Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacje społeczne i techniczne 0600-OG-IST
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J. Challoner. 1001 wynalazków, które zmieniły świat. Dom Wydawniczy Elipsa. 2011.

2. R. Hanbury-Tenison. Wielcy odkrywcy. Wydawnictwo BOSZ. 2011.

3. M. Mycielska. Ale patent!. Wydawnictwo Dwie Siostry. 2015 (książka popularna).

4. A. Grzywińska, S. Okoń. Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej. Wydawnictwo Onepress. 2014.

5. J.A. Tabor. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka. Wydawnictwo Poltext. 2013.

6. D. Harrington-Mackin. Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Dom Wydawniczy Rebis. 2011.

7. Bieniok H.. Rola zarządzania talentami w procesie budowania potencjału innowacyjnego organizacji. [w:] H. Jagoda. J. Lichtarski (red.). Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2010

Efekty uczenia się:

Przedmiot jest nowatorski i ma charakter interdyscyplinarny. Jest przeinaczony dla studentów wszystkich kierunków studiów w UMK. Po przeprowadzeniu analizy efektów kształcenia dla kierunku chemia w zakresie „Wiedza” (Wydział Chemii jest jednostką zgłaszającą) stwierdzono, że brak jest kierunkowych efektów kształcenia, których częścią mogą by wymienione poniżej przedmiotowe efekty kształcenia.

Brak odpowiednika efektów kształcenia kierunku chemia.

W1: Zna historię najważniejszych odkryć, wynalazków, innowacji oraz wielkich wynalazców, odkrywców, innowatorów

W2: Zna wpływ przykładowych wynalazków, odkryć i innowacji na rozwój techniczny i społeczny świata

W3: Zna podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony wynalazku i wzoru użytkowego

W4: Zna zasady i techniki definiowania, opisu i rozwiązywania problemu technicznego lub społecznego

W5: Zna zasady rozwiązywania problemu metodą indukcji i dedukcji oraz metoda burzy mózgów

Przedmiot jest nowatorski i ma charakter interdyscyplinarny. Jest przeinaczony dla studentów wszystkich kierunków studiów w UMK. Po przeprowadzeniu analizy efektów kształcenia dla kierunku chemia w zakresie „Umiejętności” (Wydział Chemii jest jednostką zgłaszającą) stwierdzono, że brak jest kierunkowych efektów kształcenia, których częścią mogą by wymienione poniżej przedmiotowe efekty kształcenia.

Brak odpowiednika efektów kształcenia kierunku chemia.

U1: Potrafi uzasadnić kluczową rolę wynalazków, odkryć i innowacji w rozwoju ludzkości

U2: Potrafi określić podstawowe zasady patentowania i ochrony wzorów użytkowych

U3: - Potrafi dostrzec, zdefiniować i podjąć próbę rozwiązania problemu technicznego lub społecznego w formie tzw. projektu innowacyjnego (forma pisemna)

K1: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K01 (efekt kierunkowy: chemia S1).

K2: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań - K_K02 (efekt kierunkowy: chemia S1).

K3: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny - K_K04 (efekt kierunkowy: chemia S1).

K4: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - K_K05 (efekt kierunkowy: chemia S1).

K5: Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów - K_K09 (efekt kierunkowy: chemia S1).

Metody i kryteria oceniania:

Test – W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2

Projekt – U3, K1, K2, K3, K4, K5

Metody dydaktyczne:

Przedmiot obejmuje 30 godzin kontaktowych tj. prowadzonych przez wykładowców. W ramach w/w limitu przewiduje się 16 godzin w formie wykładu z wykorzystaniem materiałów multimedialnych (prezentacje, filmy, animacje). Wizyta w Centrum Nauki „Młyn wiedzy” wraz z wykładowcą – 4 godziny. Formułowanie problemów społecznych lub technicznych – burza mózgów – 2 godziny. Formułowanie koncepcji rozwiązań problemów społecznych lub technicznych – burza mózgów – 2 godziny. Omawianie projektów autorskich – seminarium – 6 godzin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:00 - 16:00, sala S240
Jerzy Łukaszewicz, Ewelina Wilska, Natalia Daśko 5/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.