (red.), The Rotledge Handbook of European Public Policy, 2017.

- portal Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, http://europa.eu/pol/index_pl.htm

- Journal of European Public Policy Series.

Dopuszcza się, a nawet zaleca, poszukiwanie innych źródeł (książek, artykułów, tekstów internetowych) dotyczących polityk szczegółowych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1) Student/-ka wie czym jest Unia Europejska, czym się ona zajmuje, jakie przyświecają jej cele, idee i wartości;

2) Student/-ka wie, jakie procesy i zjawiska polityczne, ekonomiczne oraz związane z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem zachodzą wewnątrz Unii Europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI:

1) Student/-ka potrafi występować na forum grupy w roli eksperta jak i w roli komentatora;

2) Student/-ka potrafi krytycznie ocenić działania podejmowane przez instytucje i organy UE w ramach polityk szczegółowych oraz przewidzieć ich skutki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1) Student/-ka broni swoich opinii na forum grupy, nie ma obaw przed publicznym zabraniem głosu;

2) Student/-ka pozostaje otwarta na inne - niż swoje własne - argumenty i stanowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień końcowy z konwersatorium będzie wypadkową 1) obecności na zajęciach (max 7 pkt), 2) przygotowania i wygłoszenia prezentacji (max 15 pkt) oraz 3) aktywnego uczestnictwa w zajęciach (max 15 pkt).

1. Obecność

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2. Ponadliczbowe nieobecności = konieczność ustnego zaliczenia tematu zajęć na dyżurze Prowadzącego (limit: 3-5). 6 nieobecności (i więcej) = ocena niedostateczna (bezwzględnie!).

1 obecność = 0.5 punktu (max 7 punktów do uzyskania)

2. Prezentacja

W toku zajęć każda osoba przygotuje i przedstawi prezentację dotyczącą wybranego (przez siebie) tematu z zakresu podanego przez Prowadzącego. Powinna ona być dziełem własnego autorstwa opierającym się o fachową literaturę. Po jej wysłuchaniu Prowadzący konwersatorium musi mieć bowiem wrażenie, że konkretna osoba przemyślała wszystko i potrafiła o tym ciekawie opowiedzieć. Koniecznie mają to być wystąpienia, a nie odczyty!

Każda prezentacja musi zostać dostarczona (w wersji elektronicznej) do Prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie miesiąca po jej wygłoszeniu.

Referaty wygłaszamy w wyznaczonym terminie - wszelkie inne sytuacje należy konsultować z Prowadzącym. Gdy Student bez takiej konsultacji nie przyjdzie na zajęcia - konieczność wygłoszenia, w późniejszym terminie, drugiej prezentacji (bez punktów).

Skala oceniania: 0-15 punktów

Dodatkowo, niezależnie od przyznanych punktów, 5 najciekawszych, zdaniem Prowadzącego, prezentacji = ocena końcowa podwyższona o jeden stopień.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Studenci powinni przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, przez co należy rozumieć możliwie częste merytoryczne zabieranie głosu w dyskusji. Na każdych zajęciach można uzyskać jeden punkt.

Max 15 punktów do zdobycia

UWAGA: nie będzie możliwości „dopytywania” na wyższą ocenę – ile plusów uzyskanych w trakcie semestru taka ocena końcowa!

Podsumowanie 1)-3):

0-17 punktów = konieczność dodatkowej rozmowy z Prowadzącym (tematyka całego kursu)

18-21 punktów = ocena dostateczna

22-25 punktów = ocena dostateczna plus

26-29 punktów = ocena dobra

30-33 punktów = ocena dobry plus

34-37 punktów = ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Polityka spójności (1)

3. Polityka spójności (2)

4. Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka

5. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

6. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony

7. Wymiar sprawiedliwości i polityka migracyjna

8. Polityka ochrony środowiska

9. Polityka energetyczna

10. Polityka budżetowa oraz polityka / unia walutowa

11. Rozszerzenia

12. Ochrona demokracji, praw człowieka i pomoc humanitarna

13. Polityka handlowa, przedsiębiorczości i innowacji

14. Polityka zatrudnienia, sprawy społeczne, badań naukowych, edukacji i kształcenia

15. Komentarz do bieżących działań UE + wystawianie ocen

Metody dydaktyczne:

- wystąpienie publiczne połączone z prezentacją multimedialną (komentarz Prowadzącego)

- dyskusja problemowa moderowana przez Prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 147
Rafał Willa 28/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.